Sklep EA glede uporabe EA-2/17:2020

EA – Evropsko združenje za akreditacijo je 27. septembra 2022 sprejelo pomembno odločitev o uporabi EA-2/17, obveznega dokumenta o akreditaciji za namene priglasitve.

EA-2/17 je bil revidiran aprila 2020. Glavni namen te revizije je bila opredelitev tako imenovanega prednostnega usklajenega standarda oziroma standardov za akreditacijo priglašenih organov.

V treh letih od objave morajo vsi akreditirani priglašeni organi izpolnjevati zahteve dokumenta EA-2/17:2020.

Ker se je pojavilo vprašanje, kaj pa se zgodi, če organ za ugotavljanje skladnosti, ki želi pridobiti priglasitev, po prehodnem obdobju, ki se izteče aprila 2023, ne izpolnjuje zahtev iz dokumenta EA-2/17:2020, je EA sprejela naslednjo odločitev:

Nacionalni akreditacijski organ po preteku roka, določenega v EA-2/17 (17. april 2023), prekliče vse akreditacije za tiste dejavnosti ugotavljanja skladnosti, ki ne temeljijo na prednostnem standardu. Edini primer, ko ni treba uporabiti sankcije za organe za ugotavljanje skladnosti, akreditirane na podlagi drugega standarda, je, če je priglasitveni organ objavil zahtevo (glej EA-2/17 točka 4. 2), ki zavezuje organe za ugotavljanje skladnosti (OUS), da ne sprejmejo prednostnega standarda, temveč drugega, če za usklajeno direktivo/uredbo/modul nacionalno določeni standard ustreza preglednici 3 Priloge B in se ustrezno uporabi pristop 1+.

Če pa je OUS že zaprosil za prednostni standard, vendar postopek akreditacije do roka še ni končan, se lahko nacionalni akreditacijski organ odloči, da v omejenem časovnem obdobju do konca postopka akreditacije namesto preklica akreditacije za drug standard začasno odvzame akreditacijo.

Drugo pomembno vprašanje so aktivnosti opazovanja med ocenjevanjem. To je bilo obravnavano v prilogi C EA-2/17. Toda kaj se zgodi, če opazovanja ni mogoče opraviti, OUS pa je treba akreditirati in priglasiti?

Tehnični upravni odbor je odobril naslednji sklep (TMB Resolucija 2022 (10) 02), ko nacionalni akreditacijski organ sprejme odložitev opazovanja in podeli akreditacijo pod pogojem, da OUS (priglašeni organ) zagotovi, da lahko nacionalni akreditacijski organ opazuje presojo pri njihovi prvi stranki. Vendar se mora to izvesti v največ 18. mesecih po prejemu akreditacije, v nasprotnem primeru se akreditacijo prekliče (po potrebi najprej začasno odvzame), saj nacionalni akreditacijski organ ne more v celoti oceniti stalne usposobljenosti OUS za vse veljavne zahteve. Po odvzemu akreditacije se lahko OUS ponovno prijavi, vendar možnost akreditacije z odložitvijo opazovanja na čas po prejemu prvih zahtev strank, ne bo na voljo dve leti. Vendar pa lahko OUS ponovno zaprosi za akreditacijo v skladu z običajnim režimom akreditacije po izvedbi opazovanja.

Celotno vsebino odločitev si lahko ogledate na naslednji povezavi EA:

Important decisions on the application of EA-2/17, the mandatory document on accreditation for notification purposes