Odbor za akreditacijo

Odbor za akreditacijo usmerja strokovno delo SA. Skladno s Sklepom o ustanovitvi SA lahko šteje največ 16 članov. Njegova sestava omogoča udeležbo strokovnjakov z vseh zainteresiranih strani za sistem akreditiranja v Republiki Sloveniji tako, da nobeden izmed interesov ne more prevladati. Direktor in delavci SA, odgovorni za posamezna področja akreditiranja, so člani odbora za akreditacijo po funkciji, ostale člane pa imenuje svet SA.
Odbor za akreditacijo usklajuje strokovne podlage in razlage s prakso v tujini ter sprejema strokovne razlagalne dokumente, ki so potrebni za razlago in interpretacijo posameznih zahtev in postopkov akreditiranja. Na pobudo direktorja ali sveta SA posreduje mnenja o strokovnih vprašanjih sistema akreditiranja oziroma izvajanja akreditacijskih postopkov.
Odbor za akreditacijo glede na potrebe ustanavlja sektorske odbore in usklajuje njihovo delo. V sektorske odbore so vključeni strokovnjaki s posameznega strokovnega področja, njihova sestava pa omogoča uravnoteženost interesov. Sektorski odbori pripravljajo ustrezne razlagalne dokumente ali predloge sklepov za določena specifična strokovna področja, ki jih posredujejo odboru za akreditacijo v potrditev.

Sektorski odbori

 • sektorski odbor za kontrolne organe,
 • sektorski odbor za kemijo,
 • sektorski odbor za meroslovje,
 • sektorski odbor za mikrobiologijo,
 • sektorski odbor za medicinske laboratorije.

Člani odbora za akreditacijo

 • Vlasta Grašek, predstavnica državnih organov
 • mag. Anja Mozetič Lackovič, predstavnica državnih organov (predsednica)
 • dr. Jože Korbar, predstavnik ocenjevalcev
 • mag. Marjetka Strle Vidali, predstavnica standardizacije
 • dr. Jožica Dolenc, predstavnica preskuševalnih laboratorijev
 • dr. Miha Hiti, predstavnik kalibracijskih laboratorijev
 • mag. Matej Grum, predstavnik kalibracijskih laboratorijev
 • Marko Vončina, predstavnik kontrolnih organov
 • dr. Marjan Suban, predstavnik certifikacijskih organov
 • Mitja Virant, predstavnik industrije
 • dr. Katja Otrin Debevc,  Slovenska akreditacija
 • dr. Jure Zupančič, Slovenska akreditacija
 • dr. Nataša Vesel Tratnik, Slovenska akreditacija
 • Marko Verbovšek, Slovenska akreditacija (namestnik)
 • dr. Barbara Mali, Slovenska akreditacija
 • dr. Boštjan Godec, direktor SA.