INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 4

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0049/10-0015

Velja od / Valid as of: 22. marec 2021

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 23. december 2019

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LK-017

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

INSTITUT


iCeste d.o.o.

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 2

Reg. Å¡t. / Ref. No.: 3150-0001/21-0001

Velja od / Valid as of: 25. maj 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-123

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

iCeste d.o.o.

Trg Leona Å tuklja 5, 2000 Maribor

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• fizikalno preskušanje / physical testing

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / construction products, materials and constructions

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-123

Velja od / Valid as of 25. maj 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij za promet, Trg Leona Å tuklja 5, 2000 Maribor

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Laboratorij za promet, Trg Leona Å tuklja 5, 2000 Maribor

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju in na terenu / Site: in the laboratory and fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the
type of test item: construction products, materials and constructions

Å t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. SIST EN 1436:2018

Dodatek B brez B6 in B7
(mokri pogoji ali dež)
Annex B without B6 and B7
(wet conditions or rain)

koeficient retrorefleksije RL
coefficient of retroreflected
luminance RL

preizkus retrorefleksije
(retroreflektometer
nameščen na vozilo)
retroreflection test (vehicle
mounted retroreflectometer)

talne označbe
road markings

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki


SAFEN

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 2

Reg. Å¡t. / Ref. No.: 3150-0009/20-0001

Velja od / Valid as of: 12. maj 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-121

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

SAFEN d.o.o.

Kraška ulica 2, 6210 Sežana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• kemija / chemistry

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• okolje in vzorci iz okolja (vode) / environment and samples from the environment (waters)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-121

Velja od / Valid as of 12. maj 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SAFEN d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 SAFEN d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode) / Testing fields with reference to the type of test item:
environment and samples from the environment (waters)

Å t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. SIST ISO 10523:2012 pH
pH

potenciometrija
potentiometry

4 – 9 pitne vode,
odpadne vode
drinking water,
waste water

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki


ELEKTRO CELJE d.d.

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 2

Reg. Å¡t. / Ref. No.: 3150-0005/21-0001

Velja od / Valid as of: 22. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-122

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

ELEKTRO CELJE, d.d.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• neionizirna sevanja (elektromagnetno sevanje) / non-ionizing radiation (electromagnetic radiation)

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• okolje in vzorci iz okolja (viri elektromagnetnih sevanj) / environment and samples from environment

(electromagnetic radiation sources)

Elektro Celje, Oddelek meritev, Ipavčeva 23, 3000 Celje

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Elektro Celje, Oddelek meritev, Ipavčeva 23, 3000 Celje

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: neionizarajoče sevanje (elektromagnetno sevanje) / Testing fields with reference to
the type of test: non-ionizing radiation (electromagnetic radiation)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri elektromagnetnih sevanj) / Testing fields with
reference to the type of test item: environment and samples from the environment (sources of electromagnetic radiation)

Å t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. SIST ENV 50166-1:1995
razveljavljen
withdrawn
brez točk 4.1.1, 4.1.2, 5.2.2
without points: 4.1.1, 4.1.2,
5.2.2

in / and

IEEE Std 644:2019
brez točk 3.3, 5.3
without points 3.3, 5.3

električna poljska jakost
»E«
gostota magnetnega polja
»B«
electrical field strength »E«
the magnetic field density
»B«

meritve električnih in
magnetnih polj nizkih
frekvenc
low-frequency electric and
magnetic fields
measurements

frekvenčno območje:
frequency range:
5 Hz – 10 kHz

nizkofrekvenčni
viri EMS
low-frequency
sources EMR

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki


DEWESOFT d.o.o.

