Javni poziv za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja

Naravi prijazno gospodarjenje z gozdovi je nujno za ohranitev ravnovesja in zaščite gozdov. Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti in sonaravnosti, ki predstavljajo najvišja načela gospodarjenja.

Certificiran les iz trajnostno gospodarjenjih slovenskih gozdov prispeva k oskrbi s surovinami iz domačih virov. Vedno večje povpraševanje po okoljsko sprejemljivih izdelkih, uporaba certificiranega lesa pri gradnji hiš, v pohištvu in drugih izdelkih, postaja izziv tudi za slovenske predelovalce lesa.

Sledenje certificiranemu lesu povezuje les iz trajnostno gospodarjenjih gozdov skozi vse faze proizvodnega procesa pridobivanja lesa, predelave, transporta in skladiščenja, do prodaje izdelka končnemu potrošniku.

Osnovni cilj certificiranja je tako zagotoviti, da se certificiran material vodi skozi proizvodni proces na tak način, da je zagotovljena informacija o izvoru lesa. To je za proizvajalce oziroma predelovalce zelo pomembno, saj osveščen končni potrošnik želi kupiti izdelek, za katerega obstaja dokaz, da je bil izdelan iz lesa, ki je bil pridobljen po postopkih trajnostnega gospodarjenja.

Podjetje, ki želi svojim kupcem dokazati, da mu ni vseeno za okolje ter da pri proizvodnji svojih izdelkov uporablja les iz trajnostno gospodarjenjih gozdov, to najlažje stori tako, da pridobi certifikat o sledljivosti lesa. S pridobljenim certifikatom podjetje dokazuje, da sledi verigi dobaviteljev in informaciji glede izvora lesa za deklariran proizvod in da je kupec kupil okolju prijazen izdelek.

Slovenska akreditacija (SA) uvaja akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje sledljivosti lesa in ostalih gozdnih proizvodov v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17065 in PEFC ST 2002:2013,

Izvajanje sledljivosti izvora. V uvajalnem obdobju bo izvedenih nekaj postopkov akreditiranja pod posebnimi pogoji, tako imenovanih pilotnih postopkov akreditiranja. V ta namen objavljamo

JAVNI POZIV

ZA SODELOVANJE V PILOTNIH POSTOPKIH AKREDITIRANJA

Vabimo certifikacijske organe, ki želijo pridobiti akreditacijo za certificiranje sledljivosti lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC ST 2002:2013, da se prijavijo za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja.

Ti postopki se bodo izvajali skladno s Pravili akreditiranja (dokument z oznako S03 dostopen na https://www.slo-akreditacija.si/dokumenti_in_vodila), zaradi narave pilotnih postopkov pa so predvidene naslednje prilagoditve postopka:

  • certifikacijski organi ne plačajo prijavne pristojbine, ostale stroške plačujejo skladno s cenikom SA,
  • v začetna ocenjevanja bodo vključeni tuji strokovni ocenjevalci,
  • pri začetnih ocenjevanjih bodo lahko sodelovali domači opazovalci oziroma pripravniki/kandidati za ocenjevalce,
  • dokumentacijo certifikacijskega organa (poslovnik kakovosti, organizacijske predpise in navodila za delo) bo potrebno prevesti  v angleščino (o delitvi stroškov se bomo dogovarjali individualno glede na namen nadaljnje uporabe prevodov – glej ustrezno določilo v S03),
  • skrajni rok za izvedbo korektivnih ukrepov po začetnih ocenjevanjih bo določen enotno za vse sodelujoče in bo, zaradi možnosti hitrejšega dokončanja projekta, predvidoma 3 mesece,
  • odločitve o podelitvah akreditacij bodo predvidoma za vse sodelujoče sprejete sočasno,
  • SA si pridržuje pravico do prekinitve posameznega postopka, če ugotovi, da stranka ni primerna oziroma pripravljena za izvedbo pilotnega ocenjevanja, ali izločitve stranke v kasnejših fazah, če bi glede izpolnjevanja zahtev za akreditacijo bistveno odstopala od ostalih, vključenih v projekt, in tako zadrževala dokončanje projekta. V tem primeru bo imela ta stranka možnost ponovne prijave po formalni objavi Slovenske akreditacije o pričetku akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sledljivosti lesa po PEFC ST 2002:2013 in se bo postopek akreditiranja dokončal po redni poti, pri čemer se bodo že izvedene faze postopka, kolikor bo to mogoče, upoštevale.

Pri izvedbi pilotnih postopkov se bodo po potrebi uporabljali tudi dodatni postopki, pravila in vodila SA, ki bodo prilagojeni potrebam področja akreditiranja certifikacijskih organov in bodo pripravljeni interno za namen izvedbe pilotnih postopkov.

Če je vaša organizacija zainteresirana za sodelovanje v teh postopkih, vas prosimo, da izpolnite obrazec za prijavo, ki ga najdete na tej povezavi OB05-CoC in nam ga do 20. januarja 2016 pošljete po pošti na naslov:

Slovenska akreditacija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, s pripisom »CoC«.

Z zainteresiranimi certifikacijskimi organi, za katere bomo na podlagi prijav ugotovili, da so potencialno primerni za vključitev v pilotni postopek, bomo organizirali individualne sestanke, na katerih bomo skušali pridobiti čim več informacij o aktivnostih iz obsega prijave ter izpolnjevanju zahtev SIST EN ISO/IEC 17065.

Izbor bomo opravili na osnovi:

  • informacij o pripravljenosti certifikacijskega organa (stopnja izpolnjevanja zahtev SIST EN ISO/IEC 17065:2012), ki jih bomo pridobili ob začetnih razgovorih in po potrebi s pregledom dela dokumentacije certifikacijskega organa; prednost bodo imeli certifikacijski organi z več izkušnjami s sistemom vodenja v skladu s SIST EN ISO/IEC 17065:2012 in PEFC ST 2002:2013,
  • kompleksnosti in obsežnosti dokumentacije za ocenjevanje; zaradi potrebe po prevajanju sistemske dokumentacije v projekt ne bomo mogli vključiti strank z izjemno obsežno dokumentacijo.

Objava tega javnega poziva in izvajanje postopkov akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sledljivosti lesa v okviru tega pilotnega projekta še ne pomeni formalne objave Slovenske akreditacije o pričetku akreditiranja certifikacijskih organov za sledljivost lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC ST 2002:2013.

Več podatkov o sistemu akreditiranja lahko dobite na naslovu kompetoo.com/sa.

Za dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom smo vam na voljo na naslovu Slovenske akreditacije info@slo-akreditacija.si ali po telefonu 01/547 32 50.