Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na dogodek Dan akreditacije (v nadaljevanju: Dogodek) in odpoved prijave pred izvedbo Dogodka.

1 Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave za Dogodek pred izvedbo dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodka.

Splošni pogoji za prijavo in odjavo pred izvedbo Dogodka (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na Dogodek, ki ga organizira Slovenska akreditacija (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na Dogodek, ne glede na obliko prijave (pisno, preko spletne strani, po telefonu ali na drug enakovreden način, ki izkazuje osebo ali več oseb in Dogodek, na katerega se je ta oseba ali več oseb prijavilo). Vsaka prijavljena oseba v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja splošni pogoji in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani splošni pogoji.

2 Prijave in plačilo kotizacije

2.1 Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani kompetoo.com/sa.

Ob prijavi je potrebno vnesti naslednje podatke:

  • Ime in priimek* ter e-pošto* udeleženca

Glede na izbrano vrsto udeleženca je potrebno vnesti naslednje podatke:

  • Podjetje ali organizacija: podjetje/organizacija*, naslov*
  • Študenti: podatki o izobraževalni instituciji*, smer študija*
  • Novinarji: izbira statusa novinarja*, medijska hiša*
  • Ostali udeleženci: status*

(podatki, označeni z * so obvezni. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov so podana v točki 6. )

2.2 Plačilo kotizacije

Na spletni strani Dogodka v polju kotizacija/prijava je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Organizator.

Organizator bo po opravljenem Dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje popusta.

3 Odjava

Odjava z Dogodka je možna preko e-pošte na naslov info@slo-akreditacija.si.

Ustnih odjav, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.1 Odjava z dogodka brez obveznosti plačila kotizacije

Skrajni rok za pisno odjavo brez obveznosti plačila kotizacije je 72 ur pred uro v programu dogodka.

3.2 Kasnejša odjava z dogodka

V primeru odjave do vključno en delovni dan (24 ur) pred v objavljenim začetkom dogodka, navedenem v programu, vam bo Organizator zaračunal administrativne stroške v višini 30 % od zneska kotizacije. Pri poznejši odjavi pa bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok enega delovnega dne (24 ur) pred dogodkom štel le na delovne dneve pred dogodkom.

3.3 Odpoved dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do odpovedi dogodka.

4 Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na Dogodku

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.) Organizator omogoča udeležbo na dogodku po lastni presoji.

Organizator ima kadarkoli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na dogodku, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

5 Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodek. Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposlene, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom.

6 Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v spletni prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodka ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Prijavitelji na dogodek dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na spletni prijavnici, za zgoraj opisani namen. Osebe, navedene na spletni prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke, ki so bili navedeni na spletni prijavnici; imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na spletnem mestu in v teh Splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov, kadar to udeleženec zahteva, ter ga o tem obvestiti v nadaljnjih 5 dneh. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Organizator.

7 Vsebine predavanj

Vsebine predavanj na dogodku izražajo izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Organizatorja.

8 Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od 10. oktobra 2014.