Poziv zainteresiranim ocenjevalcem za imenovanje v prizivno komisijo

Na podlagi 28. člena Poslovnika o delu Sveta SA pozivamo vse zainteresirane ocenjevalce k sodelovanju v prizivni komisiji SA. Prizivna komisija je strokoven in neodvisen organ Sveta, ki na drugi stopnji obravnava prizive in vodi postopek priziva.

K prijavi vabimo registrirane ocenjevalce SA, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Kandidaturi priložite izpolnjen obrazec za soglasje h kandidaturi in obrazec o strokovnih kvalifikacijah in referencah (OB03-09) ter navedbo povezanosti z organi za ugotavljanje skladnosti, ki jih SA akreditira.

Rok za podajo soglasja h kandidaturi je 15. 9. 2020.

Prizivna komisija bo sestavljena tako, da je vsako izmed naslednjih področij akreditiranja: preskušanje, kalibriranje, kontrola ter certificiranje in preverjanje zastopano vsaj z enim članom. Mandat članov prizivne komisije traja 4 leta.

Člane prizivne komisije bo potrdil Svet SA. Kandidat lahko poda izjavo, da se želi na seji Sveta tudi osebno predstaviti. Višina in način plačila bo določena v skladu z merili, ki jih sprejme Svet SA.

Prijave sprejemamo na naslov:
Slovenska akreditacija
Šmartinska 152
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: info@slo-akreditacija.si.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate Dejano Robič, tel. 01-5473-273, dejana.robic@slo-akreditacija.si