MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0178/10-0017

Velja od / Valid as of: 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 2. junij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-083

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, 3301 Petrovče

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• kemija / chemistry

• mikrobiologija / microbilogy

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• živila (mleko in mlečni izdelki)/ foodstuffs (milk and dairy products)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-083

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 2. junij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij-Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Laboratorij-Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: živila (mleko in mlečni izdelki) / Testing fields with reference to the type of test item:
foodstuffs (milk and dairy products)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. ISO 9622:2013
(IDF 141:2013)

Maščoba
Beljakovine
Laktoza

Fat
Protein
Lactose

MID - infrardeča
spektrometrija
MID - infrared spectrometry

maščoba/fat:
(2,5 – 5,4) g/100g
beljakovine/protein:
(2,5 – 4,2) g/100g
laktoza/lactose:
(4,1 – 4,8) g/100g

surovo kravje
mleko
raw cows milk

2. SIST EN ISO 5764:2009
(IDF 108:2009)

Zmrziščna točka
Freezing point

Termistor krioskopska
metoda
Thermistor cryoscope
method

-0,600 °C do / to -
0,408 °C

mleko
milk

3. PM-8, 6. izdaja
interna metoda
in-house method

Zmrziščna točka
Freezing point

MID - infrardeča
spektrometrija
MID - infrared spectrometry

-0,540 °C do / to -
0,480 °C

surovo kravje
mleko
raw cows milk

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mikrobilogija / Testing fields with reference to the type of test: microbilogy
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: živila (mleko in mlečni izdelki) / Testing fields with reference to the type of test item:
foodstuffs (milk and dairy products)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

4. SIST EN ISO 13366-2:2007
(IDF 148-2:2006)

Število somatskih celic
Enumeration of somatic
cells

Pretočna citometrija,
fluoro-opto-elektronsko
štetje
Flow cytomerty,
flouro-opto-electronic
counting

(20.000 – 1.000.000)
ŠSC/ml

(20.000 – 1.000.000)
SCC/ml

surovo kravje
mleko
raw cows milk

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-083

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 2. junij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij-Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mikrobilogija / Testing fields with reference to the type of test: microbilogy
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: živila (mleko in mlečni izdelki) / Testing fields with reference to the type of test item:
foodstuffs (milk and dairy products)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

5. PM-3, 3. izdaja
interna metoda
in-house method

Skupno število bakterij
Quantitative determination
of bacterial quality

Pretočna citometrija
fluoro-opto-elektronsko
štetje (Bactoscan)
Flow cytometry
flouro-opto-electronic
counting (Bactoscan)

(3.000 – 1.000.000)
KE/ml

(3.000 – 1.000.000)
CFU/ml

surovo kravje
mleko
raw cows milk

6. PM-18, 7. izdaja
interna metoda
in-house method

Zaviralne snovi
Inhibitory substances

Delvotest SP-NT kit

LOD(penG) = 2 ng/g surovo mleko
raw milk

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 7. avgust 2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


A-PROJEKT d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 9

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0189/10-0014

Velja od / Valid as of: 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-086

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

A – PROJEKT d.o.o.

Vinarje 110b, 2000 Maribor

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• akustika, hrup, vibracije (hrup, gradbena akustika) / acoustics, noise, vibration (noise)

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• okolje in vzorci iz okolja (okolje) / environment and samples from the environment (environment)

• gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / construction products, materials and structures

• stroji in oprema / machinery and equipment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 9

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 A-PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. SIST ISO 1996-2:2017

ravni hrupa / Noise levels

merjenje ravni zvočnega
tlaka / Measurement of
sound pressure levels

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (16 – 20.000) Hz

LpA= (25–130) dBA

življenjsko okolje /
living environment

2. NMPB-XPS 31-133

ravni hrupa cestnega
prometa / Road traffic noise
levels

modelni izračun
na podlagi meritev po /
Calculation method based
on measurements
according to:
SIST ISO 1996 -2: 2017

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi) /
Frequency range (octave
bands):
f= (63 – 8.000) Hz

