Ustanovitev

Prve aktivnosti s področja akreditacije, ki so pozneje privedle do ustanovitve Slovenske akreditacije, so se začele v Uradu za standardizacijo in meroslovje (USM) izvajati v okviru področja certificiranja in preskušanja že pred letom 1995, ko je bil s spremembo Zakona o standardizaciji USM določen za opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe. V ta namen je bil v njegovem okviru ustanovljen sektor Slovenska akreditacija (USM-SA), ki je bil z Zakonom o akreditaciji (UL RS, št. 59/99) in Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija preoblikovan v javni zavod.

Slovenska akreditacija od takrat deluje kot javni zavod, ki s pooblastilom države kot edina, neodvisna in nepridobitna institucija opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe na reguliranem in nereguliranem področju ter zastopa interese Republike Slovenije v mednarodnih akreditacijskih združenjih. Slovenska akreditacija je odgovorna za vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje strokovnega, neodvisnega in nepristranskega sistema akreditiranja v Sloveniji ter za opravljanje s tem povezanih nalog.

Sistem akreditiranja v Sloveniji je skladen z zahtevami Uredbe (ES) 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga, SA je organizirana in deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2018 in upošteva pravila mednarodnih združenj za akreditacijo (EAILAC in IAF). S tem omogoča transparentno, verodostojno in mednarodno primerljivo izvajanje sistema akreditiranja v Sloveniji.