Sprememba Uredbe (EU) št. 1221/2009 in novi Sektorsko referenčni dokumenti (SRD)

EMAS (ECO – Management and Audit Scheme) je sistem za okoljsko ravnanje in presojanje. Namenjen je organizacijam, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost in obenem okrepijo svojo konkurenčnost, npr. preko učinkovitejše rabe virov.

Gre za nadgradnjo ISO 14001, sistema za ravnanje z okoljem, in za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja okoljskih informacij. Okoljska izjava je ključni dokument seznanjanja javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje in o rezultati izboljševanja učinkov na okolje.

Organizacija, ki želi biti registrirana v sistemu EMAS, se mora prepustiti presojati akreditiranemu okoljskemu (EMAS) preveritelju, obenem morajo biti okoljske informacije, ki jih organizacija objavlja v Okoljski izjavi, preverjene in potrjene s strani akreditiranega EMAS preveritelja.

Zahteve za vzpostavitev in delovanje sistema EMAS na vseh ravneh, med drugimi tudi zahteve za akreditacijo EMAS preveriteljev so navedene v EMAS uredbi (Uredba (ES) št. 1221/2009) in drugih dokumentih, ki so nastali na osnovi EMAS uredbe.

Zadnja analiza EMAS uredbe je pokazala, da so potrebne določene spremembe, ki se lahko izvedejo na način, da se spremeni le določene dele EMAS uredbe in zato ni potrebna revizija celotne uredbe.

Nekatere takšne spremembe so se zgodile v letu 2017, ko je bila izdana Uredba (EU) št. 1505/2017 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) in izdan Sklepa (EU) št. 2285/2017 o spremembi navodil za uporabnike, v katerih so predstavljeni koraki, ki jih je treba opraviti za pristop k sistemu EMAS, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Zadnje spremembe pa so bile objavljene nedolgo nazaj. Naj omenimo:

Uredba (EU) 2018/2026 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), s katero je bila spremenjena Priloga IV, ki govori o Poročanju o okolju.

Izdan Sklep Komisije (EU) 2019/61 o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, kazalnikih okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merilih odličnosti za sektor javne uprave v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) podaja okvire okoljskega presojanja in poročanja za javni sektor.

Sklep Komisije (EU) 2019/62 o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, sektorskih kazalnikih okoljske uspešnosti in merilih odličnosti za sektor proizvodnje avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) podaja specifike za presojanje in poročanje pri dejavnosti proizvodnje avtomobilov.

Sklep Komisije (EU) 2019/63 o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, sektorskih kazalnikih okoljske uspešnosti in merilih odličnosti za sektor proizvodnje električne in elektronske opreme v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) pa podaja specifike, kot izhaja iz naslova, za sektor proizvodnje električne in elektronske opreme.

Omenjene, pa tudi že izdane in tudi tiste SRD, ki se jih še pripravlja (http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm), morajo upoštevati EMAS registrirane organizacije pri razvoju in vzdrževanju svojega sistema ravnanja z okoljem ter poročanju o okoljski učinkovitosti, okloljski preveritelji pa pri izvajanju EMAS presoj in validiranju Okoljske izjave.

SRD, ki so v fazi priprave in jih pričakujemo v prihodnosti so SRD za področje Ravnanja z odpadki, Proizvodnje kovinskih izdelkov, Telekomunikacije in Gradbeništva.