Q TECHNA d.o.o.

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 1 / 4

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0196/10-0026

Velja od / Valid as of: 29. maj 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 18. januar 2024

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

K-075

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

Q TECHNA d.o.o.

Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip A / type A

in dodatne zahteve za namen priglasitve, opredeljene v poglavju 3.3 / and additional requirements for

notification purposes defined in chapter 3.3.

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

• Kontrola opreme pod tlakom / Inspection of pressure equipment

• Kontrola cestnih vozil in premičnih cistern za prevoz nevarnega blaga v skladu z Evropskim

sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnega blaga – ADR / Inspection of road vehicles and

transportable tanks for carriage dangerous goods according to the European Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

• Kontrola premične tlačne opreme / Inspection of transportable pressure equipment

Na podlagi odločitve št. 3151-0011/24-0008 so akreditiranemu organu začasno odvzete pravice iz
akreditacije za obseg akreditacije, ki je v poglavju 3.2 osenčen in prečrtan. / Based on Decision no.
3151-0011/24-0008, SA has suspended the accredited CAB’s rights deriving from accreditation for

the scope of accreditation that is shaded and crossed-out in Chapter 3.2.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-075

Velja od / Valid as of 29. maj 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 18. januar 2024

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 2 / 4

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Kurjena ali drugače ogrevana
oprema pod tlakom z
nevarnostjo pregrevanja:
- generatorji pare
- predgrevalniki vode in pare
- sterilizatorji z nevarnostjo
pregretja
- procesni reaktorji

in pripadajoča varovalna in
druga oprema.

- uvodna kontrola
- periodična kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o pregledovanju in
preskušanju opreme pod tlakom Ur.
list RS, št. 92/08, člen 17

v povezavi z internimi postopki:
- OP-12.02 Pregledi tlačne opreme
- OP-12.06 Podrobnejša navodila
za preglede tlačne opreme
- OP-12.04 Tlačni preskus tlačnih
posod

Kontrola kurjene opreme
za skupini 1, 2 Priloge I
Pravilnika o
pregledovanju in
preskušanju opreme pod
tlakom.

Kontrola se izvaja na
terenu in lahko vključuje
zunanji pregled, notranji
pregled in trdnostni
preskus ter funkcionalne
in druge preglede
pripadajoče opreme.

2. Tlačne posode:
- enostavne tlačne posode
- za utekočinjene pline iz zraka
- za paro, vročo vodo, termo olja
- za utekočinjeni naftni plin
- izmenjevalniki toplote
- za tehnične pline
- za zemeljski plin
- sterilizatorji brez nevarnosti
pregretja
- cisterne za prevoz zrnatih in
praškastih snovi in tekočin
nameščene na vozilih

in pripadajoča varovalna in
druga oprema.

- uvodna kontrola
- periodična kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o pregledovanju in
preskušanju opreme pod tlakom Ur.
list RS, št. 92/08, člen 17

v povezavi z internimi postopki:
- OP-12.02 Pregled tlačne opreme
- OP-12.06 Podrobnejša navodila
za preglede tlačne opreme
- OP-12.04 Tlačni preskus tlačnih
posod

Kontrola tlačnih posod za
skupine 3, 4, 5, 6, 7
Priloge I Pravilnika o
pregledovanju in
preskušanju opreme pod
tlakom.

Kontrola se izvaja na
terenu in lahko vključuje
zunanji pregled, notranji
pregled in trdnostni
preskus ter funkcionalne
in druge preglede
pripadajoče opreme.

3. Cevovodi:
- za vodo in vodno paro
- za utekočinjeni naftni plin
- za zemeljski plin
- za tehnične pline

in pripadajoča varovalna in
druga oprema.

- uvodna kontrola
- periodična kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o pregledovanju in
preskušanju opreme pod tlakom Ur.
list RS, št. 92/08, člen 17

v povezavi z internimi postopki:
- OP-12.02 Pregled tlačne opreme
- OP-12.06 Podrobnejša navodila
za preglede tlačne opreme
- OP-12.0403 Tlačni preskus
cevovodov

Kontrola cevovodov za
diagrame od 8 do 12
Priloge 1 Pravilnika o
pregledovanju in
preskušanju opreme pod
tlakom.

Kontrola se izvaja na
terenu in lahko vključuje
zunanji pregled in
trdnostni preskus ter
funkcionalne in druge
preglede pripadajoče
opreme.

4. Varovalna oprema:
- varnostni ventili

- kontrola nastavitve Interno navodilo:
- OP-12.07 Pregledovanje in
preskušanje varnostnih ventilov

Kontrola se izvaja na
terenu.

5. Cestna vozila za prevoz
nevarnega blaga:
- EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU

- letni tehnični pregled Evropski sporazum o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga
(ADR, izdaja 2023), točka 9.1.2.3

Kontrola se izvaja na
terenu – lokacijah, ki so
navedene v veljavni

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-075

Velja od / Valid as of 29. maj 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 18. januar 2024

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 3 / 4

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

v povezavi z internim postopkom:
- OP-12.12 Postopek pregleda vozil
in izdaja certifikata o brezhibnosti
vozila po ADR-ju

odločbi Ministrstva za
infrastrukturo.

6. Cisterne za prevoz nevarnega
blaga:
- pritrjene cisterne (vozila
cisterne)
- sesalno tlačne cisterne

- pregled pred začetkom
uporabe
- redni pregled
- vmesni pregled
- izredni pregled

Evropski sporazum o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga
(ADR, izdaja 2023), točka 6.8.2.4 in
6.10.4

v povezavi s standardom:
- EN 12972:2018

in v povezavi z internim postopkom:
- OP-12.09 Postopek pregledov
cistern (vozil cistern) po ADR – prvi,
redni, vmesni in izredni pregled

Kontrola se izvaja na
terenu – lokacijah, ki so
navedene v veljavni
odločbi Ministrstva za
infrastrukturo.

7. Premične tlačne posode za
utekočinjeni naftni plin:
- jeklene, varjene
- izdelane iz aluminijevih zlitin
(varjene)

- redni pregled Zakon o prevozu nevarnega blaga
(Uradni list RS, št. 33/06, 41/09,
97/10, 56/15), Priloga – Evropski
sporazum o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (ADR
2023), točka 6.2.4.2

v povezavi s standardoma:
- EN 1440:2016 + A1:2018 +
A2:2020 (razen Priloge C) in
- EN 16728:2016 + A1:2018 +
A2:2020

Interno navodilo:
- OP-12.05 Periodični pregledi
premične tlačne opreme

Kontrola se izvaja le za
premično tlačno opremo,
ki ni označena z oznako
π.

Kontrola se izvaja na
terenu – na lokacijah:
- Butan Plin d. d.,
Verovškova ulica 70,
Ljubljana
- Kurivo Gorica d. o. o.,
Tovarniška 3d, Ajdovščina
- Ina Slovenija d.o.o.,
Dolinska ulica 14, 6240
Kozina

8. Premična tlačna oprema:
- pritrjene cisterne (vozila
cisterne)

- redni pregled
- vmesni pregled
- izredni preizkus

Zakon o prevozu nevarnega blaga
(Uradni list RS, št. 33/06, 41/09,
97/10, 56/15), Priloga – Evropski
sporazum o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (ADR
2023), točka 6.8.3.4

v povezavi s standardom:
- EN 14334:2014

Interno navodilo:
- OP-12.09 Postopek pregledov
cistern (vozil cistern) po ADR – prvi,
redni, vmesni in izredni pregled

Kontrola se izvaja na
terenu.

