54. Generalna skupščina EA (Evropsko združenje za akreditacijo)

22. in 23. novembra 2023 je potekala 54. Generalna skupščina EA (Evropsko združenje za akreditacijo)

Člani EA so odobrili naloge za komunikacijsko omrežje EA. Komunikacijsko omrežje bo prostor, kjer bodo strokovnjaki za komuniciranje delili izkušnje in dobre prakse, se učili novih orodij in kolegom posredovali vsa vprašanja v zvezi s komuniciranjem in trženjem.

EA je objavila kodeks ravnanja za vse osebe in organe, ki delajo za in znotraj EA v okviru statuta EA ter pravil in postopkov, vključno s člani EA, deležniki, opazovalci ter uradniki in osebjem EA.

Dogovorjeno je bilo, da se bo dokument EA-1/13 EA’s relationship with accreditation bodies of countries not being members of the EU or EFTA revidiral.. Generalna skupščina se je strinjala z naslednjo politiko, glede odnosa EA do nacionalnih akreditacijskih organov (NAB), ki so člani drugih regionalnih akreditacijskih skupin (RAG) ali nepovezani:

NAB, ki je član druge priznane RAG (regionalno združenje) ali ni povezan – in ni upravičen postati član EA v skladu s statutom EA – lahko EA izvede peer evalvacijo (samo), če Evropska komisija od tega NAB zahteva, da dokaže skladnost z načeli Uredbe (ES) št. 765/2008 in svojo pristojnost za akreditacijo CAB za namene obveščanja in/ali za druge zakonodaje/regulativne sheme EU. V ta namen mora NAB podpisati pogodbo o sodelovanju z EA.

NAB, ki izpolnjuje pogoje, da postane član EA v skladu s statutom in je polnopravni član druge priznane RAG, lahko EA izvede evalvacijo, če ta RAG ne ponuja obsega MLA, ki ga želi NAB v okviru svojega sistema peer evalvacije. NAB mora najprej postati član EA, da poda vlogo za evalvacijo s strani EA.

Izpostavljamo naslednji sklep:

 Sklep EA 2023 (54) 05 Generalna skupščina sprejme naslednji sklep IAF, sprejet na 37. letni generalni skupščini IAF, 13. in 15. novembra 2023, kot veljaven za EA in njene člane:

 •  Sklep IAF 2023-15 – (8.1. točka dnevnega reda) Prehodne ureditve za ISO 14066:2023 – Generalna skupščina se je na podlagi priporočila Tehničnega odbora strinjala, da bo prehodna ureditev za revizijo ISO 14066:2023 veljala dve leti od 31. avgusta 2023.
 •  Sklep IAF 2023-27 – (8.1. točka dnevnega reda) Prehod na ISO/IEC 17029 – Generalna skupščina je na podlagi priporočila Odbora MLA sklenila, da lahko na podlagi sklepa 2021-22 o prehodu na novi ISO/IEC 17029 MLA (iz glavnega obsega ISO 14065), regionalna akreditacijska združenja (RAG) prehod izvedejo po naslednjem postopku:
  • Prijavijo razširitev svojega obsega z uporabo sedanjega načina samoizjave za razširitve obsegov.
  • Zagotovijo dokaze o informacijah, vsebovanih v sklepu 2021-22, in sicer:
  • postopek, uporabljen za potrditev usposobljenosti evalvatorjev;
  • postopek evalvacije, ki se izvaja za ISO/IEC 17029; in
  • seznam akreditacijskih organov, ki so podpisniki in so bili ocenjeni (najmanj eden).

Naslednja generalna skupščina bo 22. in 23. maja v Belgiji.