Akreditiranje certifikacijskih organov po End-of Waste uredbah

Nova okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES) daje podlago za oblikovanje meril za prenehanje statusa odpadka. 

Tako so bile na podlagi omenjene direktive izdane uredbe Uredba Sveta (EU) št. 333/2011 (odpadne kovine), Uredba Sveta (EU) št. 715/2013 (odpadni baker) in Uredba Sveta (EU) št. 1179/2012 (odpadno steklo). Uredbe podajajo merila za določitev, kdaj določen odpadek preneha biti odpadek in tudi zahteve za organ za ugotavljanje skladnosti, ki potrdi sistem upravljanja dobavitelja.

Že v lanskem letu je Slovenska akreditacija vzpostavila sistem akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov kakovosti pri proizvajalcih kovinskih odpadkov po Uredbi Sveta (EU) št. 333/2011 z dne 31. marca 2011 o merilih za določitev kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Nedavno je bil sistem akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov kakovosti pri proizvajalcih kovinskih odpadkov razširjen tudi za področje certificiranja sistemov kakovosti pri proizvajalcih odpadnega bakra in odpadnega stekla.

S sklepom 2013 (31) 30, sprejetim na Generalni skupščini EA, dne 30. 5. 2013 v Parizu je bilo določeno, da akreditacija certifikacijskega organa z namenom certificiranja po End-of Waste uredbah skladno z ISO/IEC 17021, pomeni akreditacija za postopke certificiranja sistema kakovosti proizvajalca skladno z ISO 9001 in relevantno uredbo. Certifikacijski organ po koncu certifikacijskega postopka izda certifikat o skladnosti sistema kakovosti, na katerem je navedena tudi relevantna uredba in tip proizvodov.