Kontrola se izvaja le za
premično tlačno opremo,
ki ni označena z oznako
π.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-075

Velja od / Valid as of 29. maj 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 18. januar 2024

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 4 / 4

3.3 Podroben opis obsega akreditacije za namen priglasitve / Detailed scope of
accreditation for notification purposes

3.3.1 Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

Tabela / Table 2

Dodatne zahteve / Additional requirements: Direktiva 2010/35/EU / Directive 2010/35/EU

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

9. Premična tlačna oprema –
tlačne posode, jeklenke za
utekočinjeni naftni plin:
- jeklene, varjene
- izdelane iz aluminijevih zlitin
(varjene)

- redni pregled Direktiva 2010/35/EU
in točka I.1 Priloge I Direktive
2008/68/ES

v povezavi s standardoma:
- EN 1440:2016 + A1:2018 +
A2:2020 (razen Priloge C) in
- EN 16728:2016 + A1:2018 +
A2:2020

Interno navodilo:
- OP-12.05 Periodični pregledi
premične tlačne opreme

Kontrola se izvaja na
terenu – na lokacijah:
- Butan Plin d. d.,
Verovškova ulica 70,
Ljubljana
- Kurivo Gorica d. o. o.,
Tovarniška 3d, Ajdovščina
- Ina Slovenija d.o.o.,
Dolinska ulica 14, 6240
Kozina

10. Premična tlačna oprema:
- pritrjene cisterne (vozila
cisterne)

- pregled pred začetkom
uporabe
- redni pregled
- vmesni pregled
- izredni preizkus

Direktiva 2010/35/EU
in točka I.1 Priloge I Direktive
2008/68/ES

v povezavi s standardoma:
- EN 12972:2018 in
- EN 14334:2014

Interno navodilo:
- OP-12.09 Postopek pregledov
cistern (vozil cistern) po ADR – prvi,
redni, vmesni in izredni pregled

Kontrola se izvaja na
terenu.

Kontrola se ne izvaja za
vakuumsko izolirane
cisterne.

Datum / Date: 29. 5. 2024 Direktor / Director
dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


AVTO VELENJE d.o.o.

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 1 / 4

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0010/23-0003

Velja od / Valid as of: 11. april 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

K-149

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

AVTO VELENJE d.o.o.

Koroška cesta 64, 3320 Velenje

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C / type C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

• Kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu (tahografi) / Inspection of recording equipment in

road transport (tachographs)

• Kontrola skladnosti vozil / Inspection of conformity of vehicles

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-149

Velja od / Valid as of 11. april 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Kontrolni organ, Koroška cesta 64, 3320 Velenje

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 2 / 4

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Kontrolni organ, Koroška cesta 64, 3320 Velenje

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu:
- analogni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 4. februarja 2014 o tahografih v
cestnem prometu, Priloga I,
poglavje III (f) in VI.

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16.

Kontrola se ne izvaja za
analogne mehanske
tahografe.

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih
- na merilni stezi dolžine
20 m na lokaciji
kontrolnega organa

2. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu:
- digitalni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba Sveta (EGS) 3821/85 o
tahografu (nadzorni napravi) v
cestnem prometu, Priloga IB,
poglavje III, točke 2.1, 2.2 in 3 in
poglavje VI.

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16.

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih
- na merilni stezi dolžine
20 m na lokaciji
kontrolnega organa

3. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu:
– pametni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Izvedbena Uredba Komisije (EU)
2016/799 z dne 18. marca 2016 o
izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta za
določitev zahtev glede konstrukcije,
preskušanja, namestitve, delovanja
in popravila tahografov in njihovih
sestavnih delov, Priloga IC,
poglavja 3.2, 3.3 in 6.

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16.

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih
- na merilni stezi dolžine
20 m na lokaciji
kontrolnega organa

4. Vozila kategorij M1, N, O, L - identifikacija in ocena
tehničnega stanja

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E),
II. poglavje, četrti oddelek, 22. člen
v povezavi z navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke identifikacije in ocene
tehničnega stanja vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

in internim navodilom:
- navodilo za postopek identifikacije
in ocene tehničnega stanja vozila,
NA KSV 1/7.1

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-149

Velja od / Valid as of 11. april 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Kontrolni organ, Koroška cesta 64, 3320 Velenje

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 3 / 4

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

5. Vozila:

- kategorij M1, N1, L;
* kontrola za predelave naštete
pri a) in b) v stolpcu opombe

- vseh kategorij;
** kontrola za predelavo c) - glej
stolpec opombe

- posamična odobritev
predelanega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E),
II. poglavje, tretji oddelek, 18. člen v
povezavi z navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke posamične odobritve
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

in internim navodilom:
- navodilo za postopek posamične
odobritve predelanega vozila, NA
KSV 2/7.1

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu za
naslednje predelave na
vozilih:

a) *kategorije M1, N1:
- pnevmatike
- platišča
- naprave za spenjanje in
vleko vozil
- zatemnjena stekla
- cevne zaščite
- vgradnja vitla

b) *kategorije L:
- izpušni sistemi

c) ** vseh kategorij:
- sprememba barve

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-149

Velja od / Valid as of 11. april 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

PE Žalec, Cesta na Lavo 1, 3310 Žalec

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 4 / 4

3.2.2 PE Žalec, Cesta na Lavo 1, 3310 Žalec

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

6. Vozila kategorije M1, N1, L, O1,
O2

- identifikacija in ocena
tehničnega stanja

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E),
II. poglavje, četrti oddelek, 22. člen
v povezavi z navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke identifikacije in ocene
tehničnega stanja vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

in internim navodilom:
- navodilo za postopek identifikacije
in ocene tehničnega stanja vozila,
NA KSV 1/7.1

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

7. Vozila:

- kategorij M1, N1, L:
* kontrola za predelave naštete pri
a) in b) v stolpcu opombe

- vseh kategorij:
** kontrola za predelavo c) - glej
stolpec opombe

- posamična odobritev
predelanega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E),
II. poglavje, tretji oddelek, 18. člen v
povezavi z navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke posamične odobritve
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

in internim navodilom:
- navodilo za postopek posamične
odobritve predelanega vozila, NA
KSV 2/7.1

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu za
naslednje predelave na
vozilih:

a) *kategorije M1 in N1:
- pnevmatike
- platišča
- naprave za spenjanje in
vleko vozil
- zatemnjena stekla
- zamenjava vzmeti,
blažilnikov
- izpušni sistemi

b) *kategorije L:
- izpušni sistemi

c) **vseh kategorij:
- sprememba barve

Datum / Date: 23.4.2024 Direktor / Director
dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3
5acXjzUk

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0283/10-0003

Velja od / Valid as of: 4. marec 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-127

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o.

Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• elektrotehnika, elektronika /electrotechnics, electronics

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• električni proizvodi in oprema / electrical products and equipment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-127

Velja od / Valid as of 4. marec 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3
5acXjzUk

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope accreditation

3.2.1 Okoljski in kemijski laboratorij in Laboratorij za električna testiranja, Letališka cesta 17, 1000
Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: elektrotehnika, elektronika / Testing fields with reference to the type of test:
electrotechnics, electronics
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: električni proizvodi in oprema / Testing fields with reference to the type of test item:
electrical products and equipment

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. IEC 60068-2-1 (2007)
EN 60068-2-1 (2007)
SIST EN 60068-2-1 (2007)

Odpornost proti mrazu.
Identifikacija poškodb in
deformacij zaradi
izpostavitve.

Resistance to cold.
Identification of damages
and deformations due to
exposure.

