Pritožbe

Akreditirani organ ali katerikoli drugi pritožnik lahko posreduje SA pritožbo:

  • kadar ni zadovoljen z delom SA,
  • kadar ni zadovoljen z delom organov za ugotavljanje skladnosti, ki imajo podeljeno akreditacijo s strani SA ali druge akreditacijske službe,
  • kadar ugotovi, da se neakreditiran organ posredno ali neposredno sklicuje na akreditacijo SA ali na akreditacijo drugega akreditacijskega organa.

Kakšen je postopek za prijavo in obravnavo pritožbe?

  1. Pritožnik pošlje pritožbo na SA v pisni obliki. V pritožbi mora biti za vsak konkreten pritožbeni razlog jasno navedeno, na kaj se pritožba nanaša: na delo SA, na delo akreditiranega organa ali na neupravičeno sklicevanje neakreditiranega organa, sicer SA pritožnika zaprosi za dodatne informacije, ki jih mora pritožnik posredovati v določenem roku, če želi, da se pritožba obravnava.
  2. O upravičenosti pritožbe odloči direktor SA na predlog vodje kakovosti in pošlje pritožniku pisni odgovor z obrazložitvijo odločitve in, kadar in kolikor je primerno, opisom izvedenih in predvidenih ukrepov. SA vodi postopke obravnavanja pritožb na način, ki omogoča, da je pritožba rešena v čim krajšem času; odločitev o upravičenosti pritožbe lahko pritožnik pričakuje približno v roku enega meseca, kadar pa SA predvideva, da bo za odločitev potreben daljši čas, o tem pritožnika pisno obvesti

V kakšnem primeru in kako SA rešuje pritožbe na delo drugih organov?

Pritožbe na delo akreditiranih organov SA rešuje praviloma le, kadar pritožnik izkaže, da se je pred vložitvijo pritožbe že pritožil akreditiranemu organu in se ne strinja z načinom oziroma z izidom reševanja njegove pritožbe. Če iz pritožbe ni razvidno, da je bila predhodno posredovana akreditiranemu organu, na katerega se nanaša, SA napoti pritožnika, da pritožbo vloži pri akreditiranem organu. Če SA oceni, da glede na situacijo predhodno naslavljanje pritožbe na akreditiran organ ni primerno ali smiselno, lahko SA tako pritožbo kljub temu obravnava, vendar v takem primeru v obravnavo vključi akreditirani organ, na katerega se pritožba nanaša. Kadar se pritožba nanaša na organ, akreditiran pri tuji akreditacijski službi, SA pritožbo posreduje tej akreditacijski službi in na njeno željo tudi sodeluje pri reševanju pritožbe.

Pri obravnavanju pritožb na neupravičeno sklicevanje neakreditiranega organa SA kršitelja najprej pisno opozori na kršitev pravil in zahteva dokazila o prenehanju neupravičenega sklicevanja, nato pa lahko SA uporabi tudi pravna sredstva.

Več o postopku za prijavo in obravnavo pritožb si lahko preberete v dokumentu S03, Pravila akreditiranja, in dokumentu D06-01, Postopek obravnavanja pritožb.