Ocenjevanje

Za izvedbo ocenjevanja SA imenuje ocenjevalno komisijo. Sestavljajo jo vodilni ocenjevalec ter en ali več strokovnih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov z vseh strokovnih področij ocenjevanega obsega akreditacije. Ocenjevalna komisija opravi ocenjevanje po zahtevah ustreznega standarda z zahtevami za usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti ter pri tem (med drugim tudi z opazovanjem izvajanja aktivnosti iz obsega akreditacije) preveri izpolnjevanje tehničnih in organizacijskih zahtev oziroma strokovno usposobljenost ter učinkovitost sistema vodenja.

SA v postopkih akreditiranja ugotavlja usposobljenost glede na zahteve različnih vrst organov za ugotavljanje skladnosti, ki so opredeljene v splošnih aktih SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja, in jih sestavljajo dokumenti, razvidni na povezavi https://www.slo-akreditacija.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/splosni-podatki/ pod točko G, Seznam javnih evidenc. Poleg teh se na posameznih specifičnih strokovnih področjih upošteva tudi druga vodila oziroma splošno sprejete dobre prakse.  Stranka ob zaključku ocenjevanja prejme poročilo o ocenjevanju, v primeru ugotovljenih neskladnosti izvede potrebne ukrepe in o njih poroča SA. Ocenjevalna komisija pripravi poročilo o pregledu ukrepov in poda priporočilo za odločitev o akreditaciji.