Izpostavitev mrazu
(T: -5°C do -40°C)
Exposure to cold
(T: -5°C do -40°C)

Vizuelni pregled
Visual check

Električni
proizvodi in
oprema
Electrical
products and
equipment

2. IEC 60068-2-2 (2007)
EN 60068-2-2 (2007)
SIST EN I 60068-2-2 (2007)

Odpornost proti vročini.
Identifikacije poškodb in
deformacij zaradi
izpostavitve.

Resistance to heat.
Identification of damages
and deformations due to
exposure.

Izpostavitev suhi vročini
(T:sobna to 125°C)
Exposure to dry heat
(T: room to 125°C)

Vizuelni pregled
Visual check

Električni
proizvodi in
oprema
Electrical
products and
equipment

3. IEC 60068-2-14 (2009)
EN 60068-2-14 (2009)
SIT EN 60068-2-14 (2009)

Odpornost proti
temperaturnim
spremembam.
Identifikacija poškodb in
deformacij zaradi
izpostavitve.

Resistance to temperature
changes.
Identification of damages
and deformations due to
exposure.

Izpostavitev temperaturnim
spremembam
(T: -40°C do 125°C)
Exposure to change of
temperature
(T: -40°C do 125°C)

Vizuelni pregled
Visual check

Električni
proizvodi in
oprema
Electrical
products and
equipment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-127

Velja od / Valid as of 4. marec 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Okoljski in kemijski laboratorij in Laboratorij za električna testiranja, Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: elektrotehnika, elektronika / Testing fields with reference to the type of test:
electrotechnics, electronics
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: električni proizvodi in oprema / Testing fields with reference to the type of test item:
electrical products and equipment

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

4. IEC 60068-2-38 (2021)
EN 60068-2-38 (2021)
SIST EN 60068-2-38 (2021)

Odpornost proti
temperaturnim
spremembam in
spremembam vlage.
Identifikacija poškodb in
deformacij zaradi
izpostavitve

Resistance to temperature
and humidity changes.
Identification of damages
and deformations due to
exposure.

Izpostavitev
sestavljenim cikličnim
temperaturnim
spremembam in
spremembam vlage
(T: 10°C do 65°C
Hrel: <20%, 80-93%) Exposure to composite cyclic temperature/humidity changes (T: -10°C do 65°C RH: <20%, 80-93%) Vizuelni pregled Visual check Električni proizvodi in oprema Electrical products and equipment Opombe / Notes: • V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo. In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or other publicly available documents describing testing methods should apply. Datum / Date: 8.3.2024 Direktor / Director Dr. Boštjan Godec Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu. Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA. Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing. Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


ISKRA ISD d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0014/22-0001

Velja od / Valid as of: 5. januar 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-126

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

ISKRA ISD d.o.o.

Savska loka 4, 4000 Kranj

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• mehansko preskušanje / mechanical testing

• fizikalno preskušanje / physical testing

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• industrijski materiali in proizvodi / industrial materials and products

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-126

Velja od / Valid as of 5. januar 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Preskuševalni laboratorij ISKRA ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Preskuševalni laboratorij ISKRA ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mehansko preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: mechanical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: industrijski materiali in proizvodi (kovine) / Testing fields with reference to the type
of test item: industrial materials and products (metals)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. ISO 9227:2017
razveljavljen
withdrawn
razen točk 5.2.3 in 5.2.4
except clauses 5.2.3 and
5.2.4

SIST EN ISO 9227:2017
razveljavljen
withdrawn
razen točk 5.2.3 in 5.2.4
except clauses 5.2.3 and
5.2.4

odpornost proti slani meglici
resistant to salt atmosphere

preskus v slani atmosferi,
NSS - neutral salt spray
preskus
test in salt atmospheres,
NSS - neutral salt spray test

kovine
metals

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: industrijski materiali in proizvodi / Testing fields with reference to the type of test
item: industrial materials and products

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle
or technique)

Območje preskušanja
Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

2. QM 554 031, verzija 3
interna metoda
in-house method

dimenzije, oblike, položaj in
njihove kombinacije (GD&T)
dimensions, forms,
positions and their
combinations (GD&T)

ravninski in prostorski kot
plane and solid angle

meritve na tri osnem (3D)
merilnem stroju z
dotikalnim senzorjem
measurements using 3D
coordinate measuring
machine with touch trigger
probe

območje do:
range to:
(900 x 1500 x 800) mm3

merilna negotovost:
uncertainty:

4,6 m + 13·10-6·L

L – merjena dolžina v
mm
measured length in mm

območje do:
range to:
360°

merilna negotovost:
uncertainty:
6 ''

izdelki različnih
oblik in
materialov
products of
various shapes
and materials

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-126

Velja od / Valid as of 5. januar 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Preskuševalni laboratorij ISKRA ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 5.1.2024 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


TÜV SÜD Sava d.o.o.

OB05-64  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0009/21-0001

Velja od / Valid as of: 8. december 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CO-004

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

TÜV SÜD Sava d.o.o.

Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17024:2012

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Certificiranje osebja: varilci

Certification of persons: welders

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CO-004

Velja od / Valid as of 8. december 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-64  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana

3.2.1.1 Certificiranje varilskega osebja / Certification of welding personnel

Tabela / Table 1

Certificiranje v skladu s shemo / Certification in accordance with scheme: TSS-IS-CO-CS Certifikacijska shema-varilci za talilno varjenje /
TSS-IS-CO-CS Certification scheme – Fusion welders

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Certificirano osebje
Persons certified

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta (v
celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, točka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

varilci
welders

AD 2000-Merkblatt HP-3:2020-12 Preskušanje varilcev
Welding supervisors, Welders

varilci
welders

SIST EN ISO 9606-1:2018 Preskušanje usposobljenosti varilcev -Talilno varjenje -
1. del: Jekla
Qualification testing of welders -Fusion welding -Part 1:
Steels

varilci
welders

SIST EN ISO 9606-2:2005 Preskušanje varilcev -Talilno varjenje -2. del: Aluminij
in aluminijeve zlitine
Qualification test of welders -Fusion welding -Part 2:
Aluminium andaluminium alloys

varilci
welders

SIST EN ISO 9606-4:1999 Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 4. del: Nikelj in
nikljeve zlitine
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4:
Nickel and nickel alloys

Lokacije v tujini, vključene v obseg akreditacije / Foreign locations included under the accreditation:

− ni relevantno / not relevant

Datum / Date: 11.12.2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 12

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0138/10-0019

Velja od / Valid as of: 28.september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-063

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• neionizirajoča sevanja (elektromagnetno sevanje, elektromagnetna združljivost / non-ionising

radiation (electromagnetic radiation, electromagnetic compatibility),

• akustika, hrup, vibracije (hrup) / acoustics, noise, vibrations (noise),

• vzorčenje / sampling,

• kemija / chemistry,

• fizikalno preskušanje / physical testing.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 12

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• okolje in vzorci iz okolja (viri elektromagnetnih sevanj, okolje, viri emisij snovi, zrak) / environment and

samples from the environment (electromagnetic radiation sources, environment, sources of emissions

of substances, air),

• električni proizvodi in oprema (elektromehanske naprave) / electrical products and equipment

(electromechanical devices).

