Splošni podatki

Kratek opis delovnega področja organa

Slovenska akreditacija (SA) je javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe skladno z Zakonom o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99; ZAkr) in Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00, 23/01, 121/04, 22/08, 19/16, 51/16, 74/16). SA je ustanovila Republika Slovenija s sklepom Vlade RS.

SA se povezuje in sodeluje z drugimi institucijami s področja tehnične kakovostne infrastrukture v Republiki Sloveniji z namenom skladnega razvoja teh področij in usklajevanja interesov Republike Slovenije. SA še posebej sodeluje:

  • z ministrstvi in drugimi državnimi organi,
  • z nacionalnimi institucijami s področja meroslovja, standardizacije, preskušanja in ostalih dejavnosti ugotavljanja skladnosti ter njihovimi združenji,
  • s strokovnimi združenji s področja svojega delovanja ter
  • z visokošolskimi institucijami.

Organi SA:

SA ima v skladu s sklepom o ustanovitvi naslednje organe:

  • svet,
  • direktorja in
  • odbor za akreditacijo.

Organigram organa

Notranja organizacija SA je določena v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Slovenski akreditaciji (organigram).

Število zaposlenih: 25

Državni register predpisov

Trenutno ni novih predlogov za zakonodajo, ki je pomembna za delo SA.

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

SA ne vodi upravnih, sodnih, niti zakonodajnih postopkov.

SA opravlja postopke akreditiranja v skladu z Zakonom o akreditaciji na podlagi pogodbe in splošnih pravil o akreditiranju: S03, Pravila akreditiranja, in S05, Pravila za uporabo znaka SA, akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo. Stroški postopkov akreditiranja se obračunavajo po Pravilniku o oblikovanju cene storitev Slovenske akreditacije (S10).

Katalog akreditiranih organov

Evidenca temelji na Zakonu o akreditaciji. Vsebuje podatke o akreditiranih organih ter pripadajočih ‘akreditiranih’ obsegih. SA pridobiva podatke za katalog na podlagi izdanih akreditacijskih listin. Katalog je dostopen na spletni strani SA ter v pisni obliki na sedežu SA.

Splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja

Splošne akte SA trenutno sestavljajo naslednji dokumenti:

SA ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

Notranji pravni akti SA in področje uporabe aktov so razvidni iz dokumenta Poslovnik kakovosti SA (SA00).

SA posreduje splošne informacije o akreditaciji z objavami na spletni strani ter z občasnimi objavami v drugih medijih.