življenjsko okolje /
living environment

3. RMR-SMR 2/1996

ravni hrupa železniškega
prometa / Railway traffic
noise levels

modelni izračun
na podlagi meritev po /
Calculation method based
on measurements
according to:
SIST ISO 1996 -2: 2017

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi) /
Frequency range (octave
bands):
f= (63 – 8.000) Hz

življenjsko okolje /
living environment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

4. SIST ISO 9613-2:1997

ravni hrupa / Noise levels modelni izračun z
vključenimi vsemi učinki
širjenja na podlagi meritev
po / Calculation method with
all propagation effects
based on measurements
according to:
SIST ISO 1996 – 2: 2017
SIST ISO 8297:1997
SISTI ISO 3744:2010
SISTI ISO 3746:2011

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (63 – 8.000) Hz

življenjsko okolje /
living environment

5. SIST EN ISO 3095:2013 ravni hrupa, ki ga oddajajo
tirna železniška vozila /
Noise levels emitted by rail
bound vehicles

merjenje ravni zvočnega
tlaka / Measurement of
noise pressure level

frekvenčno območje
(oktavni pasovi) / Frequency
range (octave bands):
f= (31,5 – 8.000) Hz

LpA= (25 – 130) dBA

življenjsko okolje /
living environment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 4 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

6. Priloga II Direktive
2002/49/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25.
junija 2002 o ocenjevanju in
upravljanju okoljskega hrupa
(UL L št. 189 z dne 18. 7.
2002, str. 12), nazadnje
spremenjene z Delegirano
direktivo Komisije (EU)
2021/1226 z dne 21.
decembra 2020 o spremembi
Priloge II k Direktivi
2002/49/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede
skupnih metod ocenjevanja
hrupa zaradi prilagoditve
znanstvenemu in tehničnemu
napredku (UL L št. 269 z dne
28. 7. 2021 str. 65), ki je v
slovenski pravni red
prenesena s Prilogo 2 Uredbe
o ocenjevanju in urejanju
hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 121/04, 59/19 in 53/22)
Annex II to Directive
2002/49/EC of the European
Parliament and of the Council
of 25 June 2002 relating to the
assessment and management
of environmental noise (OJ L
189, 18.7.2002, p. 12), as last
amended by Commission
Delegated Directive (EU)
2021/1226 of 21 December
2020 amending, for the
purposes of adapting to
scientific and technical
progress, Annex II to Directive
2002/49/EC of the European
Parliament and of the Council
as regards common noise
assessment methods (OJ L
269, 28.7.2021, p. 65), which
was transposed into the
Slovenian legal order by
Annex 2 to Regulation on the
assessment and management
of environmental noise (RS
OG nos. 121/04, 59/19 and
53/22)

ravni hrupa cestnega,
železniškega prometa in
industrijskih virov
noise levels for road,
railway traffic, and industrial
sources

modelni izračun preverjen z
meritvami po:
calculation method with all
propadation effects
confirmed with
measurements according
to:
SIST ISO 1996-2:2017
SIST ISO 8297:1997
SIST ISO 3744:2010
SIST ISO 3746:2011

frekvenčno območje
izračuna (oktavni pasovi):
frequency calculation range
(octave bands):
f = (63 – 8000) Hz

življenjsko okolje
living environment

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 5 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje) / Testing fields with reference to the type of test
item: environment and samples from the environment (environment)

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

7. Tehnična smernica TSG-1-
005:2012; Zaščita pred
hrupom v stavbah, tč. 8.5 /
Technical guideline TSG-1-
005:2012; Protection against
noise in buildings, point 8.5

ravni hrupa v stavbi zaradi
virov hrupa v in izven
stavbe / Sound pressure
levels in buildings due to
sources outside and inside
buildings

meritev ravni zvočnega
tlaka / Measuring of noise
levels

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (16 – 20.000) Hz

LpA= (25 – 130) dBA

življenjsko okolje v
stavbah /
living environment
in buildings

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije / Testing fields with reference to the type of test: acoustics,
noise, vibration
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the type
of test item: construction products, materials and structures