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OVENO, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 12

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Laboratorij OVENO, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: neionizirajoča sevanja (elektromagnetno sevanje) / Testing fields with reference to
the type of test: non-ionising radiation (electromagnetic radiation)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: Okolje in vzorci iz okolja (viri elektromagnetnih sevanj) / Testing fields with
reference to the type of test item: environment and samples from the environment (electromagnetic radiation sources)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. IEEE Std 644-1987
brez poglavja 4.3, 6.3,
without chapter 4.3, 6.3,

ali / or

IEEE Std 644-1994
brez poglavja 4.3, 6.3,
without chapter 4.3, 6.3

ali / or

IEEE Std 644-2019
brez poglavja 3.3, 5.3,
without chapter 3.3, 5.3

Električna poljska jakost
Magnetna poljska jakost
Electric field
Magnetic field

Merjenje z namenskim
merilnikom
Measuring with the
dedicated device

frekvenčno območje
frequency range:
5 Hz – 32 kHz

5 V/m – 100 kV/m
40 nT – 10 mT

visokonapetostni
daljnovodi,
transformatorske
postaje,
elektrarne,
transformatorji in
električna
oprema
HV power lines,
power
substations,
power plants,
transformers and
electric
equipment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OVENO, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 4 / 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: neionizirajoča sevanja (elektromagnetno sevanje) / Testing fields with reference to
the type of test: non-ionising radiation (electromagnetic radiation)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: Okolje in vzorci iz okolja (viri elektromagnetnih sevanj) / Testing fields with
reference to the type of test item: environment and samples from the environment (electromagnetic radiation sources)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

2. SIST ENV 50166-1:1995
razveljavljen, brez poglavja 4

withdrawn, without chapter 4

in / and

IEEE Std 644-1987
brez točk. 4.3, 5.5, 6.3
without points 4.3, 5.5, 6.3,

ali / or

IEEE Std 644-1994
brez točk. 4.3, 5.5, 6.3
without points 4.3, 5.5, 6.3,
ali/or

IEE Std 644-2019
brez točk. 3.3, 4.5, 5.3
without points 3.3, 4.5, 5.3

z upoštevanjem 8. člena
Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za
vire elektromagnetnega
sevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list
RS št. 70/1996), brez
izračunov
Considering the 8th article of
the Rules on Initial
Measurements and
Operational Monitoring of
Sources of Electromagnetic
Radiation and the Conditions
for their Implementation
(Official Gazette of RS, nos.
70/1996), without calculation

Električna poljska jakost
Magnetna poljska jakost
Electric field
Magnetic field

Merjenje z namenskim
merilnikom
Measuring with the
dedicated device

frekvenčno območje
frequency range:
5 Hz – 10 kHz

5 V/m – 100 kV/m
40 nT – 10 mT

visokonapetostni
daljnovodi,
transformatorske
postaje,
elektrarne,
transformatorji in
električna
oprema
HV power lines,
power
substations,
power plants,
transformers and
electric
equipment

3. SIST IEC 61786: 2005
brez točk 5.2, 6.2

without points 5.2, 6.2

Električna poljska jakost
Magnetna poljska jakost
Electric field
Magnetic field

Merjenje električne in
magnetne poljske jakosti z
namenskim merilnikom
Measuring of electric and
magnetic field with the
dedicated device

frekvenčno območje
frequency range:
15 Hz – 9 kHz

5 V/m – 100 kV/m
40 nT – 10 mT

visokonapetostni
daljnovodi,
transformatorske
postaje,
elektrarne,
transformatorji in
električna
oprema
HV power lines,
power
substations,
power plants,
transformers and
electric
equipment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OVENO, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 5 / 12

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: neionizirajoča sevanja (elektromagnetna združljivost) / Testing fields with reference
to the type of test: non-ionising radiation (electromagnetic compatibility)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: električni proizvodi in oprema (elektromehanske naprave)/ / Testing fields with
reference to the type of test item: electrical products and equipment (electromechanical devices)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

4. SIST EN 61000-4-4:2013
poglavje 7.4, samo
asimetrične prenapetosti
clause 7.4, asymmetrical
overvoltages only

modificirana
modified

Prenapetosti v sekundarnih
tokokrogih
Transient overvoltages in
secondary circuits

Meritev prenapetosti z
osciloskopom
Overvoltage measurement
with the oscilloscope

frekvenčno območje
frequency range:
(0 – 100) MHz

napetostno območje:
voltage range:
(0 - 2500) Veff

sekundarna
oprema v
visokonape-
tostnih,
srednjena-
petostnih in
nizkonape-
tostnih
transforma-
torskih postajah,
elektrarnah
secondary
equipment in HV,
MV and LV
power
substations,
power plants

5. SIST EN 50522:2022
Dodatek L, poglavje L.2 b,
L.5 a, L.5 b
Annex L, paragraph L.2 b,
L.5 a, L.5 b

Izračun ozemljitvene
upornosti
Earthing resistance
calculation

tipično frekvenčno območje
typical frequency range:
50 Hz

napetostno območje
voltage range:
600 Vef
600 VRMS

tokovno območje
current range:
(1 - 300) Aef
(1 - 300) ARMS

UI metoda
UI method

razdelilne
transformatorske
postaje,
razdelilne
postaje,
transformatorske
postaje,
elektrarne
power stations,
power
substations,
power plants

6. SIST EN 50522:2022
Dodatek L, poglavje L.2 b,
Annex L, paragraph L.2 b,
modificirana
modified

Izračun ozemljitvene
upornosti
Earthing resistance
calculation

tipično frekvenčno območje
typical frequency range:
50 Hz

napetostno območje
voltage range:
600 Vef
600 VRMS

tokovno območje
current range:
(1 - 300) Aef
(1 - 300) ARMS

UI metoda
UI method

razdelilne
transformatorske
postaje,
razdelilne
postaje,
transformatorske
postaje,
elektrarne
power stations,
power
substations,
power plants

Tabela / Table 3

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OVENO, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 6 / 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibrations (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: Okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

7. SIST ISO 1996-2:2017

Ravni hrupa
Noise levels

Merjenje ravni zvočnega
tlaka
Measurement of sound
pressure levels

frekvenčno območje
frequency range:
f= (20 – 20000) Hz

LpA= (34 – 108) dBA

življenjsko okolje
living
environment

8. SIST ISO 9613-2:1997

Ravni hrupa
Noise levels

Modelni izračun z
vključenimi vsemi učinki
širjenja na podlagi meritev
po:
Calculation method with all
propagation effects
based on measurements
according to
SIST ISO 1996-2: 2017

frekvenčno območje
frequency range:
f= (100 – 8000) Hz

življenjsko okolje
living
environment

9. NMPB-XPS 31-133

Ravni hrupa cestnega
prometa
Road traffic noise levels

Modelni izračun
preverjen z meritvami po:
Calculation method
confirmed
with measurements
according to:
SIST ISO 1996 -2: 2017

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi)
frequency range (octave
bands):
f= (63 – 8000) Hz

življenjsko okolje
living
environment

10. Priloga II Direktive
2002/49/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne
25. junija 2002 o ocenjevanju
in upravljanju okoljskega
hrupa (UL L št. 189 z dne
18. 7. 2002, str. 12),
nazadnje spremenjene z
Delegirano direktivo Komisije
(EU) 2021/1226 z dne
21. decembra 2020 o
spremembi Priloge II k
Direktivi 2002/49/ES
Evropskega parlamenta in
Sveta glede skupnih metod
ocenjevanja hrupa zaradi
prilagoditve znanstvenemu in
tehničnemu napredku (UL L
št. 269 z dne 28. 7. 2021
str. 65), ki je v slovenski
pravni red prenesena s
Prilogo 2 Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa

Ravni hrupa cestnega
prometa in industrijskih
virov
Road traffic and industrial
source noise levels

Modelni izračun preverjen z
meritvami po:
Calculation method
confirmed
with measurements
according to SIST ISO 1996
-2:2017

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi):
frequency range (octave
bands)
f= (63 – 8000) Hz

