Uspešno zaključen pilotni projekt CPR

S podelitvijo akreditacije trem certifikacijskim organom za proizvode, procese, storitve je Slovenska akreditacija uspešno zaključila pilotni projekt »Akreditacija za namen priglasitve na področju gradbenih proizvodov«.

Področje ureja Uredba o gradbenih proizvodih (Uredba (EU) št. 305/2011), ki upošteva horizontalen pravni okvir za trženje gradbenih proizvodov na notranjem trgu, ki je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter s Sklepom št. 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov. S tem je bilo določeno, da organi za ugotavljanje skladnosti, ki so priglašeni, za dejavnosti, za katere so priglašeni, pridobijo tudi akreditacijo za namen priglasitve. Akreditacija za namen priglasitve se nanaša na sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov 1+, 1 in 2+.

Podeljene akreditacije za namen priglasitve po CPR se v večini primerov nanašajo na omejen obseg dejavnosti priglašenega organa. Postopek širitve oziroma spremembe obsega akreditacije poteka upoštevajoč pravila dokumenta S03.

Certifikacijski organi, ki so že akreditirani v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17065:2012 in želijo pridobiti akreditacijo za namen priglasitve po CPR, zaprosijo za širitev akreditacije za namen priglasitve. Ocenjevanje širitve se praviloma izvede sočasno z rednim ocenjevanjem (nadzorno ali ponovno ocenjevanje). Za certifikacijske organe, ki še niso akreditirani za standard SIST EN ISO/IEC 17065:2012, se postopek akreditiranja začne z vložitvijo prijave za akreditacijo.