Ocenjevanje

Za izvedbo ocenjevanja SA imenuje ocenjevalno komisijo. Sestavljajo jo vodilni ocenjevalec ter en ali več strokovnih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov z vseh strokovnih področij ocenjevanega obsega akreditacije. Ocenjevalna komisija opravi ocenjevanje po zahtevah ustreznega standarda z zahtevami za usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti ter pri tem (med drugim tudi z opazovanjem izvajanja aktivnosti iz obsega akreditacije) preveri izpolnjevanje tehničnih in organizacijskih zahtev oziroma strokovno usposobljenost ter učinkovitost sistema vodenja.

SA v postopkih akreditiranja ugotavlja usposobljenost glede na zahteve različnih vrst organov za ugotavljanje skladnosti, ki so opredeljene v splošnih aktih SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja, in jih trenutno sestavljajo dokumenti S03, S05 in S10. Poleg teh se na posameznih specifičnih strokovnih področjih upošteva tudi druga vodila oziroma splošno sprejete dobre prakse.  Stranka ob zaključku ocenjevanja prejme poročilo o ocenjevanju, v primeru ugotovljenih neskladnosti izvede potrebne ukrepe in o njih poroča SA. Ocenjevalna komisija pripravi poročilo o pregledu ukrepov in poda priporočilo za odločitev o akreditaciji.