Prizivi

Stranka lahko vloži priziv, kadar se ne strinja s katero od naslednjih odločitev, ki jih v postopku akreditiranja sprejme SA:

 • z odločitvijo o akreditaciji (npr. zavrnitev podelitve akreditacije, zavrnitev podelitve razširjenega obsega akreditacije, začasni odvzem ali preklic akreditacije v delu ali v celotnem obsegu),
 • z odločitvijo o zavrnitvi prijave za uvedbo postopka akreditiranja ali z odločitvijo o zavrnitvi prijave za uvedbo postopka širitve obsega akreditacije,
 • z odločitvijo o prekinitvi ali zavrnitvi ocenjevanja,
 • z odločitvijo o ustavitvi postopka,
 • z ugotovitvijo neskladnosti oziroma z zavrnitvijo predloga ukrepa oziroma zavrnitvijo izvedbe ukrepa s strani ocenjevalne komisije,
 • z drugimi odločitvami, ki jih je sprejela SA in ovirajo pridobitev ali vzdrževanje akreditacije.

Kakšen je postopek za vložitev in obravnavo priziva?

Rok za vložitev priziva je 15 dni od dneva, ko je bila stranki vročena odločitev, zoper katero namerava vložiti priziv. Priziv pošlje stranka pisno priporočeno po pošti, naslovljeno na SA, ali jo osebno proti potrdilu o vročitvi vloži v tajništvu SA. V prizivu mora stranka navesti:

 • navedbo, da gre za priziv,
 • podatke o stranki in njenem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu,
 • zadevo, na katero se priziv nanaša,
 • razloge za priziv,
 • utemeljitev priziva,
 • navedbo, ali želi na prizivni obravnavi prisostvovati,
 • podpis stranke oz. njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca,
 • ter priložiti:
  • pooblastilo za zastopanje, če stranko zastopa zastopnik ali pooblaščenec,
  • dokazilo o plačilu akontacije za prizivni postopek (v višini cene 1,5 ocenjevalnega dneva iz dokumenta S10, Pravilnik o oblikovanju cene storitev Slovenske akreditacije).

Če stranka v prizivu ne navede vseh zahtevanih podatkov ali prizivu ne priloži dokazila o plačilu akontacije, SA pozove stranko, naj v 3 delovnih dneh od prejema poziva za dopolnitev, priziv dopolni. Če stranka v danem roku priziva ne dopolni, se šteje, da je priziv umaknila.

SA v času obravnavanja priziva prekine izvajanje aktivnosti postopka, ki je predmet priziva.

Če direktor po pregledu priziva spozna, da je utemeljen, sprejme ustrezno odločitev glede na predmet priziva, sicer pa priziv odstopi v obravnavanje prizivni komisiji. Predsednik prizivne komisije imenuje senat prizivne komisije, ki vodi postopek in obravnava priziv na drugi stopnji, odločitev pa sprejme Svet SA. Stranka ima pravico prisostvovati prizivni obravnavi, kjer prizivna komisija obravnava primer in preučuje dokumentirane dokaze. SA stranko pisno obvesti o datumu prizivne obravnave najmanj 8 dni pred zasedanjem prizivne komisije. SA stranki omogoči, da na prizivni obravnavi navede dejstva in predloži dokaze, s katerimi utemeljuje svoj priziv.

SA o utemeljenosti priziva odloči čim prej oziroma najkasneje v 60 dneh, v zapletenejših primerih (če je npr. potrebno angažirati tujega strokovnjaka) pa najkasneje v 90 dneh od prejema popolne vloge za priziv. Odločitev o prizivu je končna in ne more biti več predmet novega prizivnega postopka na SA. Če SA odloči, da je priziv neutemeljen, se plačana akontacija stranki ne vrne. Če SA odloči, da je priziv utemeljen, SA plačano akontacijo vrne stranki v 15 dneh od sprejema odločitve o prizivu.

Več o postopku za prijavo in obravnavo prizivov si lahko preberete v dokumentu S03, Pravila akreditiranja, in dokumentu D05-12, Prizivi in ugovori na najavo ocenjevanja.