Politika nepristranskosti

Nepristranskost je eden od temeljev akreditacije in je osnova za pridobitev in ohranjanje zaupanja, ki ga pričakujejo vse zainteresirane strani. SA sledi zahtevam standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2018 Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti. Zagotovitev nepristranskosti na vseh ravneh delovanja SA je ključna prednostna naloga.

Status javnega zavoda omogoča SA potrebno neodvisnost in nepristransko delovanje. Prav tako pa organizacija SA omogoča vsem stranem, zainteresiranim za delovanje sistema akreditiranja v RS, da sodelujejo pri upravljanju. SA v skladu s pravili zagotavlja, da osebje, ki je vključeno v akreditacijo, izvaja dejavnost brez komercialnih, finančnih in drugih pritiskov, ki bi lahko ogrozili nepristranskost.

SA se ne ukvarja in ne sodeluje v nobenih dejavnostih, ki bi lahko ogrozile njeno nepristranskost. Organom za ugotavljanje skladnosti ne nudi svetovalnih storitev in ne izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

SA organizira seminarje za organe za ugotavljanje skladnosti in občasno za drugo zainteresirano javnost. Ti seminarji so omejeni na zagotavljanje splošnih informacij in so javno dostopni. Poleg tega lahko SA v omejenem obsegu sodeluje v mednarodnih projektih, katerih cilj je svetovanje drugim akreditacijskim organom, če to ne predstavlja navzkrižja interesov z vlogo SA kot nacionalnega organa za akreditacijo.

SA zagotavlja, da se v postopku akreditacije obravnava vse organe za ugotavljanje skladnosti enako, ne glede na njihovo velikost, pravni status, predhodne akreditacije in njihova članstva v katerem koli združenju ali skupini. SA omogoča vključitev v postopke akreditiranja vsem organom za ugotavljanje skladnosti, katerih vloge za akreditacijo sodijo v obseg dejavnosti SA.

Nepristranskost in objektivnost akreditacijskih storitev, ki jih SA zagotavlja, je strogo nadzorovana. Zaposleni v SA, posamezniki iz organov SA in strokovnih teles, ocenjevalci ter osebe, pogodbeno angažirane za izvajanje določenih nalog v imenu SA, morajo poročati o morebitnih navzkrižjih interesov. SA v celoti upošteva te podatke, da zagotovi objektivnost storitev, ki jih ponuja. Odločitve o akreditaciji sprejme direktor SA na priporočilo ocenjevalne komisije in predhodno potrditev vodje področja.

SA nenehno ocenjuje morebitna tveganja za svojo nepristranskost z uporabo številnih mehanizmov, vključno z notranjo presojo, pregledom vodstva in posvetovanjem z ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na podlagi analize tveganja SA sprejme ustrezne ukrepe za njihovo odpravo ali zmanjšanje.

V primeru, da stranke ali druge zainteresirane strani izrazijo zaskrbljenost glede nepristranskosti ali objektivnosti SA, ima SA vzpostavljene nediskriminatorne postopke za obravnavanje pritožb in prizivov.