Vzpostavljeno področje akreditiranja certifikacijskih organov za sisteme vodenja kakovosti na področju zdravstvene dejavnosti po SIST EN 15224:2017

Slovenska akreditacija je vzpostavila postopke za akreditacijo certifikacijskega organa za certificiranje sistemov kakovosti po SIST EN 15224:2017 in s tem pripravila podlage za pričetek izvajanja postopkov akreditiranja.

Standard SIST EN 15224:2017 specificira zahteve za sistem vodenja kakovosti v organizacijah, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti.

Standard se, skladno s sklepom Generalne skupščine EA 2013 (31) 31, lahko uporablja za certificiranje kot samostojni standard.

Splošne zahteve za usposobljenost certifikacijskih organov za certificiranje sistemov kakovosti po SIST EN 15224 so opredeljene v SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015. Ker je standard SIST EN 15224 pripravljen na osnovi standarda ISO 9001 oziroma vključuje zahteve ISO 9001, se v postopkih akreditacije upoštevajo še dodatne zahteve, opredeljene v standardu SIST EN ISO/IEC 17021-3:2019, Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja – 3. del: Zahteve za usposobljenost za presojanje in certificiranje sistemov vodenja kakovosti (ISO/IEC 17021-3:2017) in drugi relevantni EA in IAF dokumenti.

Certifikacijski organi, ki želijo pridobiti akreditacijo za certificiranje sistemov kakovosti po SIST EN 15224, izpolnijo obrazec Prijava za akreditacijo certifikacijskega organa za certificiranje sistemov vodenja (OB05-03, dostopno na povezavi https://www.slo-akreditacija.si/?post_type=lpdocument&s=OB05-03) in jo posredujejo na Slovensko akreditacijo.