življenjsko okolje
living
environment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OVENO, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 7 / 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibrations (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: Okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

v okolju (Uradni list RS, št.
121/04, 59/19 in 53/22)
Annex II to Directive
2002/49/EC of the European
Parliament and of the
Council of 25 June 2002
relating to the assessment
and management of
environmental noise (OJ L
189, 18.7.2002, p. 12), as
last amended by
Commission Delegated
Directive (EU) 2021/1226 of
21 December 2020
amending, for the purposes
of adapting to scientific and
technical progress, Annex II
to Directive 2002/49/EC of
the European Parliament and
of the Council as regards
common noise assessment
methods (OJ L 269,
28.7.2021, p. 65), which was
transposed into the
Slovenian legal order by
Annex 2 to Regulation on the
assessment and
management of
environmental noise (RS OG
nos. 121/04, 59/19 and
53/22)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OOK, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 8 / 12

3.2.2 Laboratorij OOK, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 4

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: vzorčenje; kemija; fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of
test: sampling; chemistry; physical testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri emisij snovi) / Testing fields with reference to the type
of test item: environment and samples from the environment (sources of emissions of substances)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

11. SIST ISO 7935:1996

Masna koncentracija SO2
Mass concentration of SO2

Ekstraktivno vzorčenje z
izločevanjem vlage
Extractive sampling with
water removal
SO2: NDIR

(1 – 1430) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

12. ASTM D 2156-94:2003

Dimno število v odpadnih
plinih pri izgorevanju
destiliranih goriv
Smoke density in flue gases
from burning distillate fuels

Vizuela primerjava
Visual comparison

0 - 9 odpadni plini
waste gases

13. SIST EN 15058:2017

Masna koncentracija
ogljikovega monoksida CO
Mass concentration of
carbon monoxide CO

Ekstraktivno vzorčenje z
izločevanjem vlage,
določitev koncentracije s
nedisperzivno infrardečo
spektrometrijo (NDIR)
Extractive sampling with
water removal and
determination of
concentration using non-
dispersive infrared
spectrometry

(0,5 – 1250) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

14. SIST EN 14792:2017

Masna koncentracija
dušikovih oksidov NOX
Mass concentration of
nitrogen oxides NOX

Ekstraktivno vzorčenje z
izločevanjem vlage,
določitev koncentracije z
kemiluminiscenco
Extractive sampling with
water removal and
determination of
concentration using
Chemiluminescence

(0,1 – 2050) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

15. SIST EN 14789:2017

Volumska koncentracija
kisika O2
Volume concentration of
oxygen O2

Ekstraktivno vzorčenje z
izločevanjem vlage,
določitev koncentracije z
paramagnetizmom
Extractive sampling with
water removal and
determination of
concentration using
Paramagnetism

(0,1 - 25) % vol.

odpadni plini
waste gases

16. SIST EN 12619:2013 Masna koncentracija
celotnega organskega
ogljika
Mass concentration of total
organic carbon

Ekstaktivno vzorčenje in
določitev koncentracije
celotnega organskega
ogljika s plamensko
ionizacijsko detekcijo (FID)
Extrative sampling and
determination of total
organic carbon
concentration using flame
ionisation detection (FID)

(0,1– 1000) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OOK, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 9 / 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: vzorčenje; kemija; fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of
test: sampling; chemistry; physical testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri emisij snovi) / Testing fields with reference to the type
of test item: environment and samples from the environment (sources of emissions of substances)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

17. SIST EN ISO 16911-1:2014

Hitrost plinskih tokov v
odvodnikih
Velocity of gas streams in
ducts

Meritev s Pitotovo cevjo
Determination with Pitot
tube

(2 – 30) m/s odpadni plini
waste gases

Tabela / Table 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: vzorčenje; kemija; fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of
test: sampling; chemistry; physical testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (zrak) / Testing fields with reference to the type of test item:
environment and samples from the environment (air)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

18. SIST EN 14211:2012
brez poglavja 8 in 11.1
without chapter 8 and 11.1

Masna koncentracija
dušikovega monoksida NO
in dušikovega dioksida NO2
Mass concentration of
nitrogen monoxide NO
nitrogen dioxide NO2

Kontinuirana meritev na
osnovi kemiluminiscence
Continuous measurement
based on
chemiluminiscence

NO: (2 - 1200) g/m3N

NO2: (2 - 500) g/m
3
N

zrak
air

19. SIST EN 14212:2012
brez poglavja 8 in 11.1
without chapter 8 and 11.1

Masna koncentracija
žveplovega dioksida SO2
Mass concentration of
sulphur dioxide SO2

Kontiunirana meritev na
osnovi ultravijolične
fluorescence
Continuous measurement
based on ultraviolet
chemiluminiscence

(1 - 1000) g/m3N

zrak
air

Tabela / Table 6

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu in v laboratoriju / Site: fieldwork and in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: vzorčenje; kemija; fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of
test: sampling; chemistry; physical testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri emisij snovi, zrak / Testing fields with reference to the
type of test item: environment and samples from the environment (sources of emissions of substances, air)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

20. SIST ISO 9096:2018

Masna koncentracija prahu
Mass concentration of dust

Ekstraktivno izokinetično
vzorčenje, gravimetrija
Extractive isokinetic
sampling, gravimetry

(20 – 475) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij OOK, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 10 / 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu in v laboratoriju / Site: fieldwork and in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: vzorčenje; kemija; fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of
test: sampling; chemistry; physical testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri emisij snovi, zrak / Testing fields with reference to the
type of test item: environment and samples from the environment (sources of emissions of substances, air)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

21. SIST EN 13284-1:2018

Masna koncentracija prahu
Mass concentration of dust

Ekstraktivno izokinetično
vzorčenje, gravimetrija
Extractive isokinetic
sampling, gravimetry

(0,5 – 50) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

22. VDI 2066 Part 10:2004

Masna koncentracija
frakcije lebdečih delcev
PM10 in PM2,5
Mass concentration of
suspended particles PM10
and PM2,5

Vzorčenje na filter,
gravimetrija
Sampling on filter,
gravimetry

PM2,5:(1 – 50) mg/m
3
N

PM10: (2 – 50) mg/m
3
N

odpadni plini
waste gases

23. SIST EN 12341:2014

Masna koncentracija
frakcije ledbečih delcev
PM10 ali PM2,5
Mass concentration of
suspended particulate
matter PM10 or PM2,5

Vzorčenje na filter,
gravimetrija,
Sampling on filter,
gravimetry

r >2 g/m3

zrak
air

24. SIST EN ISO 1911:2011

Masna koncentracija
plinastih kloridov, izraženih
kot HCl
Mass concentration of
gaseous chlorides
expressed as HCl

Vzorčenje v absorpcijsko
raztopino in določitev
koncentracije z UV – VIS
spektrometrijo
Sampling into absorption
solution and determination
of concentration using UV –
VIS spectrometry

(0,7 – 17) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

25. SIST EN 14791:2017

Masna koncentracija SO2
Mass concentration of SO2

Ekstraktivno vzorčenje v
absorpcijsko raztopino,
določitev koncentracije s
titracijo in indikatorjem
Thorin
Extractive sampling into
absorption solution,
determination of
concentration using titration
and Thorin as indicator

(20 – 500) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

26. SIST ISO 15713:2009

Masna koncentracija
plinastih fluridov, izraženih
kot HF
Mass concentration of
gaseous flourides
expressed as HF

Vzorčenje v absorpcijsko
raztopino in elektrokemijska
določitev koncentracije
Sampling into absorption
solution and
electrochemical
determination of
concentration

