Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev strank Slovenske akreditacije z informacijami o tem, na kakšen način in katere osebne podatke, ki jih prejme od svojih strank, Slovenska akreditacija obdeluje.

Upravljavec osebnih podatkov je javni zavod Slovenska akreditacija, Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana – Črnuče, tel. 01 54 73 250.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Slovenske akreditacije je IEPRI d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, tel. 01 51 55 688, e-pošta: pooblascena.oseba@iepri.si.

Slovenska akreditacija osebne podatke obdeluje, uporablja, vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje v skladu s Uredbo EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter drugo ustrezno zakonodajo, ki daje Slovenski akreditaciji pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Slovenska akreditacija izvaja naloge, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami zbira in obdeluje osebne podatke strank, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti. Temeljni zakon, ki določa podlago za obdelavo osebnih podatkov je Zakon o akreditaciji.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja tudi pogodba o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije, ki jo sklene Slovenska akreditacija s posamezno stranko, in pisno privoljenje posameznikov, ki ga vključimo v obrazce, s katerimi osebne podatke zbiramo.

Slovenska akreditacija lahko posreduje osebne podatke tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavno zakonodajo za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov podlago v veljavni zakonodaji, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Osebni podatki strank se zbirajo za naslednje namene:

  • komunikacije s strankami glede organizacije informativnega sestanka in obveščanja o postopku za pridobitev akreditacije,
  • izvajanja postopka akreditiranja,
  • obveščanje strank glede sprememb v sistemu akreditiranja,
  • obveščanja o izobraževalnih in promocijskih dogodkih s področja akreditiranja, ki jih organizira Slovenska akreditacija.

Stranke imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico do dostopa, izpisa, popravka ali izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic posredujte na sedež podjetja Slovenske akreditacije (Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana – Črnuče) oz. na elektronski naslov info@slo-akreditacija.si.

Osebni podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika oziroma še 12 let po prekinitvi postopka akreditiranja ter se po preteku roka zbrišejo, uničijo, blokirajo oziroma anonimizirajo, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Objava sprememb:

Slovenska akreditacija si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve politike varstva osebnih podatkov. Vse spremembe politike varstva osebnih podatkov Slovenska akreditacija objavlja na svoji spletni strani.

Zadnjo verzijo politike varstva osebnih podatkov je sprejel dr. Boštjan Godec, 9. septembra 2021.