Izšel je novi ISO/IEC 17025

Prvega decembra je ISO sporočil, da je objavljena nova izdaja standarda  s splošnimi zahtevami za usposobljenost laboratorijev. Pobuda za revizijo je bila podana že v 2013, v naslednjih letih pa je WG44 pri odboru ISO CASCO pripravila novo izdajo. Ta upošteva spremembe v okolju in pogojih delovanja laboratorijev od leta 2005, ko je bila objavljena prejšnja izdaja. Poskrbljeno je tudi za uskladitev z drugimi standardi serije ISO 17000, ki so bili izdani v zadnjih letih.

Že na prvi pogled je očitna korenita sprememba v strukturi standarda, ki sledi zaporedju poglavij in vsebin v ostalih standardih te serije. Velik del zahtev v bistvenem ostaja enak, spremenjena pa je večina besedila, ki je v primerjavi s prejšnjo izdajo bolj povedno in razumljivo ter brez nepotrebnega podvajanja vsebin.

Glede zahtev za nepristranskost, zaupnost in pritožbe je uporabljeno enovito besedilo, ki se pojavlja v vseh ISO 17000 standardih. Tem sklopom zahtev je posvečena večja pozornost in so nekoliko razširjene. Pri zahtevah za vodenje, se navaja opciji A in B, pri čemer druga pomeni sistem vodenja, osnovan na zahtevah ISO 9001, prva pa, da laboratorij v sistemu vodenja upošteva le elemente, ki so eksplicitno določeni v ISO/IEC 17025.  V informativnem dodatku je to še podrobneje obrazloženo. Tako struktura, kakor vsebina zahtev poudarjajo pomen procesnega pristopa in upoštevanja ocene tveganj pri načrtovanju in vzdrževanju ter razvijanju sistema vodenja.

Kot pomembnejše novosti, ki jih prinaša standard se omenja zlasti zahteve glede obravnave tveganj in priložnosti, zahteve za vodenje informacij in zahteve v zvezi s poročanjem izjav o skladnosti rezultatov s specificiranimi zahtevami. V zvezi z zadnjimi standard vpelje tudi pojem pravil za odločanje, ki opredeljujejo, kako se pri ugotavljanju skladnosti upošteva merilna negotovost.

Kot dejavnosti laboratorija standard definira preskušanje, kalibriranje in vzorčenje, ki je vselej povezano z nadaljnjim preskušanjem oziroma kalibriranjem. Vzorčenje je podrobneje obravnavano tudi v naslednjih poglavjih, izrecno je zahtevana ocena prispevka iz vzorčenja k merilni negotovosti rezultata.

Določeno je triletno prehodno obdobje, v katerem bo nova izdaja v celoti zamenjala staro. Z začetkom decembra 2020 bodo zato postale neveljavne vse akreditacije, ki ne bodo predhodno izdane na novo, s sklicem na ISO/IEC 17025:2017.

Pri SA bomo v letu 2018 vzpostavili pogoje za izvajanje ocenjevanj po novi izdaji standarda, to pomeni usposabljanje vseh ocenjevalcev in osebja SA ter uvedbo potrebnih sprememb v pravilih akreditiranja ter drugi dokumentaciji sistema vodenja SA. Revidirana bodo nekatera OA vodila, pričakuje pa se tudi revizija mednarodno veljavnih vodil (EA, ILAC). V tem letu naj bi akreditirani laboratoriji poskrbeli za potrebne spremembe v svojih sistemih vodenja, saj se bodo od začetka 2019 vsa ocenjevanja izvajala po zahtevah ISO/IEC 17025:2017.  Preverjanje izpolnjevanja zahtev novega standarda je predvideno pri vseh laboratorijih ob rednih nadzorih v letu 2019 in začetku 2020. V primeru, da bo ob organizaciji ali izvajanju rednega ocenjevanja SA ugotovila, da laboratorij še ni opravil analize potrebnih sprememb in jih vsaj v večji meri tudi uvedel, bo ocenjevanje izvedeno upoštevajoč ISO/IEC 17025:2005. Če bo to potrebno za pravočasno ugotovitev izpolnjevanja zahtev novega standarda, bo naknadno izveden izredni nadzor.