(0,5 - 200) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

27. SIST EN 14790:2017

Masna koncentracija vodne
pare
Mass concentration of water
vapour

Ekstraktivno vzorčenje
vodne pare s hlajenjem
Extractive sampling of water
vapour with cooling

vlaga:
(5,5 - 30) %
(46,8 - 250) g/m3

odpadni plini
waste gases

28. SIST EN ISO 21877:2019 Masna koncentracija
amonija
Mass concentration of
Ammonium

Ekstraktivno vzorčenje v
absorpcijsko raztopino in
določitev koncentracije z UV
– VIS spektrometrijo
Extractive sampling into
absorption solution and
determination of
concentration using UV –
VIS spectrometry

(0,5 - 30) mg/m3N

odpadni plini
waste gases

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij LVN, Jamova 20, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 11 / 12

Tabela / Table 7

Tip obsega: fleksibilni (spremenljivo merilno območje)* / Type of scope: flexible (flexible measuring range)*
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: vzorčenje; kemija; fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of
test: sampling; chemistry; physical testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri emisij snovi, zrak / Testing fields with reference to the
type of test item: environment and samples from the environment (sources of emissions of substances, air)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

29. SIST EN 14385:2004
brez poglavij 8.7, 8.8
without chapters 8.7, 8.8.

Masna koncentracija:
Mass concentration of:

arzen / Arsenic (As)
kadmij / Cadmium (Cd)
krom / Chromium (Cr)
kobalt / Cobalt (Co)
baker / Copper (Cu)
mangan / Manganese (Mn)
nikel / Nickel (Ni)
svinec / Lead (Pb)
antimon / Antimony (Sb)
talij / Thallium (Tl)
vanadij / Vanadium (V)

Vzorčenje na filter in v
absorpcijsko raztopino ter
izračun
Sampling on the filter and
into absorption solution and
calculation

odpadni plini
waste gases

30. SIST EN 13211:2002
brez poglavij 7.8, 7.9
without chapters 7.8, 7.9

Masna koncentracija živega
srebra (Hg)
Mass concentration of
Mercury (Hg)

Vzorčenje na filter in v
absorpcijsko raztopino ter
izračun
Sampling on the filter and
into absorption solution and
calculation

odpadni plini
waste gases

* Laboratorij lahko po potrebi spreminja območje preskušanja v okviru namembnosti metode. Podatke o trenutnem stanju vzdržuje laboratorij in
jih objavlja na spletni strani http://www.okolje.info/index.php/o-nas/ostalo/akreditirane-storitve. / When necessary, the laboratory may change
the range of the testing within the intended purpose of the method. Data on the current scope is maintained and published by the laboratory on
web side http://www.okolje.info/index.php/o-nas/ostalo/akreditirane-storitve.

3.2.3 Laboratorij LVN, Jamova 20, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 8

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: električni proizvodi in oprema (elektromehanske naprave) / Testing fields with
reference to the type of test item: electrical products and equipment (electromechanical devices)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

31. IEC 60060-1:2010
razen točke 4.5
except point 4.5

Višine in oblika visoke
napetosti
Voltage amplitude and
various forms of high
voltage

Merjenja s pomočjo
napetostnih delilnikov
Measuring with voltage
dividers.

Izmenična napetost:
do 500 kV
Enosmerna
napetost:
do 600 kV
Udarna napetost:
LI do 1800 kV
SI do 1100 kV

visokonapetostne
naprave
high-voltage
equipment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-063

Velja od / Valid as of 28. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 9. januar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij LVN, Jamova 20, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 12 / 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: električni proizvodi in oprema (elektromehanske naprave) / Testing fields with
reference to the type of test item: electrical products and equipment (electromechanical devices)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

32. IEC 61284:1997
točka 14
point 14

Radiointerferenčne
napetosti (RIV)
Radio interference voltage
(RIV)

Meritev na DV opremi
Measurement on OH lines
equipment

do 500 kV visokonapetostne
naprave
high-voltage
equipment

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 29.9.2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0178/10-0017

Velja od / Valid as of: 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 2. junij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-083

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, 3301 Petrovče

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• kemija / chemistry

• mikrobiologija / microbilogy

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• živila (mleko in mlečni izdelki)/ foodstuffs (milk and dairy products)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-083

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 2. junij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij-Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Laboratorij-Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: živila (mleko in mlečni izdelki) / Testing fields with reference to the type of test item:
foodstuffs (milk and dairy products)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. ISO 9622:2013
(IDF 141:2013)

Maščoba
Beljakovine
Laktoza

Fat
Protein
Lactose

MID - infrardeča
spektrometrija
MID - infrared spectrometry

maščoba/fat:
(2,5 – 5,4) g/100g
beljakovine/protein:
(2,5 – 4,2) g/100g
laktoza/lactose:
(4,1 – 4,8) g/100g

surovo kravje
mleko
raw cows milk

2. SIST EN ISO 5764:2009
(IDF 108:2009)

Zmrziščna točka
Freezing point

Termistor krioskopska
metoda
Thermistor cryoscope
method

-0,600 °C do / to -
0,408 °C

mleko
milk

3. PM-8, 6. izdaja
interna metoda
in-house method

Zmrziščna točka
Freezing point

MID - infrardeča
spektrometrija
MID - infrared spectrometry

-0,540 °C do / to -
0,480 °C

surovo kravje
mleko
raw cows milk

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mikrobilogija / Testing fields with reference to the type of test: microbilogy
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: živila (mleko in mlečni izdelki) / Testing fields with reference to the type of test item:
foodstuffs (milk and dairy products)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

4. SIST EN ISO 13366-2:2007
(IDF 148-2:2006)

Število somatskih celic
Enumeration of somatic
cells

Pretočna citometrija,
fluoro-opto-elektronsko
štetje
Flow cytomerty,
flouro-opto-electronic
counting

(20.000 – 1.000.000)
ŠSC/ml

(20.000 – 1.000.000)
SCC/ml

surovo kravje
mleko
raw cows milk

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-083

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 2. junij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij-Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mikrobilogija / Testing fields with reference to the type of test: microbilogy
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: živila (mleko in mlečni izdelki) / Testing fields with reference to the type of test item:
foodstuffs (milk and dairy products)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

5. PM-3, 3. izdaja
interna metoda
in-house method

Skupno število bakterij
Quantitative determination
of bacterial quality

Pretočna citometrija
fluoro-opto-elektronsko
štetje (Bactoscan)
Flow cytometry
flouro-opto-electronic
counting (Bactoscan)

(3.000 – 1.000.000)
KE/ml

(3.000 – 1.000.000)
CFU/ml

surovo kravje
mleko
raw cows milk

6. PM-18, 7. izdaja
interna metoda
in-house method

Zaviralne snovi
Inhibitory substances

Delvotest SP-NT kit

LOD(penG) = 2 ng/g surovo mleko
raw milk

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 7. avgust 2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


A-PROJEKT d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 9

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0189/10-0014

Velja od / Valid as of: 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-086

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

A – PROJEKT d.o.o.