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

8. SIST EN ISO 16283-1:2014
/A1:2018

zvočna izolirnost pred
zvokom v zraku / Airborne
sound insulation

indeks zvočne izolirnosti in
ovrednotena zvočna
izolirnost / Apparent sound
reduction index and single-
number ratings

standardizirana razlika
zvočnih ravni in
ovrednotena
standardizirana razlika
zvočnih ravni / Standardized
level difference and single-
number ratings

izračun na podlagi meritev
ravni zvočnega tlaka,
odmevnega časa,
geometrijskih parametrov /
Calculation based on
measured sound pressure
levels, reverberation time
and geometrical parameters

frekvenčno območje /
frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

enoštevilčni rezultat ocenjen
po:
Single-number result
estimated according to:
SIST EN ISO 16283-
1:2014/A1:2018
in/and
SIST EN ISO 717-1:2021

R'w= (5 – 70) dB

notranji pokončni
ločilni elementi
(stene, stene z
vrati, vrata v
stavbi), in
vodoravni ločilni
elementi
(medetažne
konstrukcije,
podne
konstrukcije),
vrata v stavbi) /
vertical (walls,
doors in
buildings) and
horizontal
constructions
(ceilings, floors)
in buildings

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 6 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije / Testing fields with reference to the type of test: acoustics,
noise, vibration
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the type
of test item: construction products, materials and structures

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

9. SIST EN ISO 16283-2:2020

zvočna izolirnost pred
udarnim zvokom / Impact
sound insulation

normirana raven zvočnega
tlaka udarnega zvoka in
ovrednotena normirana
raven zvočnega tlaka
udarnega zvoka /
Normalized impact sound
pressure levels and single-
number ratings

standardizirana raven
zvočnega tlaka udarnega
zvoka in ovrednotena
standardizirana raven
zvočnega tlaka udarnega
zvoka / Standardized impact
sound pressure levels and
single-number ratings

izračun na podlagi meritev
ravni udarnega zvoka,
odmevnega časa,
geometrijskih parametrov /
Field measurement of
impact sound pressure
levels, reverberation time
and determination of impact
sound insulation parameters

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

enoštevilčni rezultat ocenjen
po:
Single-number result
estimated according to:
SIST EN ISO 16283-2:2020
in/and
SIST EN ISO 717-2:2021

L'n,w:(30 – 90) dB

vodoravni ločilni
elementi
(medetažne
konstrukcije,
podne
konstrukcije) v
stavbi /
horizontal
constructions
without and with
floors and
ceilings) in
buildings

10. SIST EN ISO 16283-3:2016
brez poglavja 10
without chapter 10

zvočna izolirnost fasad in
fasadnih elementov pred
zvokom v zraku / Airborne
sound insulation of facade
and facade elements

normirana razlika zvočnih
ravni in ovrednotena
normirana razlika zvočnih
ravni / Normalized level
difference and single-
number ratings

indeks zvočne izolirnosti in
ovrednotena zvočna
izolirnost / Apparent sound
reduction index and single-
number ratings

standardizirana razlika
zvočnih ravni in
ovrednotena
standardizirana razlika
zvočnih ravni / Standardized
level difference and single-
number ratings

izračun na podlagi meritev
ravni zvočnega tlaka,
odmevnega časa,
parametrov geometrije /
Calculation based on
measurement of sound
pressure levels,
reverberation time and
geometrical parameters

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5000) Hz

enoštevilčni rezultat ocenjen
po:
Single-number result
estimated according to:
SIST EN ISO 16283-3:2016
in/and
SIST EN ISO 717-1:2021

R'w,45°= (5 – 70) dB

fasade in
elementi fasade /
facade and
facade elements

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 7 / 9

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije / Testing fields with reference to the type of test: acoustics,
noise, vibration
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the type
of test item: construction products, materials and structures

