Svet Slovenske akreditacije

Svet Slovenske akreditacije (svet SA) je organ upravljanja, ki šteje 15 članov. Naloge sveta SA so obravnavati in sprejeti statut ter splošne akte o zahtevah za akreditacijo, o pravilih postopkov ter o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Svet SA obravnava in potrdi tudi program razvoja SA, letni program dela SA in poročilo o izvajanju letnega programa dela SA. SA mora poslati v obravnavo in potrditev svetu SA tudi svoj finančni načrt in cenik storitev.

Poleg predstavnikov ustanovitelja SA, tj. vlade Republike Slovenije, in predstavnika zaposlenih na SA, svet SA sestavljajo predstavniki različnih zainteresiranih strani v Sloveniji, kot so organi za ugotavljanje skladnosti, industrija, trgovina, potrošniki, meroslovni sistem in strokovna združenja.

Trenutni člani sveta SA so:

Predstavniki ustanovitelja (vlada Republike Slovenije) (6 članov)

 • mag. Irena Možek Grgurevič (MGRT), predsednica Sveta SA
 • Barbara Steblovnik (MZ)
 • Zorana Komar (MOP)
 • dr. Robert Jerončič (MZI)
 • mag. Samo Zorc (MJU)
 • dr. Janez Posedi (MKGP)

Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (4 člani)

 • Tatjana Malešič (Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.)
 • Igor Likar (SIQ) (predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti), namestnik predsednice Sveta SA
 • Igor Jeromel (TCL) (predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti)
 • mag. Emil Žerjal (predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti) (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

Predstavnik Slovenske inženirske zveze

 • prof. dr. Iztok Golobič (UL, FS)

Predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije

 • Boštjan Okorn (Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave)

Predstavnik centra nevladnih organizacij izmed nevladnih organizacij s področja varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu in so v registru nevladnih organizacij (vodi ga MKO)

 • mag. Gregor Cerar (CNVOS)

Predstavnika zaposlenih

 • dr. Katja Otrin Debevc (SA)
 • dr.  Barbara Mali (SA)