Zakonodaja

Zakonska podlaga

SA opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe skladno z Zakonom o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99) in Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (UL RS, št. 36/00, 23/01, 121/04, 22/08, 19/16 ,51/16 in 74/16).

Druge pomembne pravne podlage:

Z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS) je SA aktivno vključena v postopek ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti za delo na reguliranem področju (v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za trg).

Akreditiranje v EU

Uredbo o akreditaciji in nadzoru trga (765/2008) so na evropski ravni opredeljena temeljna pravila za delovanje akreditacije, ki predstavlja zadnjo raven ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti. Gre za horizontalno zakonodajo, ki je rezultat več kot dvajsetletnih izkušenj na področju uveljavitve t. i. direktiv »novega pristopa«. Pravila uredbe veljajo za uporabo akreditacije tako na reguliranem kot tudi na nereguliranem (prostovoljnem) področju. Komisija je skupaj z Evropskim združenjem za prosto trgovino (EFTA) kot uradno akreditacijsko infrastrukturo v Evropi priznala Evropsko združenje za akreditacijo (EA), ki združuje nacionalne akreditacijske organe večine evropskih držav. Partnerstvo med EA in Evropsko unijo je bilo udejanjeno s podpisom okvirnega sporazuma o partnerstvu, ki je bil prvič sklenjen 30. junija 2010 in obnovljen 24. junija 2014 za obdobje štirih let (2014–2017).

Evropska komisija pričakuje, da bo akreditacija pomembna podpora postopkom priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti v državah članicah v okviru evropskih direktiv novega pristopa.