Objava prostega delovnega mesta PODROČNI PODSEKRETAR (vodja področja kakovosti)

Prijeten kolektiv Slovenske akreditacije išče sodelavca za delovno mesto

PODROČNI PODSEKRETAR (vodja področja kakovosti), šifra DM I017054

katerega osnovna naloga bo vodenje področja kakovosti v sistemu akreditiranja.

Ponujamo:
− delo v urejenem delovnem okolju z dobrimi odnosi med zaposlenimi,
− dinamično delo s številnimi izzivi,
− soustvarjanje uspešne zgodbe akreditiranja v Sloveniji, ki omogoča uporabnikom, da zaupajo v storitve akreditiranih organov, slovenskemu gospodarstvu pomaga dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju
mednarodne trgovine,
− pripomore k izboljševanju kakovosti izdelkov in storitev ter k povečanju njihove varnosti.

Naloge delovnega mesta:
• Vodenje aktivnosti in opravljanje nalog iz sistema vodenja kakovosti, kot so:
− opredelitev pravil in postopkov s področja kakovosti,
− skrb za usklajenost sistema vodenja kakovosti z mednarodnimi pravili in dobrimi praksami,
− priprava in vzdrževanje ključnih dokumentov sistema kakovosti, usklajevanje priprave dokumentov sistema vodenja z ostalimi sodelavci SA, nadzor nad obvladovanjem sistemskih dokumentov,
− priprava planov notranje presoje, nadzor nad izvajanjem ter sodelovanje pri izvajanju,
− sodelovanje pri planiranju in izvedbi vodstvenega pregleda ter poročanje,
− obravnavanje pritožb,
− določanje potrebnih ukrepov in nalog s področja vodenja kakovosti, predlaganje potrebnih ukrepov ali izboljšav na področjih, za katera je pristojen direktor, ter nadzor nad izvajanjem sistemskih ukrepov in nalog,
− sodelovanje in podpora pri razvoju, vzdrževanju in nadgradnji informacijskega sistema,
− sodelovanje in podpora pri vzdrževanju in nadgradnji spletne strani,
− skrbništvo načrta integritete,
− izobraževanje in seznanjanje vseh vpletenih s sistemskimi določili,
− sodelovanje pri planiranju in izvedbi peer-evalvacij.
• Informiranje, izobraževanje in svetovanje o sistemu akreditiranja ter sodelovanje z drugimi organizacijami.
• Vodenje in sodelovanje pri delu domačih in mednarodnih skupin v podporo sistemu akreditiranja.
• Izvajanje ocenjevanj.
• Namestnik pooblaščenca za zaščito prijaviteljev v primerih, ko oseba, zadolžena za kadre, ni primerna.
• Druge naloge po navodilu direktorja.

Zahteve za zasedbo delovnega mesta:
• Raven izobrazbe: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba.
• Delovne izkušnje: 6 let, od tega vsaj 4 leta izkušenj z deli, sorodnimi z dejavnostjo organov za ugotavljanje skladnosti, ali 2 leti izkušenj z delom v akreditacijskem organu.
• Posebni pogoji: znanje angleškega jezika na višji ravni in vozniški izpit B kategorije.

Dodatna pričakovana znanja in veščine:
– splošno znanje uporabe računalnika,
– dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja,
– sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela,
– sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja,
– motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj,
– znanja in veščine za izvajanj ocenjevanj v postopkih akreditiranja (niso pogoj za zasedbo delovnega mesta).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s štirimesečno poskusno dobo. Delo bo potekalo na sedežu Slovenske akreditacije v Ljubljani in občasno na terenu.

Če izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, pošljite prijavo, ki mora vsebovati:
– motivacijski spremni dopis,
– kopijo potrdila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– pisno izjavo o dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu), ter kratek
opis dela, ki ste ga izvajali pri posameznem delodajalcu (lahko vključite v življenjepis),
– potrdilo o ravni znanja angleškega jezika ter
– življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega naj bodo razvidna tudi druga znanja in veščine.

Prijave sprejemamo po pošti do 17.2.2020 na naslov: Slovenska akreditacija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za razpis« ali na elektronski naslov: kariera@slo-akreditacija.si.