Vinarje 110b, 2000 Maribor

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• akustika, hrup, vibracije (hrup, gradbena akustika) / acoustics, noise, vibration (noise)

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• okolje in vzorci iz okolja (okolje) / environment and samples from the environment (environment)

• gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / construction products, materials and structures

• stroji in oprema / machinery and equipment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 9

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 A-PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. SIST ISO 1996-2:2017

ravni hrupa / Noise levels

merjenje ravni zvočnega
tlaka / Measurement of
sound pressure levels

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (16 – 20.000) Hz

LpA= (25–130) dBA

življenjsko okolje /
living environment

2. NMPB-XPS 31-133

ravni hrupa cestnega
prometa / Road traffic noise
levels

modelni izračun
na podlagi meritev po /
Calculation method based
on measurements
according to:
SIST ISO 1996 -2: 2017

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi) /
Frequency range (octave
bands):
f= (63 – 8.000) Hz

življenjsko okolje /
living environment

3. RMR-SMR 2/1996

ravni hrupa železniškega
prometa / Railway traffic
noise levels

modelni izračun
na podlagi meritev po /
Calculation method based
on measurements
according to:
SIST ISO 1996 -2: 2017

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi) /
Frequency range (octave
bands):
f= (63 – 8.000) Hz

življenjsko okolje /
living environment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

4. SIST ISO 9613-2:1997

ravni hrupa / Noise levels modelni izračun z
vključenimi vsemi učinki
širjenja na podlagi meritev
po / Calculation method with
all propagation effects
based on measurements
according to:
SIST ISO 1996 – 2: 2017
SIST ISO 8297:1997
SISTI ISO 3744:2010
SISTI ISO 3746:2011

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (63 – 8.000) Hz

življenjsko okolje /
living environment

5. SIST EN ISO 3095:2013 ravni hrupa, ki ga oddajajo
tirna železniška vozila /
Noise levels emitted by rail
bound vehicles

merjenje ravni zvočnega
tlaka / Measurement of
noise pressure level

frekvenčno območje
(oktavni pasovi) / Frequency
range (octave bands):
f= (31,5 – 8.000) Hz

LpA= (25 – 130) dBA

življenjsko okolje /
living environment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 4 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

6. Priloga II Direktive
2002/49/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25.
junija 2002 o ocenjevanju in
upravljanju okoljskega hrupa
(UL L št. 189 z dne 18. 7.
2002, str. 12), nazadnje
spremenjene z Delegirano
direktivo Komisije (EU)
2021/1226 z dne 21.
decembra 2020 o spremembi
Priloge II k Direktivi
2002/49/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede
skupnih metod ocenjevanja
hrupa zaradi prilagoditve
znanstvenemu in tehničnemu
napredku (UL L št. 269 z dne
28. 7. 2021 str. 65), ki je v
slovenski pravni red
prenesena s Prilogo 2 Uredbe
o ocenjevanju in urejanju
hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 121/04, 59/19 in 53/22)
Annex II to Directive
2002/49/EC of the European
Parliament and of the Council
of 25 June 2002 relating to
the assessment and
management of
environmental noise (OJ L
189, 18.7.2002, p. 12), as last
amended by Commission
Delegated Directive (EU)
2021/1226 of 21 December
2020 amending, for the
purposes of adapting to
scientific and technical
progress, Annex II to Directive
2002/49/EC of the European
Parliament and of the Council
as regards common noise
assessment methods (OJ L
269, 28.7.2021, p. 65), which
was transposed into the
Slovenian legal order by
Annex 2 to Regulation on the
assessment and management
of environmental noise (RS
OG nos. 121/04, 59/19 and
53/22)

ravni hrupa cestnega,
železniškega prometa in
industrijskih virov
noise levels for road,
railway traffic, and industrial
sources

modelni izračun preverjen z
meritvami po:
calculation method with all
propadation effects
confirmed with
measurements according
to:
SIST ISO 1996-2:2017
SIST ISO 8297:1997
SIST ISO 3744:2010
SIST ISO 3746:2011

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi):
frequency calculation range
(octave bands):
f = (63 – 8000) Hz

življenjsko okolje
living environment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 5 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

7. Tehnična smernica TSG-1-
005:2012; Zaščita pred
hrupom v stavbah, tč. 8.5 /
Technical guideline TSG-1-
005:2012; Protection against
noise in buildings, point 8.5

ravni hrupa v stavbi zaradi
virov hrupa v in izven
stavbe / Sound pressure
levels in buildings due to
sources outside and inside
buildings

meritev ravni zvočnega
tlaka / Measuring of noise
levels

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (16 – 20.000) Hz

LpA= (25 – 130) dBA

življenjsko okolje v
stavbah /
living environment
in buildings

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije / Testing fields with reference to the type of test: acoustics,
noise, vibration
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the type
of test item: construction products, materials and structures

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

8. SIST EN ISO 16283-1:2014
/A1:2018

zvočna izolirnost pred
zvokom v zraku / Airborne
sound insulation

indeks zvočne izolirnosti in
ovrednotena zvočna
izolirnost / Apparent sound
reduction index and single-
number ratings

standardizirana razlika
zvočnih ravni in
ovrednotena
standardizirana razlika
zvočnih ravni / Standardized
level difference and single-
number ratings

izračun na podlagi meritev
ravni zvočnega tlaka,
odmevnega časa,
geometrijskih parametrov /
Calculation based on
measured sound pressure
levels, reverberation time
and geometrical parameters

frekvenčno območje /
frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

enoštevilčni rezultat ocenjen
po:
Single-number result
estimated according to:
SIST EN ISO 16283-
1:2014/A1:2018
in/and
SIST EN ISO 717-1:2021

R'w= (5 – 70) dB

notranji pokončni
ločilni elementi
(stene, stene z
vrati, vrata v
stavbi), in
vodoravni ločilni
elementi
(medetažne
konstrukcije,
podne
konstrukcije),
vrata v stavbi) /
vertical (walls,
doors in
buildings) and
horizontal
constructions
(ceilings, floors)
in buildings

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 6 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije / Testing fields with reference to the type of test: acoustics,
noise, vibration
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the type
of test item: construction products, materials and structures

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

9. SIST EN ISO 16283-2:2020

zvočna izolirnost pred
udarnim zvokom / Impact
sound insulation

normirana raven zvočnega
tlaka udarnega zvoka in
ovrednotena normirana
raven zvočnega tlaka
udarnega zvoka /
Normalized impact sound
pressure levels and single-
number ratings

standardizirana raven
zvočnega tlaka udarnega
zvoka in ovrednotena
standardizirana raven
zvočnega tlaka udarnega
zvoka / Standardized impact
sound pressure levels and
single-number ratings

izračun na podlagi meritev
ravni udarnega zvoka,
odmevnega časa,
geometrijskih parametrov /
Field measurement of
impact sound pressure
levels, reverberation time
and determination of impact
sound insulation parameters

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

enoštevilčni rezultat ocenjen
po:
Single-number result
estimated according to:
SIST EN ISO 16283-2:2020
in/and
SIST EN ISO 717-2:2021

L'n,w:(30 – 90) dB

vodoravni ločilni
elementi
(medetažne
konstrukcije,
podne
konstrukcije) v
stavbi /
horizontal
constructions
without and with
floors and
ceilings) in
buildings

10. SIST EN ISO 16283-3:2016
brez poglavja 10
without chapter 10

zvočna izolirnost fasad in
fasadnih elementov pred
zvokom v zraku / Airborne
sound insulation of facade
and facade elements

normirana razlika zvočnih
ravni in ovrednotena
normirana razlika zvočnih
ravni / Normalized level
difference and single-
number ratings

indeks zvočne izolirnosti in
ovrednotena zvočna
izolirnost / Apparent sound
reduction index and single-
number ratings

standardizirana razlika
zvočnih ravni in
ovrednotena
standardizirana razlika
zvočnih ravni / Standardized
level difference and single-
number ratings

izračun na podlagi meritev
ravni zvočnega tlaka,
odmevnega časa,
parametrov geometrije /
Calculation based on
measurement of sound
pressure levels,
reverberation time and
geometrical parameters

