Dejavnosti SA

Akreditiranje

Akreditiranje je strokovni, nepristranski in neodvisen postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba uradno potrdi usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Akreditacija predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države, saj pripomore k izboljševanju kakovosti proizvodov in storitev, pomaga gospodarstvu dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine.

Slovenska akreditacija (SA) izvaja postopke akreditiranja na vseh področjih, za katera obstaja potreba in je izražen interes. Trenutno izvaja akreditiranje na področjih preskušanja, kalibriranja, kontrole, certificiranja (proizvodov, sistemov vodenja in osebja) in preverjanja.

Izobraževanje in usposabljanje

Na SA organiziramo izobraževanja v obliki tečajev in seminarjev za ministrstva in institucije javne uprave, ki so namenjena predvsem svetovanju in podpori državni upravi na področju akreditacije in drugega ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti.

Zaradi specifičnih zahtev za usposobljenost ocenjevalcev (poznavanje standardov, zahtev za postopek akreditiranja in tehnik ocenjevanja) na SA redno organiziramo in izvajamo tudi večdnevne tečaje za ocenjevalce, s postopnim vključevanjem v postopke ocenjevanj pa jim omogočamo nadaljevanje usposabljanja in pridobivanje praktičnih izkušenj. Za slovenske ocenjevalce na SA organiziramo dodatna izobraževanja in sestanke, ki so namenjeni izmenjavi izkušenj med ocenjevalci in harmonizaciji njihovega dela, seznanjanju z novimi ali spremenjenimi zahtevami in pravili ter nadgrajevanju znanja o tehnikah ocenjevanja.

Svetovanje

SA ima kot nacionalni akreditacijski organ dolžnost in nalogo svetovati na področju akreditacije ministrstvom ter ustanovam državne in javne uprave ter jim nuditi podporo. Podporo vam nudimo v obliki sestankov, namenjenih posamičnim specifičnim informacijam o akreditaciji. Organiziramo pa tudi seminarje z bolj splošnimi temami o akreditaciji za javne uslužbence, zaposlene na ministrstvih in upravnih organih. Za podrobnejše informacije o tem nas pokličite (01 / 547 32 50) ali sporočite vaše želje po elektronski pošti na info@slo-akreditacija.si.

Promocija

SA ima kot nacionalni akreditacijski organ dolžnost in nalogo promovirati akreditacijo in s temi vsebinami seznanjati vse zainteresirane strani, npr. ministrstva, gospodarstvo, odjemalce in akreditirane organe .Pomembno je namreč, da se vsi zavedajo, kaj akreditacija je, kaj jim nudi ter kako se sam postopek akreditiranja izvaja.

Akreditacijo promoviramo z organizacijo dogodkov (Dan akreditacije, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Svetovnega dneva akreditacije), z izdajanjem različnih informativnih brošur in drugih publikacij, preko spletne strani, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami (SIST, MIRS), ministrstvi, interesnimi in strokovnimi združenji ter z mediji.