OB05-32 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. Å¡t. / Ref. No.: 3150-0007/21-0001

Velja od / Valid as of: 22. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LK-037

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

DEWESOFT d.o.o.
Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Kalibriranje na naslednjih področjih in naštetih pod-področjih / Calibration in the following fields and the
specified sub-fields:

o Elektriške veličine / Electrical Quantities:

• Enosmerne in NF elektromagnetne veličine / DC/LF Quantities:
napetost / voltage: enosmerna napetost / DC voltage,

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-037

Velja od / Valid as of 22. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

DEWESOFT d.o.o., Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje

OB05-32 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 DEWESOFT d.o.o., Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje

Tabela / Table 1 – Kalibracije v laboratoriju / In-lab calibrations

Å t.

No.

Merjena veličina,
(pod)področje, oz. merilni
instrumenti in/ali območje
(merjene veličine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Območje (merjene
veličine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veličine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izražena kot razširjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

ELEKTRIÅ KE VELIÄŒINE / Electric Quantities

Enosmerne in NF veličine / DC and LF Quantities

Napetost / Voltage [V]

Enosmerna napetost
DC Voltage

Območje
Range

1. 0 V 7.3 µV - Kalibracija po internem postopku NZD 10.3
Navodilo za kalibracijo z CAL-BOX

- Merilni instrumenti: enosmerni voltmetri podjetja
Dewesoft.

- Calibration according to internal procedure NZD
10.3 Calibration instruction with CAL-BOX

- Measuring instruments: DC Voltage meters from
Dewesoft

2. 0 V do/to 2 V 14 µV + 4.5 · 10-6 · U

3. 2 V do/to 5 V 33 µV + 1.7 · 10-6 · U

4. 5 V do/to 10 V 52 µV + 1.7 · 10-6 · U

5. 10 V do/to 20 V 100 µV + 1.7 · 10-6 · U

6. 20 V do/to 50 V 250 µV + 3.3 · 10-6 · U

7. 50 V do/to 100 V 510 µV + 3.0 · 10-6 · U

8. 100 V do/to 200 V 1.1 mV + 2.8 · 10-6 · U

9. 200 V do/to 220 V 3.9 mV + 1.5 · 10-6 · U

10. 220 V do/to 400 V 3.7 mV + 3.5 · 10-6 · U

11. 400 V do/to 1000 V 16 mV + 1.5 · 10-6 · U

12. 0 V do/to 220 mV 1.5 µV + 5.0 · 10-6 · U - Kalibracija po internem postopku NZD 10.3b
Navodilo za kalibracijo in zapis validacije -
direktni priklop

- Merilni instrumenti: enosmerni voltmetri.
- Calibration according to internal procedure NZD

10.3b Calibration instruction and validation report
– direct connection

- Measuring instruments: DC Voltage meters.

13. 220 mV do/to 2.2 V 3.5 µV + 4.9 · 10-6 · U

14. 2.2 V do/to 11 V 5.5 µV + 3.5 · 10-6 · U

15. 11 V do/to 22 V 44 µV + 3.6 · 10-6 · U

16. 22 V do/to 120 V 62 µV + 5.1 · 10-6 · U

17. 120 V do/to 220 V 350 µV + 4.4 · 10-6 · U

18. 220 V do/to 1100 V 500 µV + 6.7 · 10-6 · U

Opombe / Notes:

* CMC opomba / CMC Note

Razširjena negotovost je podana kot kombinirana standardna negotovost pomnožena s takšnim faktorjem pokritja k, da določa interval

zaupanja približno 95 %. / Expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the

coverage factor k such that the coverage probability corresponds to approximately 95 %.

** Navedba informacije o merilnih instrumentih se v tej koloni uporabi le v tistih primerih, kjer to ne izhaja že iz opredelitve veličine, opisa

(pod)področja in instrumentov v drugi koloni tabele. / Information on measuring instruments are specified in this column only if it is not clear

from the description of quantity, (sub-) field, and/or instruments in the second column of this table.

