Svet Slovenske akreditacije

Svet Slovenske akreditacije (svet SA) je organ upravljanja, ki šteje 15 članov. Naloge sveta SA so obravnavati in sprejeti statut ter splošne akte o zahtevah za akreditacijo, o pravilih postopkov ter o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Svet SA obravnava in potrdi tudi program razvoja SA, letni program dela SA in poročilo o izvajanju letnega programa dela SA. SA mora poslati v obravnavo in potrditev svetu SA tudi svoj finančni načrt in cenik storitev.

Poleg predstavnikov ustanovitelja SA, tj. vlade Republike Slovenije, in predstavnika zaposlenih na SA, svet SA sestavljajo predstavniki različnih zainteresiranih strani v Sloveniji, kot so organi za ugotavljanje skladnosti, industrija, trgovina, potrošniki, meroslovni sistem in strokovna združenja.

Trenutni člani sveta SA so:

Predstavniki ustanovitelja (vlada Republike Slovenije) (6 članov)

 • mag. Irena Možek Grgurevič, predstavnica ustanovitelja, na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – PREDSEDNICA SVETA
 • dr. Marjeta Recek, predstavnica ustanovitelja, na predlog Ministrstva za zdravje
 • Jošt Rotar, predstavnik ustanovitelja, na predlog Ministrstva za okolje
 • dr. Robert Jerončič, predstavnik ustanovitelja, na predlog Ministrstva za infrastrukturo – NAMESTNIK PREDSEDNICE SVETA
 • Dragan Petrović, predstavnik ustanovitelja, na predlog Ministrstva za javno upravo
 • Matjaž Guček, predstavnik ustanovitelja, na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (4 člani)

 • dr. Tatjana Zagorc, predstavnica gospodarstva oziroma proizvajalcev in izvajalcev storitev, GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
 • Primož Hafner, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
 • Lorna Flajšman, predstavnica organov za ugotavljanje skladnosti, Cinkarna Celje d.d.
 • Gregor Schoss, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti, Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Predstavnik Slovenske inženirske zveze

 • prof. dr. Iztok Golobič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)

Predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije

 • Boštjan Okorn (Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave)

Predstavnik centra nevladnih organizacij izmed nevladnih organizacij s področja varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu in so v registru nevladnih organizacij (vodi ga ministrstvo, pristojno za okolje)

 • mag. Gregor Cerar (CNVOS)

Predstavnika zaposlenih

 • Mag. Karmen Ribič
 • Marko Verbovšek