Nova izdaja standarda ISO 22003-1:2022 in nov standard ISO 22003-2:2022

V začetku meseca junija 2022 je bila objavljena nova izdaja standarda ISO 22003-1:2022, Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems.

Standard nadomešča dokument ISO/TS 22003:2013 in je sektorsko specifičen standard (nivo 4) za certifikacijske organe, ki certificirajo sisteme vodenja varnosti živil (FSMS) po ISO 22000. Certifikacijski organi za certificiranje sistemov varnosti živil ga, skupaj z ISO/IEC 17021-1, upoštevajo pri certificiranju po ISO 22000.

Predvideno, vendar še ne potrjeno, prehodno obdobje naj bi bilo 2 leti.

Istočasno je izšel tudi nov standard ISO 22003-2:2022, Food safety — Part 2: Requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and services, including an audit of the food safety system. Nov standard naj bi se uporabljalo pri certificiranju proizvodov, procesov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve certifikacijske sheme po načelih varne hrane in vključuje elemente sistema vodenja. Standard naj bi se uporabljalo kot sektorsko specifičen standard (nivo 4) za uporabo z ISO/IEC 17065. Standard za enkrat še ni potrjen kot sektorski standard (normativni dokument).

O vseh novostih in odločitvah v povezavi z uporabo omenjenih standardov bo Slovenska akreditacija zainteresirane strani sproti obveščala.