*** Kadar je za enoumno razumevanje zmogljivosti potreben opis robnih pogojev, vplivnih veličin ali drugih omejitev, se ti navajajo v tej koloni (z

enoumno oznako kolone), območje merjene veličine pa je v takem primeru določeno že v drugi koloni te tabele. / When a description of the

boundary conditions, influence quantity or other limits is required for an unequivocal understanding of capabilities it is specified in this column

(clearly indicated), providing that the range of measured quantity is defined in the second column of this table.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-037

Velja od / Valid as of 22. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

DEWESOFT d.o.o., Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje

OB05-32 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Datum / Date: 22.april 2022 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


CB CERT d.o.o.

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 5 Stran / Page: 1 / 3

Reg. Å¡t. / Ref. No.: 3150-0016/16-0004

Velja od / Valid as of: 12. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CS-006

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

CB CERT d.o.o.

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015

Dodatne zahteve, ki veljajo za nekatere vrste ugotavljanja skladnosti, so opredeljene v podrobnem opisu

obsega akreditacije za to vrsto ugotavljanja skladnosti, v poglavju 3.2. / Additional requirements

applicable to certain types of conformity assessment are defined in the detailed description of

accreditation scope for this type of conformity assessment, under 3.2.

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Certificiranje sistemov vodenja / Certification of management systems:

- ISO 9001

- ISO 14001

- ISO 45001

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate CS-006

Velja od / Valid from 12.april 2022

Zamenjuje izdajo veljavno od dne / Replaces Annex valid from /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Trg republike 3, Ljubljana

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 5 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Trg republike 3, Ljubljana

3.2.1.1 Certificiranje sistemov vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2015,
upoštevajoč SIST EN ISO/IEC 17021-3:2019, certificiranje sistemov ravnanja z okoljem v skladu
s standardom SIST EN ISO 14001:2015, upoštevajoč SIST EN ISO/IEC 17021-2:2019, in
certificiranje sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu v skladu s standardom SIST ISO
45001:2018, upoštevajoč SIST-TS ISO/IEC TS 17021-10:2018, na naslednjih področjih: /
Certification of quality management systems according to the standard SIST EN ISO 9001:2015,
taking into account SIST EN ISO/IEC 17021-3:2019, certification of environmental management
systems according to the standard SIST EN ISO 14001:2015, taking into account SIST EN
ISO/IEC 17021-2:2019, and certification of occupational health and safety management systems
according to the standard SIST ISO 45001:2018, taking into account SIST-TS ISO/IEC TS
17021-10:2018, within the following scope areas:

Tabela / Table 1

Klasifikacija
EAC / EAC

classification

Klasifikacija NACE /
NACE classification

Gospodarska dejavnost / Economic sector ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

3 10, 11, 12
Živilski izdelki, pijače in tobak
Food products, beverages and tobacco

✓ ✓ /

29
45, 46, 47

95.2

Trgovina na debelo in drobno, popravila motornih vozil,
motornih koles ter osebnih in gospodinjskih potrebščin
Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles,
motorcycles and personal and household goods

✓ ✓

✓

*

30 55, 56
Hoteli in restavracije
Hotels and restaurants

✓ ✓ ✓

32
64, 65, 66, 68

77
Finančno posredništvo, nepremičnine, najem
Financial intermediation, real estate, renting

✓ ✓ ✓

33
58.2

62, 63.1
Informacijska tehnologija
Information technology

✓ ✓ ✓

34
71, 72

74 razen 74.2 in
74.3

Inženirske storitve
Engineering services

✓ ✓ ✓

35
69, 70, 73
74.2, 74.3

78, 80, 81, 82

Druge storitve
Other services

✓ ✓

✓

*

36 84
Javna uprava
Public administration

✓ ✓

✓

*

37 85
Izobraževanje
Education

✓ ✓ ✓

* Pred izdajo akreditiranega certifikata mora biti izvedeno opazovanje pri enem izmed . / Witness should be performed before issuing an
accredited certificate.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate CS-006

