Vloga in prednosti

Akreditacija odločilno prispeva k učinkovitosti varstva javnih interesov (npr. zdravje, varnost, varstvo potrošnikov in okolja) in nadzora trga ter hkrati k zmanjševanju ovir pri prostem pretoku blaga in storitev. S spodbujanjem višjih standardov kakovosti, z doslednim, preglednim in celostnim obvladovanjem tehničnih zahtev povečuje verodostojnost organov, katerih naloga je ugotavljanje skladnosti z veljavnimi zahtevami. Posebna prednost akreditacije je, da predstavlja uradno in neodvisno izjavo o njihovi strokovni usposobljenosti. Poleg te pa uporaba akreditacije prinaša še vrsto drugih dobrodošlih koristi in prednosti.

Za širšo družbeno skupnost, gospodarstvo in končne odjemalce

 • Na kompleksnem globalnem trgu akreditacija z neodvisnim in nepristranim načinom preverjanja izpolnjevanja zahtev omogoča potrošnikom zaupanje, saj pomembno prispeva k zagotavljanju visokih standardov kakovosti izdelkov ali storitev.
 • Akreditacija je pomembno orodje pri sprejemanju odločitev in upravljanju tveganj. Z uporabo akreditiranih storitev si podjetja zagotovijo verodostojno podlago za svoje odločitve, ki jim lahko prihranijo čas in denar.
 • Akreditacija je tudi učinkovita podpora poslovanju v mednarodnem prostoru, saj omogoča hitrejše in stroškovno manj obremenjeno plasiranje izdelkov na mednarodne trge (za zdaj to velja zlasti za EU), kar povečuje konkurenčnost gospodarstva. Eden od pomembnejših ciljev akreditacije je namreč, da se preskušanje ali certificiranje opravi enkrat in so rezultati sprejeti povsod.
 • Natančne meritve, preskušanja in kalibracije, izvedeni v skladu z najboljšimi praksami, zmanjšujejo verjetnost napak, služijo boljšemu obvladovanju proizvodnih stroškov in zagotavljajo inovativno okolje.

Za neposredne uporabnike (akreditirane organe)

 • Z akreditacijo organ dokazuje usposobljenost in gradi zaupanje kupcev v rezultate, pridobljene v okviru akreditirane dejavnosti.
 • V nemalo primerih je akreditacija navedena kot zahteva za pridobitev imenovanja ali pooblastila za delo na reguliranem področju. Vedno pogosteje pa pomeni tudi konkurenčno prednost, saj se naročniki sami odločajo za uporabo akreditiranih storitev, ker je gotovost, da bodo storitve kakovostne in rezultati zanesljivi, večja.
 • Učinkovit sistem vodenja, ki je eden od pogojev za pridobitev akreditacije, lahko organizaciji pomaga tudi pri doseganju drugih ciljev (s pridom ga lahko uporabi za dvig kakovosti tudi na drugih področjih).
 • Posebna vrednost akreditacije je v preverjeni usposobljenosti, ki jo v zaupnem ocenjevanju potrdijo izkušeni in neodvisni strokovnjaki. Akreditirani organizaciji prinaša “pogled od zunaj”, omogoča ji primerjavo z najboljšimi praksami na njenih strokovnih področjih ter ji pomaga izboljšati učinkovitost.
 • Neodvisna ocena zmanjša verjetnost neustrezne storitve, nepravilnih rezultatov ter slabe notranje učinkovitosti, posledično pa je manjša tudi možna škoda, ki bi jo neustrezno delo povzročilo ugledu organizacije.

Za ministrstva, upravne in izvršne organe

 • Akreditacija se uporablja kot mehanizem za zagotovitev zaupanja javnosti v zvezi z dejavnostmi, ki v prvi vrsti vplivajo na zdravje, varnost ali okolje. Je preverjena in pregledna metoda preverjanja celovite usposobljenosti organizacije in njene sposobnosti za izvajanje predpisov.
 • Sistem akreditacije deluje po obvezujočih, za vse enakih pravilih. Med državami članicami Evropske unije prispeva h krepitvi vzajemnega zaupanja v usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti ter posledično v poročila o preskusih in certifikate, ki jih ti organi izdajo.
 • Akreditacija ima ključno vlogo v procesu imenovanja in priglašanja. Zagotavlja infrastrukturo za preverjanje usposobljenosti priglašenih organov, tako da v ta namen ministrstvom in drugim upravnim organom ni treba vzpostavljati lastnih sistemov. S tem se zmanjšuje tudi njihova potreba po dodatnem zaposlovanju ali najemanju zunanjih strokovnih kadrov.
 • Akreditacija je orodje, ki omogoča vladnim službam, da oblikujejo učinkovite sisteme regulacije in preverjanja ter se izognejo nepotrebnim omejitvam za gospodarstvo.
 • Akreditacijska infrastruktura zagotavlja »potni list za mednarodno trgovino«, s čimer spodbuja konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.