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5000) Hz

enoštevilčni rezultat ocenjen
po:
Single-number result
estimated according to:
SIST EN ISO 16283-3:2016
in/and
SIST EN ISO 717-1:2021

R'w,45°= (5 – 70) dB

fasade in
elementi fasade /
facade and
facade elements

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 7 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije / Testing fields with reference to the type of test: acoustics,
noise, vibration
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the type
of test item: construction products, materials and structures

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

11. SIST EN ISO 3382-1:2009 akustični parametri
prostora:
impulzni odziv
začetni odmevni čas
jakost zvoka
jasnost govora in glasbe
definicija
težiščni ali sredinski čas /
Room acoustic parameters:
impulse response
early decay time
strength of sound
clarity of speech
clarity of music
definition
centre time

meritve impulznega odziva
in izračun akustičnih
parametrov / Measurements
of impulse response and
determination of room
acoustic parameters

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

prostori za
prireditve /
performance
spaces

12. SIST EN ISO 3382-2:2008 odmevni čas /
Reverberation time

meritev / Measurements

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

običajni prostori
(sobe, stopnišča,
delavnice,
proizvodni
prostori, učilnice,
pisarne,
restavracije,
razstavni
prostori, športne
dvorane,
železniški in
zračni terminali) /
Interior rooms
(domestic rooms,
stairways,
workshops,
industrial plants,
classrooms,
offices,
restaurants,
exhibition
centres, sports
halls, and railway
and airport
terminals)

13. SIST ISO 10847:1998 Zvočna izolativnost /
Insertion loss

Merjenje ravni zvočnega
tlaka vira hrupa z in brez
protihrupne ograde in
določitev zvočne
izolativnosti / Measurement
of sound pressure levels
with and without sound
barrier and determination of
insertion loss

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 10.000) Hz

Območje merjenja
zvočnega tlaka
/Measurement range
for sound pressure
level
LpA = (25 – 130) dBA

Protihrupne
ograde/ Noise
barriers

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 8 / 9

Tabela / Table 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: stroji, oprema / Testing fields with reference to the type of test item: machinery and
equipment

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

14. SIST ISO 8297:1997 Ravni zvočne moči / Sound
power levels

izračun ravni zvočne moči
na osnovi meritev ravni
zvočnega tlaka - inženirska
metoda / Determination of
sound power levels by
measuring sound pressure
levels -engineering method

frekvenčno območje meritev
/ Frequency range of
measurement:
f= (31,5 – 8.000) Hz

območje merjenja
zvočnega tlaka /
Measurement range
for sound pressure
level:
LpA= (25-130) dBA

industrijska
postrojenja z
enim ali več viri v
življenjskem
okolju /
one or multi-
source industrial
plants in living
environment

15. SIST EN ISO 3744:2010 raven zvočne moči in raven
zvočne energije / Sound
power and sound energy
levels

izračun ravni zvočne moči in
energije v pretežno prostem
polju nad odbojno ravnino, z
merjenjem ravni zvočnega
tlaka - inženirska metoda /
Determination of sound
power and energy levels by
measured sound pressure
levels - engineering method
in free field over a reflecting
plane

frekvenčno območje meritev
/ Frequency range of
measurement:
f= (100 – 10.000) Hz

območje merjenja
zvočnega tlaka /
Measurement range
for sound pressure
level:
LpA= (25-130) dBA

stroji in naprave /
machinery and
devices

16. SIST EN ISO 3746:2011 raven zvočne moči in raven
zvočne energije / Sound
power and sound energy
levels

izračun ravni zvočne moči in
energije z metodo merjenja
zvočnega tlaka z merilno
ploskvijo nad odbojno
ravnino -informativna
metoda / Determination of
sound power and energy
levels by using measured
sound pressure levels –
survey method by using
enveloping measurement
surface

frekvenčno območje meritev
/ Frequency range of
measurement:
f= (125 – 8000) Hz

območje merjenja
zvočnega tlaka /
Measurement range
for sound pressure
level:
LpA= (25-130) dBA

stroji in naprave /
machinery and
devices

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 9 / 9

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja; Negotovost rezultata preskušanja" ni

navedenih podatkov, veljajo določila posameznih standardov oziroma nestandardnih preskusnih metod, ki se na to nanašajo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of measurement, testing; Uncertainty of the result of testing" are

empty, the provisions of the relevant standards or non-standard testing methods should apply.

Datum / Date: 7. avgust 2023 Direktor / Director

dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


Q TECHNA d.o.o.

OB05-70  Izdaja / Revision: 5 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0003/18-0001

Velja od / Valid as of: 1. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CS-007

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

Q TECHNA d.o.o.

Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015

Dodatne zahteve, ki veljajo za nekatere vrste ugotavljanja skladnosti, so opredeljene v podrobnem opisu

obsega akreditacije za to vrsto ugotavljanja skladnosti, v poglavju 3.2. / Additional requirements

applicable to certain types of conformity assessment are defined in the detailed description of

accreditation scope for this type of conformity assessment, under 3.2.

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Certificiranje sistemov vodenja / Certification of management systems:

- ISO 9001

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate CS-007

Velja od / Valid from 1. avgust 2023

Zamenjuje izdajo veljavno od dne / Replaces Annex valid from /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

OB05-70  Izdaja / Revision: 5 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

3.2.1.1 Certificiranje sistemov vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2015,
upoštevajoč SIST EN ISO/IEC 17021-3:2019, na naslednjih področjih: / Certification of quality
management systems according to the standard SIST EN ISO 9001:2015, taking into account
SIST EN ISO/IEC 17021-3:2019, within the following scope areas:

Tabela / Table 1

Klasifikacija
EAC / EAC

classification

Klasifikacija NACE /
NACE classification

Gospodarska dejavnost / Economic sector ISO 9001

7 17
Celuloza, papir in izdelki iz papirja
Pulp, paper and paper products

9 18
Tiskarska podjetja
Printing companies

17

24 razen 24.46
25 razen 25.4

33.11

Osnovne kovine in gotovi kovinski izdelki
Basic metals

18

25.4
28

30.4
33.12

33.2

Stroj in oprema
Machinery and equipment

34

71, 72
74 razen 74.2 in

74.3

Inženirske storitve
Engineering services

Lokacije v tujini, vključene v obseg akreditacije / Foreign locations included under the accreditation:

− ni relevantno / not relevant

Datum / Date: 1.8.2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


EMIL FREY AVTOCENTER, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0019/22-0001

Velja od / Valid as of: 5. julij 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

K-148

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

EMIL FREY AVTOCENTER, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C / type C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

• Kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu (tahografi) / Inspection of recording

equipment in road transport (tachographs)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-148

Velja od / Valid as of 5. julij 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Emil Frey Avtocenter d.o.o., PE Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Emil Frey Avtocenter d.o.o., PE Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu
- analogni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 4. februarja 2014 o tahografih v
cestnem prometu, Priloga I,
poglavje III(f) in VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

2. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu
- digitalni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba Sveta (EGS) 3821/85 o
tahografu (nadzorni napravi) v
cestnem prometu, Priloga IB,
poglavje III, točke 2.1, 2.2 in 3 in
poglavje VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

3. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu
- pametni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Izvedbena Uredba Komisije (EU)
2016/799 z dne 18. marca 2016 o
izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta za
določitev zahtev glede konstrukcije,
preskušanja, namestitve, delovanja
in popravila tahografov in njihovih
sestavnih delov, Priloga IC,
poglavja 3.2, 3.3 in 6.

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

Datum / Date: 5.7.2023 Direktor / Director
dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.