Velja od / Valid from 12.april 2022

Zamenjuje izdajo veljavno od dne / Replaces Annex valid from /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Trg republike 3, Ljubljana

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 5 Stran / Page: 3 / 3

Lokacije v tujini, vključene v obseg akreditacije / Foreign locations included under the accreditation:

− ni relevantno / not relevant

Datum / Date: 10. 5. 2022 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. Å¡t. / Ref. No.: 3150-0002/21-0001

Velja od / Valid as of: 11. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-120

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

GOZDARSKI INÅ TITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• biologija, biokemija (morfologija) / biology, biochemistry (morphology)

• mikrobiologija (molekularne metode) / microbiology (molecular methods)

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• biološki vzorci / biological samples

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-120

Velja od / Valid as of 11. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Oddelek za varstvo gozdov, Laboratorij za varstvo gozdov, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Oddelek za varstvo gozdov, Laboratorij za varstvo gozdov, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: biologija, biokemija (morfologija) / Testing fields with reference to the type of test:
biology, biochemistry (morphology)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: biološki vzorci / Testing fields with reference to the type of test item: biological
samples

Å t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. EPPO PM 7/149 (1)
priloga 1
appendix 1

Prisotnost žuželke
Kitajski kozliček
(Anoplophora chinensis)

Detection of insects
Citrus longhorn beetle
(Anoplophora chinensis)

Ugotavljanje morfologije /
stereomikroskop

Morphological
characterization /
stereomicroscope

odrasel osebek
in ličinka
zadnjega stadija
adult and late
instar larva

les, lesnata
rastlina
wood, woody
plants

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mikrobiologija (molekularno biološki testi) / Testing fields with reference to the type
of test: microbiology (molecular biological tests)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: biološki vzorci / Testing fields with reference to the type of test item: biological
samples

Å t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

2. EPPO PM 7/91 (2)
priloga 2, priloga 3
appendix 2, appendix 3

modificirana
modified

Fusarium circinatum;
prisotnost

Fusarium circinatum;
detection

ekstrakcija DNA,
klasični PCR (verižna
reakcija s polimerazo),
agarozna gelska
elektroforeza in vizualizacija

extraction of DNA,
end-point PCR (end point
Polymerase Chain
Reaction),
agarose gel electrophoresis
and visualization

rastlinski material
in semena
plant material
and seeds

glivni micelij
fungal mycelium

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-120

Velja od / Valid as of 11. april 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Oddelek za varstvo gozdov, Laboratorij za varstvo gozdov, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

OB05-25 ï‚­ Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki


NOTICE d.o.o.

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 4 Stran / Page: 1 / 5

Reg. Å¡t. / Ref. No.: 3150-0014/19-0001

Velja od / Valid as of: 16. februar 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CS-005

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

NOTICE d.o.o.

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Certificiranje sistemov vodenja / Certification of management systems:

- ISO 13485

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CS-005

Velja od / Valid as of 16. februar 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 4 Stran / Page: 2 / 5

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

3.2.1.1 Cerificiranje sistemov vodenja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov v skladu s
standardom SIST EN ISO 13485:2016 na naslednjih področjih: / Certification of medical
devices quality management systems according to the standard SIST EN ISO 13485:2016
within the following scope areas:

Tabela / Table 1

Glavno tehnično
področje

Main technical area

Tehnično področje
Technical area

Skupina proizvodov v okviru tehničnega področja
Product categories covered by the technical area

Omejitve
Limitation

Neaktivni medicinski
pripomočki
Medical Devices,
Non-Active

Neaktivni medicinski
pripomočki, ki niso za
vsaditev, splošno
General non-active, non-
implantable medical
devices

Neaktivni pripomočki za anestezijo, urgentno in
intenzivno oskrbo
Non-active devices for anaesthesia, emergency and
intensive care

Neaktivni pripomočki za injiciranje, infuzijo, transfuzijo in
dializo
Non-active devices for injection, infusion, transfusion
and dialyses

