Javni poziv za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti (OUS) po Uredbi (EU) 910/2014

Slovenska akreditacija opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe v Sloveniji. Z zakonom o akreditaciji (UL RS št. 59/99) ji je poverjeno akreditiranje organov za ugotavljanje skladnosti (OUS). Sistem akreditiranja v Sloveniji je skladen z zahtevami Uredbe (ES) 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga. SA je organizirana in deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2004 in upošteva pravila mednarodnih združenj za akreditacijo (EA, ILAC in IAF). S tem omogoča transparentno, verodostojno in mednarodno primerljivo izvajanje sistema akreditiranja v Sloveniji.

Akreditiranje je strokovni postopek, s katerim akreditacijska služba preveri usposobljenost za opravljanje določenih dejavnosti ter izpolnjevanje zahtev, ki so določene v ustreznih standardih iz serije SIST EN ISO/IEC 17000 in drugih normativnih dokumentih. Če se v postopku ocenjevanja ugotovi, da organizacija izpolnjuje predpisane zahteve, se formalna potrditev usposobljenosti za izvajanje opredeljenih nalog na področju ugotavljanja skladnosti opravi s podelitvijo akreditacijske listine.

Slovenska akreditacija se vključuje v dejavnost akreditiranja na mednarodni ravni in se v ta namen povezuje in sklepa sporazume s sorodnimi organizacijami. Sodeluje v evropskih in mednarodnih združenjih za akreditacijo in v njih predstavlja interese ustanovitelja, Republike Slovenije.

Prednosti akreditacije sta predvsem zaupanje v rezultate akreditiranega organa ter dostop do mednarodnih shem za vzajemno priznavanje certifikatov o kalibraciji, poročil o preskusih in certifikatov o skladnosti oziroma o usposobljenosti ter potrdil o kontroli.

Ustvarjanje zaupanja v spletno okolje je ključ do gospodarskega in družbenega razvoja. Zaradi pomanjkanja zaupanja, zlasti občutka, da je pravna varnost pomanjkljiva, potrošniki, podjetja in javni organi oklevajo pri izvajanju elektronskih transakcij in sprejemanju novih storitev.

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. julij 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 910/2014) je bila sprejeta s ciljem krepitve zaupanja v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotavlja skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer se povečuje učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji.

Da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga in doseže ustrezna raven varnosti sredstev elektronske identifikacije in storitev zaupanja, Uredba (EU) št. 910/2014:

 • določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključena v priglašeno shemo elektronske identifikacije druge države članice;
 • določa pravila za storitve zaupanja, zlasti za elektronske transakcije, in
 • določa pravni okvir za elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige, elektronske dokumente, storitve elektronske priporočene dostave in storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč.

Ena ključnih rešitev Uredbe (EU) št. 910/2014 je vzpostavitev enotnega mehanizma okrepljenega nadzora ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificiranih storitev, ki jih le-ti izvajajo, katerega pomemben člen predstavljajo organi za ugotavljanje skladnosti z zahtevami Uredbe (EU) št. 910/2014.

Storitev zaupanja pomeni elektronsko storitev, ki jo nudijo ponudniki storitev zaupanja ter vključuje lahko:

 1. ustvarjanje, preverjanje in potrjevanje veljavnosti elektronskih podpisov, elektronskih žigov ali elektronskih časovnih žigov, storitev elektronske priporočene dostave in potrdil, povezanih s temi storitvami, ali
 2. ustvarjanje, preverjanje in potrjevanje veljavnosti potrdil za avtentikacijo spletišč ali
 3. hrambo elektronskih podpisov, žigov ali potrdil, povezanih s temi storitvami;

Kadar nameravajo ponudniki storitev zaupanja brez kvalificiranega statusa začeti zagotavljati kvalificirane storitve zaupanja, svojo namero priglasijo nadzornemu organu ter mu predložijo poročilo o ugotavljanju skladnosti, ki ga izda organ za ugotavljanje skladnosti. Le-ta ponudnike kvalificiranih storitev zaupanja na njihove lastne stroške revidira vsaj vsakih 24 mesecev. Namen revizije je potrditi, ali ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificirane storitve zaupanja, ki jih zagotavljajo, izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (EU) št. 910/2014, saj za kvalificirane storitve zaupanja velja prost pretok na notranjem trgu, uporabnikom storitev pa uporaba kvalificiranih storitev zaupanja zagotavlja večjo pravno varnost.

Slovenska akreditacija (SA) uvaja akreditiranje certifikacijskih organov za izvajanje certificiranja zaupanja vrednih storitev iz Uredbe (EU) št. 910/2014 po ISO/IEC 17065 in ETSI EN 319 403.

