Začasni odvzem in preklic akreditacije

Slovenska akreditacija lahko sprejme odločitev o začasnem odvzemu akreditacije, tj. največ za 6 mesecev, celotnega obsega ali le dela obsega akreditacije, če:

  • akreditirani organ ne izpolnjuje zahtev za usposobljenost; to je, kadar zaradi pomembnosti ugotovljenih neskladnosti oziroma njihovega večkratnega ponavljanja izgubi zaupanje v sistem vodenja ali pa so nastopile pomembne spremembe pri akreditiranem organu, pa ta ni dokazal, da jih ustrezno obvladuje;
  • akreditirani organ ne izpolnjuje ostalih obveznosti v postopku akreditiranja, h katerim se obveže s podpisom pogodbe (npr. pravočasno obveščanje o spremembah, omogočanje dostopa do potrebnih informacij, sklicevanje na akreditacijo, izpolnjevanje finančnih obveznosti);
  • akreditirani organ predlaga/zahteva začasni odvzem akreditacije v delnem ali celotnem obsegu.

Slovenska akreditacija lahko sprejme odločitev o preklicu akreditacije, ki pomeni trajen odvzem akreditacije v celotnem obsegu ali le za del obsega:

  • v primeru ugotovitev iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka, kadar je iz okoliščin razvidno, da akreditirani organ v 6 mesecih ne bo mogel izvesti sprememb, ki bi povrnile zaupanje v njegovo delo;
  • če akreditirani organ v času trajanja začasnega odvzema z izvedenimi ukrepi ni odpravil neskladnosti ali drugih vzrokov za začasni odvzem, oziroma komisiji ni omogočil pridobitve zahtevanih dokazil in/ali pojasnil o izpolnjevanju zahtev za akreditacijo;
  • če akreditirani organ predlaga/zahteva preklic akreditacije v delnem ali celotnem obsegu.