Javni poziv medicinskim laboratorijem za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja

Na Slovenski akreditaciji (okrajšano SA) uvajamo novo področje akreditiranja – akreditiranje medicinskih laboratorijev v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 15189. V sklopu uvajanja tega področja vabimo medicinske laboratorije, ki želijo pridobiti akreditacijo po SIST EN ISO 15189 in imajo dovoljenje za delo, izdano s strani Ministrstva za zdravje, ter uveden sistem vodenja po zahtevah tega standarda oziroma predvidevajo dokončanje uvedbe pred oktobrom 2015, da se prijavijo za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja.

Pogoji

Pilotni postopki se bodo izvajali skladno s Pravili akreditiranja (dokument z oznako S03), razen da:

  • laboratoriji ne plačajo prijave, ostale stroške pa plačujejo skladno s cenikom SA;
  • bo v vseh primerih v laboratorijih izvedeno predocenjevanje, pri čemer bo lahko ocenjevalna komisija tudi veččlanska (cena predocenjevanja se s tem za laboratorij ne bo spremenila);
  • bodo laboratoriji po predocenjevanju v dogovorjenem roku poslali SA poročilo o morebitnih izvedenih spremembah;
  • bodo v začetna ocenjevanja poleg domačih vključeni tudi tuji vodilni in strokovni ocenjevalci;
  • bodo pri vseh začetnih ocenjevanjih sodelovali opazovalci oziroma pripravniki/kandidati za ocenjevalce;
  • si SA zaradi možnosti hitrejšega dokončanja projekta pridržuje možnost skrajšanja skrajnega roka za izvedbo korektivnih ukrepov po začetnih ocenjevalnih obiskih, če bi bilo v postopkih ocenjevanj ugotovljeno, da je to sprejemljivo za sodelujoče laboratorije;
  • bodo predvidoma odločitve o podelitvah akreditacij za vse sodelujoče laboratorije sprejete sočasno;
  • si SA pridržuje pravico prekinitve posameznega postopka po predocenjevanju, če ugotovi, da laboratorij ni primeren oziroma pripravljen za izvedbo pilotnega ocenjevanja, ali izločitve laboratorija v kasnejših fazah, če bi glede izpolnjevanja zahtev za akreditacijo bistveno odstopal od ostalih, vključenih v projekt, in tako zadrževal dokončanje projekta. V tem primeru bo imel ta laboratorij možnost ponovne prijave po objavi pričetka akreditiranja medicinskih laboratorijev in se bo postopek akreditiranja dokončal po redni poti, pri čemer se bodo že izvedene faze postopka, kolikor bo to možno, upoštevale.

Pri izvedbi pilotnih postopkov se bodo uporabljala nekatera pravila in vodila SA, ki bodo poskusno opredeljena za potrebe akreditiranja medicinskih laboratorijev.

Prijava

Če je vaš laboratorij zainteresiran za sodelovanje v pilotnih postopkih, vas prosimo, da izpolnite obrazec za prijavo in nam ga najkasneje do 15. septembra 2015 pošljete po pošti na naslov:

Slovenska akreditacija

Šmartinska 152

1000 Ljubljana,

s pripisom »medicinski laboratoriji«.

Z zainteresiranimi laboratoriji, za katere bomo na podlagi prijav ugotovili, da so potencialno primerni za vključitev v pilotni postopek, bomo organizirali individualne sestanke, na katerih bomo skušali pridobiti čim več informacij o delu laboratorija ter o poznavanju in izpolnjevanju zahtev SIST EN ISO 15189.

Za sodelovanje v pilotnih projektih bomo izbrali predvidoma do 5 kandidatov.

Izbor bomo opravili na osnovi:

  • informacij o pripravljenosti oziroma obsegu/stopnji izpolnjevanja zahtev SIST EN ISO 15189 laboratorijev, ki jih bomo pridobili ob začetnih razgovorih in po potrebi s pregledom nekatere dokumentacije laboratorija; prednost bodo imeli laboratoriji z več izkušnjami s sistemom vodenja v skladu s SIST EN ISO 15189,
  • dejavnosti (vrsta in obseg prijavljenih preiskav); če bo mogoče, bomo izbrali vsaj en laboratorij s področja klinične kemije in vsaj en laboratorij s področja medicinske mikrobiologije, prednost bodo imeli laboratoriji, ki se bodo prijavili za akreditacijo osnovnejših/pogostejših preiskav.

Dodatne informacije

Več podatkov o Slovenski akreditaciji, sistemu in postopkih akreditiranja lahko dobite na naslovu https://www.slo-akreditacija.si/.

Dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko dobite po e-pošti (katja.otrin-debevc@slo-akreditacija.si ali info@slo-akreditacija.si) ali po telefonu 01 / 547 32 50.