Pri tem pa se upošteva sklep EA (European Cooperation for Accreditation) v resoluciji EA Resolution 2014 (34) 22, ki pravi, da se tovrstna akreditacija uporablja za ocenjevanje skladnosti z eIDAS Uredbo (EU) št. 910/2014, člen 20.1.

V uvajalnem obdobju bo izvedenih nekaj postopkov akreditiranja pod posebnimi pogoji, tako imenovanih pilotnih postopkov akreditiranja. V ta namen objavljamo

JAVNI POZIV 

ZA SODELOVANJE V PILOTNIH POSTOPKIH AKREDITIRANJA ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI (OUS) po Uredbi (EU) 910/2014

Vabimo certifikacijske organe, ki želijo pridobiti akreditacijo za področje ugotavljanja skladnosti po Uredbi (EU) št. 910/2014, da se prijavijo za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja.

Ti postopki se bodo izvajali skladno s Pravili akreditiranja (S03), zaradi narave pilotnih postopkov pa so predvidene naslednje prilagoditve postopka:

 • certifikacijski organi ne plačajo prijavne pristojbine, ostale stroške plačujejo skladno s cenikom SA,
 • v začetna ocenjevanja bodo vključeni tuji strokovni ocenjevalci,
 • potrebno bo prevesti dokumentacijo certifikacijskega organa (poslovnik kakovosti, organizacijske predpise in navodila za delo) v angleščino (o delitvi stroškov se bomo dogovarjali individualno glede na nadaljnjo uporabo prevodov – glej ustrezno določilo v S03),
 • pri začetnih ocenjevanjih bodo lahko sodelovali domači opazovalci/kandidati za ocenjevalce,
 • skrajni rok za izvedbo korektivnih ukrepov bo po začetnih ocenjevanjih določen enotno za vse sodelujoče in bo, zaradi možnosti hitrejšega dokončanja projekta, predvidoma največ 2 meseca,
 • odločitve o podelitvah akreditacij bodo predvidoma za vse sodelujoče sprejete sočasno,
 • SA si pridržuje pravico prekinitve posameznega postopka, če ugotovi, da stranka ni primerna oziroma pripravljena za izvedbo pilotnega ocenjevanja ali izločitve stranke v kasnejših fazah, če bi bistveno odstopala od ostalih, vključenih v projekt in tako zadrževala dokončanje projekta. V tem primeru bi imela ta stranka možnost ponovne prijave po formalni objavi Slovenske akreditacije o pričetku akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti po Uredbi (EU) št. 910/2014 in se bi postopek akreditiranja dokončal po redni poti, pri čemer se bi že izvedene faze postopka, kolikor mogoče, upoštevale.

Pri izvedbi pilotnih postopkov se bodo uporabljali tudi morebitni dodatni postopki in vodila SA, ki bodo prilagojeni potrebam področja akreditiranja certifikacijskih organov in bodo pripravljeni interno za namen izvedbe pilotnih postopkov.

Če je vaša organizacija zainteresirana za sodelovanje v teh postopkih, vas prosimo, da izpolnite obrazec za prijavo OB05-04*eidas in nam ga do 15.01.2017 pošljete po pošti na naslov:

Slovenska akreditacija

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

z oznako »eIDAS«.

Izbor bomo opravili na osnovi:

 • informacij o pripravljenosti certifikacijskega organa (stopnja izpolnjevanja zahtev SIST EN ISO/IEC 17065:2012 in ETSI EN 319 403), ki jih bomo pridobili ob začetnih razgovorih in po potrebi s pregledom dela dokumentacije certifikacijskega organa; prednost bodo imeli certifikacijski organi z več izkušnjami s sistemom vodenja v skladu s SIST EN ISO/IEC 17065:2012.
 • področja dejavnosti (obseg akreditacije iz prijave); sodelujoče bomo izbrali tako, da bo pokrit čim večji obseg dejavnosti (storitev) po Uredbi (EU) št. 910/2014.

S kandidati, za katere bomo na podlagi prijav ocenili, da bi bili primerni za vključitev v pilotne akreditacijske postopke, bomo organizirali razgovor, na katerem bomo skušali pridobiti čim več informacij o aktivnostih in izkušnjah certifikacijskega organa na področju certificiranja ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja in storitev, ki jih ti zagotavljajo.

Objava tega javnega poziva in izvajanje postopkov akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti po Uredbi (EU) št. 910/2014 v okviru tega pilotnega projekta še ne pomeni formalne objave Slovenske akreditacije o pričetku akreditiranja po Uredbi (EU) št. 910/2014.

Več podatkov o sistemu akreditiranja lahko dobite na naslovu kompetoo.com/sa.

Za dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom smo vam na voljo na naslovu SA ali po telefonu 01 / 547 32 50.