Širitev obsega

Podrobnosti o postopku širitve obsega akreditacije si lahko preberete v dokumentu S03, Pravila akreditiranja.

Kako je mogoče razširiti ali spremeniti obseg akreditacije?

Praviloma mora akreditirani organ zaprositi za vsako širitev, na primer:

 • za širitev dejavnosti znotraj obstoječega strokovnega področja,
 • za dodajanje novega strokovnega področja,
 • za širitev dejavnosti na nove lokacije.

Manjše spremembe obsega akreditacije (npr. izboljšanje merilne negotovosti, povečanje merilnega območja, manjše spremembe v postopkih ugotavljanja skladnosti) lahko ocenjevalna komisija oceni ob rednem ocenjevanju tudi, če niso bile predhodno najavljene, če ugotovi, da to lahko stori, ne da bi bistveno vplivalo na predvideni čas in vsebino tega ocenjevanja ter je za to usposobljena.

Kakšen je postopek za prijavo in obravnavo širitve obsega akreditacije?

 1. Akreditirani organ poda prijavo na enakem obrazcu kot za začetno prijavo:

  Prijavo za širitev lahko akreditirani organ poda kadarkoli. V primeru, da želi akreditirani organ, da se ocenjevanje za širitev obravnava ob rednem ocenjevanju, pa mora SA praviloma prejeti prijavo pravočasno, kar v običajnem primeru pomeni:

  • najmanj 3 mesece pred predvidenim rednim ocenjevanjem v primeru, da gre za širitev na dejavnost znotraj obstoječega strokovnega področja in zato ne bo potrebno sodelovanje dodatnih strokovnih ocenjevalcev,
  • najmanj 6 mesecev pred predvidenim rednim ocenjevanjem v primeru, ko gre za širitev izven strokovnega področja že akreditirane dejavnosti.
 2. SA izvede ocenjevanje za širitev na enak način kot pri nadzornem ali ponovnem ocenjevanju. SA ocenjevanje za širitev lahko izvede:
  • ob rednem ocenjevalnem obisku, kadar akreditirani organ prijavo za širitev pošlje pravočasno,
  • z izrednim nadzornim ocenjevalnim obiskom, kadar akreditirani organ prijave za širitev ne pošlje pravočasno, pri tem pa se upošteva vrstni red prijav kot za začetno ocenjevanje,
  • z izrednim nadzornim ocenjevalnim obiskom izven vrstnega reda, kadar akreditirani organ pošlje prijavo za širitev, ki jo SA oceni kot nujno (npr. sprememba normativnih dokumentov s kratkim prehodnim obdobjem, tako da širitev po rednem postopku ne bi omogočila nadaljnjega izvajanja akreditirane dejavnosti), v posameznih primerih pa tudi širitev, ki jo oceni kot nujno akreditirani organ, vendar največ enkrat v ocenjevalnem obdobju, tj. med dvema ponovnima ocenjevanjema,
  • s pregledom dokumentacije, ki je potrebna za ocenitev širitve, v posebnih primerih kadar gre za majhno spremembo ali dopolnitev akreditirane dejavnosti.
 3. SA obravnava ugotovljene neskladnosti in odloči o širitvi obsega akreditacije:
  • za primere, navedene v prvih treh alinejah prejšnje točke, na enak način kot pri rednih ocenjevanjih in v prvem primeru sočasno z odločanjem o vzdrževanju akreditacije po nadzornem ali ponovnem ocenjevanju,
  • za primer, naveden v zadnji alineji prejšnje točke, po posebnem postopku, opredeljenem v S03, Pravila akreditiranja.
 4. V primeru odločitve o širitvi obsega akreditacije SA izda novo prilogo k obstoječi akreditacijski listini. Nadzor nad razširjenim obsegom akreditacije se izvaja skupaj z nadzorom za obseg akreditacije, ki ga je imela stranka pred širitvijo.