Vzpostavljena shema akreditiranja za namen priglasitve po Direktivi 2014/33/EU v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala po SIST EN ISO/IEC 17065:2012

Slovenska akreditacija je v preteklosti že vzpostavila shemo akreditiranja za namen priglasitve po Direktivi 2014/33/EU za dvigala in varnostne komponente za dvigala po SIST EN ISO/IEC 17020 in podelila dve akreditaciji.

Evropska akreditacija je aprila 2020 izdala dokument EA-2/17:2020 M, v katerem je določila preferenčne akreditacijske standarde, ki se uporabljajo v postopkih akreditiranja za namen priglasitve. Za nekatere module (B, C2, D, E, G, H1) Direktive 2014/33/EU je bil kot preferenčni akreditacijski standard prepoznan SIST EN ISO/IEC 17065, ki določa zahteve za certifikacijske organe za proizvode.

Zahtevam EA-ja v povezavi s preferenčnimi standardi je z izdajo dokumenta Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) in Pravilnika o varnosti dvigal (Direktiva 2014/33/EU), marec 2021, sledil slovenski priglasitveni organ – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Posledično morajo vsi organi za ugotavljanje skladnosti, ki so pridobili akreditacijo za namen priglasitve po Direktivi 2014/33/EU v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala za modul G, pridobiti akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17065 do 17. aprila 2023.

Po tem datumu bodo akreditacije za namen priglasitve za modul G, pridobljene po SIST EN ISO/IEC 17020, preklicane.