Neaktivni pripomočki za ortopedijo in rehabilitacijo
Non-active orthopaedic and rehabilitation devices

Neaktivni pripomočki za merilno funkcijo
Non-active medical devices with measuring function

Neaktivni oftalmološki pripomočki
Non-active ophthalmologic devices

Neaktivni instrumenti
Non-active instruments

Neaktivni pripomočki za dezinfekcijo, čiščenje, izpiranje
Non-active medical devices for disinfecting, cleaning,
rinsing

Neaktivni vsadki
Non-active implants

Neaktivni ortopedski vsadki
Non-active orthopaedic implants

Neaktivnih kardiovaskularni vsadki
Non-active cardiovascular implants

Neaktivni funkcionalni vsadki
Non-active functional implants

Neaktivni vsadki mehkega tkiva
Non-active soft tissue implants

Pripomočki za oskrbo
ran
Devices for wound care

Povoji in obveze za rane
Bandages and wound dressings

Material za Å¡ivanje in spone
Suture materials and clamps

Drugi medicinski pripomočki za oskrbo ran
Other medical devices for wound care

Neaktivni
zobozdravstveni
pripomočki in dodatki
Non-active dental
devices and accessories

Neaktivna zobozdravstvena oprema in instrumenti
Non-active dental equipment and instruments

Zobozdravstveni material
Dental materials

Zobni vsadki
Dental implants

Drugi neaktivni
medicinski pripomočki
Non-active medical
devices other than
specified above

Neaktivni medicinski pripomočki, ki ne spadajo v zgoraj
navedena tehnična področja: ultrazvočni geli, komplet za
vbrizgavanje alergenov
Non-active medical devices that are not in the technical
fields mentioned above: ultrasound gels, allergen
injection kit

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CS-005

Velja od / Valid as of 16. februar 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 4 Stran / Page: 3 / 5

Tabela / Table 2

Glavno tehnično
področje

Main technical area

Tehnično področje
Technical area

Skupina proizvodov v okviru tehničnega področja
Product categories covered by the technical area

Omejitve
Limitation

Aktivni medicinski
pripomočki (niso za
vsaditev)
Active medical
devices (non-
implantable)

Aktivni medicinski
pripomočki, splošno
General active medical
devices

Pripomočki za zunajtelesno cirkulacijo, infuzijo in
hemaferezo
Devices for extra-corporal circulation, infusion and
haemopheresis

Respiratorni pripomočki, vključno s hiperbaričnimi
komorami za zdravljenje s kisikom, pripomočki za
inhalacijsko anestezijo
Respiratory devices, devices including hyberbaric
chambers for oxygen therapy, inhalation anaesthesia

Pripomočki za stimulacijo in inhibicijo
Devices for stimulation or inhibition

Aktivni kirurški pripomočki
Active surgical devices

Programska oprema
Software

Aktivni pripomočki za rehabilitacijo in aktivne proteze
Active rehabilitation devices and active prostheses

Pripomočki za
nadzorovanje/monitoring
Monitoring devices

Pripomočki za nadzorovanje nevitalnih fizioloških
parametrov
Monitoring devices of non-vital physiological parameters

Pripomočki za nadzorovanje vitalnih fizioloških
parametrov
Monitoring devices of vital physiological parameters

Drugi aktivni medicinski
pripomočki (niso za
vsaditev)
Active (non-implantable)
medical devices other than
specified above

Active non-implantable medical devices that are not in
the technical fields mentioned above: medical devices
with laser technology, wound drainage pump, blood
storage cabinets, vaccine storage cabinets

Tabela / Table 3

Glavno tehnično
področje

Main technical area

Tehnično področje
Technical area

Skupina proizvodov v okviru tehničnega področja
Product categories covered by the technical area

Omejitve
Limitation

Metode sterilizacije
medicinskih
pripomočkov
Sterilization method
for medical devices

