Prehod iz OHSAS 18001:2007 na mednarodni standard za sistem vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu ISO 45001:2018

Z IAF Sklepom 2016 – 15 je bilo na Mednarodnem forumu za akreditacijo (IAF – International Accreditation Forum) določeno triletno obdobje (od izida standarda ISO 45001:2018) za prilagoditev na ISO 45001:2018.

Prehodno obdobje se izteče 12. 3. 2021.

V času predhodnega obdobja veljavni akreditirani certifikati po OHSAS 18001:2007 še vedno veljajo. Certifikati po OHSAS 18001:2007, izdani v času prehodnega obdobja, imajo veljavnost najkasneje do izteka prehodnega obdobja. Po tem obdobju akreditirani certifikati po OHSAS 18001:2007 ne bodo več upoštevani.

Prilagoditve morajo izvesti tako akreditacijski organi, certifikacijski organi in organizacije, nosilke akreditiranih certifikatov oziroma organizacije, ki želijo pridobiti ISO 45001:2018 certifikat.

Slovenska akreditacija prične ocenjevanja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu po SIST ISO 45001:2018 s 1. 1. 2019.

Pri akreditiranih certifikacijskih organih za certificiranje sistemov vodenja se praviloma ocenjevanja za nov standard izvajajo v okviru rednih nadzornih ocenjevanj. Akreditirani certifikacijski organi pripravijo Plan prilagoditev na SIST ISO 45001:2018. Pred planiranim ocenjevanjem bodo pozvani, da posredujejo plan prilagoditev, ki bo služil pri pripravi na ocenjevanje. V okviru ocenjevanja za certificiranje po SIST ISO 45001:2018 se praviloma izvede tudi opazovanje izvedbe presoje po SIST ISO 45001:2018.