Zaključen projekt uvedbe akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sledljivosti izvora lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC shemi

Vedno večje povpraševanje po okoljsko sprejemljivih izdelkih, uporaba certificiranega lesa pri gradnji hiš, v pohištvu in drugih izdelkih postaja izziv tudi za slovenske predelovalce lesa in pridelovalce.

Sledenje certificiranemu lesu povezuje les iz gozdov, ki so trajnostno gospodarjeni, skozi vse faze proizvodnega procesa pridobivanja lesa, predelave, transporta in skladiščenja, do prodaje izdelka končnemu potrošniku. Osnovni cilj certificiranja sledljivosti izvora lesa in ostalih gozdnih proizvodov je tako zagotoviti, da se certificiran material vodi skozi proizvodni proces na tak način, da je zagotovljena informacija o izvoru lesa.

Podjetje, ki želi svojim kupcem dokazati, da mu ni vseeno za okolje ter da pri proizvodnji svojih izdelkov uporablja les iz gozdov, ki so trajnostno gospodarjeni, to najlažje stori tako, da pridobi certifikat o sledljivosti izvora lesa. S pridobljenim certifikatom podjetje dokazuje, da sledi verigi dobaviteljev in informaciji glede izvora lesa za deklariran proizvod in da je posledično kupec kupil okolju prijazen izdelek. S pridobljenim akreditiranim certifikatom pa potrjuje, da je podjetje presodil certifikacijski organ, kateremu je bila prizna usposobljenost za izvajanje certificiranja sledljivosti izvora lesa in ostalih gozdnih proizvodov s strani Slovenske akreditacije.

Slovenska akreditacija je s prvimi aktivnostmi razvoja sheme akreditiranja sledljivosti izvora lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC na pobudo Zavoda za certifikacijo gozdov začela že v letu 2004. Prvotne aktivnosti so bile na žalost kasneje zaustavljene. Razvojni projekt je ponovno dobil zagon v letu 2015, ko je bilo v mesecu decembru objavljeno javno povabilo za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja. V letu 2017 je bilo izvedeno začetno ocenjevanje. Po ocenjevanju so sledile še določene dopolnitve in prilagoditve internih postopkov ocenjevanja, s čimer je bil zaključen razvoj sheme akreditiranja za certificiranje sledljivosti izvora lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC shemi.

Vse certifikacijske organe za certificiranje proizvodov, ki bi bili zainteresirani za pridobitev akreditacije, obveščamo, da je z zaključkom razvoja mogoča pridobitev akreditacije po rednem postopku v skladu s Pravili akreditiranja (S03).

Certifikacijski organi, ki so že akreditirani v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17065:2012 in želijo pridobiti akreditacijo za certificiranje sledljivosti izvora lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC shemi, zaprosijo za širitev akreditacije za omenjen obseg akreditacije. Ocenjevanje širitve se praviloma izvede sočasno z rednim ocenjevanjem (nadzorno ali ponovno ocenjevanje).