Sterilizacija s pomočjo
etilen oksida
Ethylene Oxide gas
sterilization (EOG)

Vlažna sterilizacija
Moist sterilization

Radiološka sterilizacija
(npr. Gama, rentgensko
sevanje, elektronski žarek)
Radiation Sterilization
(e.g. gamma, x-rey,
electron beam)

Obdelava v aseptičnem
okolju
Aseptic processing

Druge metode sterilizacije
Sterilization method other
than specified above

Metoda sterilizacije, ki ne spada na zgoraj navedena
tehnična področja: Sterilizacija z vodikovim peroksidom,
sterilizacija s plazmo, sterilizacija s suhim zrakom
Sterilization method that are not in the technical fields
mentioned above: Hydrogen Peroxide Sterilization,
Plasma Sterilization, Dry air sterilization

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CS-005

Velja od / Valid as of 16. februar 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 4 Stran / Page: 4 / 5

Tabela / Table 4

Glavno tehnično
področje

Main technical area

Tehnično področje
Technical area

Skupina proizvodov v okviru tehničnega področja
Product categories covered by the technical area

Omejitve
Limitations

Pripomočki, ki
vsebujejo /
uporabljajo posebne
snovi / tehnologije
Medical devices
incorporating / using
specific medicinal
substances /
technologies

Medicinski pripomočki, ki
vsebujejo zdravilne
učinkovine
Medical devices
incorporating medicinal
substances

Medicinski pripomočki, ki
uporabljajo
mikromehaniko
Medical devices utilizing
micromechanics

Medicinski pripomočki, ki
uporabljajo
nanomateriale
Medical devices utilizing
nanomaterials

Medicinski pripomočki, ki
uporabljajo biološko
aktivne premaze in / ali
materiale ki se v celoti ali
pretežno absorbirajo
Medical devices utilizing
biological active coatings
and/or materials or being
wholly or mainly absorbed

Medicinski pripomočki, ki
vsebujejo ali uporabljajo
specifične snovi /
tehnologije / elemente,
razen zgoraj navedene
Medical devices
incorporating or utilizing
specific substances /
technologies / elements,
other than specified above

Medicinski pripomočki mikrobnega izvora
Medical devices with microbial origin

Tabela / Table 5

Glavno tehnično
področje

Main technical area

Tehnično področje
Technical area

Skupina proizvodov v okviru tehničnega področja
Product categories covered by the technical area

Omejitve
Limitations

Medicinski
pripomočki, predmet
Direktive 2006/42/EC
o strojih
Medical devices,
subject of Directive
2006/42/EC about
machinery

Tabela / Table 6

Glavno tehnično
področje

Main technical area

Tehnično področje
Technical area

Skupina proizvodov v okviru tehničnega področja
Product categories covered by the technical area

Omejitve
Limitations

Deli ali storitve
Parts or services

Osnovni material
Raw materials

Kovine, plastika, les, keramika
Raw metals, plastics, wood, ceramics

Komponente
Components

Električne komponente, pritrdilni elementi,
oblikovane surovine, strojno obdelane
surovine in oblikovana plastika

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CS-005

Velja od / Valid as of 16. februar 2022

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

OB05-70 ï‚­ Izdaja / Revision: 4 Stran / Page: 5 / 5

Glavno tehnično
področje

Main technical area

Tehnično področje
Technical area

Skupina proizvodov v okviru tehničnega področja
Product categories covered by the technical area

Omejitve
Limitations

Electrical components, fasteners, shaped raw materials,
machined raw materials and molded plastic

Podsklopi
Subassemblies

Elektronski podsklopi, mehanski podsklopi, izdelane
na risbe in / ali navodila za delo
Electronic subassemblies mechanical subassemblies,
made to drawings and/or work instructions

Distribucija
Distribution services

Distributerji, ki zagotavljajo skladiščenje in dostavo
medicinskih pripomočkov, ne tisti, ki deluje kot