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo preskušanja

Identification of the
document, describing the

testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

11. SIST EN ISO 3382-1:2009 akustični parametri
prostora:
impulzni odziv
začetni odmevni čas
jakost zvoka
jasnost govora in glasbe
definicija
težiščni ali sredinski čas /
Room acoustic parameters:
impulse response
early decay time
strength of sound
clarity of speech
clarity of music
definition
centre time

meritve impulznega odziva
in izračun akustičnih
parametrov / Measurements
of impulse response and
determination of room
acoustic parameters

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

prostori za
prireditve /
performance
spaces

12. SIST EN ISO 3382-2:2008 odmevni čas /
Reverberation time

meritev / Measurements

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 5.000) Hz

običajni prostori
(sobe, stopnišča,
delavnice,
proizvodni
prostori, učilnice,
pisarne,
restavracije,
razstavni
prostori, športne
dvorane,
železniški in
zračni terminali) /
Interior rooms
(domestic rooms,
stairways,
workshops,
industrial plants,
classrooms,
offices,
restaurants,
exhibition
centres, sports
halls, and railway
and airport
terminals)

13. SIST ISO 10847:1998 Zvočna izolativnost /
Insertion loss

Merjenje ravni zvočnega
tlaka vira hrupa z in brez
protihrupne ograde in
določitev zvočne
izolativnosti / Measurement
of sound pressure levels
with and without sound
barrier and determination of
insertion loss

frekvenčno območje /
Frequency range:
f= (50 – 10.000) Hz

Območje merjenja
zvočnega tlaka
/Measurement range
for sound pressure
level
LpA = (25 – 130) dBA

Protihrupne
ograde/ Noise
barriers

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 8 / 9

Tabela / Table 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: akustika, hrup, vibracije (hrup) / Testing fields with reference to the type of test:
acoustics, noise, vibration (noise)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: stroji, oprema / Testing fields with reference to the type of test item: machinery and
equipment

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost /
parameter

Characteristic / parameter
tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

14. SIST ISO 8297:1997 Ravni zvočne moči / Sound
power levels

izračun ravni zvočne moči
na osnovi meritev ravni
zvočnega tlaka - inženirska
metoda / Determination of
sound power levels by
measuring sound pressure
levels -engineering method

frekvenčno območje meritev
/ Frequency range of
measurement:
f= (31,5 – 8.000) Hz

območje merjenja
zvočnega tlaka /
Measurement range
for sound pressure
level:
LpA= (25-130) dBA

industrijska
postrojenja z
enim ali več viri v
življenjskem
okolju /
one or multi-
source industrial
plants in living
environment

15. SIST EN ISO 3744:2010 raven zvočne moči in raven
zvočne energije / Sound
power and sound energy
levels

izračun ravni zvočne moči in
energije v pretežno prostem
polju nad odbojno ravnino, z
merjenjem ravni zvočnega
tlaka - inženirska metoda /
Determination of sound
power and energy levels by
measured sound pressure
levels - engineering method
in free field over a reflecting
plane

frekvenčno območje meritev
/ Frequency range of
measurement:
f= (100 – 10.000) Hz

območje merjenja
zvočnega tlaka /
Measurement range
for sound pressure
level:
LpA= (25-130) dBA

stroji in naprave /
machinery and
devices

16. SIST EN ISO 3746:2011 raven zvočne moči in raven
zvočne energije / Sound
power and sound energy
levels

izračun ravni zvočne moči in
energije z metodo merjenja
zvočnega tlaka z merilno
ploskvijo nad odbojno
ravnino -informativna
metoda / Determination of
sound power and energy
levels by using measured
sound pressure levels –
survey method by using
enveloping measurement
surface

frekvenčno območje meritev
/ Frequency range of
measurement:
f= (125 – 8000) Hz

območje merjenja
zvočnega tlaka /
Measurement range
for sound pressure
level:
LpA= (25-130) dBA

stroji in naprave /
machinery and
devices

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-086

Velja od / Valid as of 7. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 6. julij 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

A – PROJEKT d.o.o., Vinarje 110b, 2000 Maribor

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 9 / 9

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja; Negotovost rezultata preskušanja" ni

navedenih podatkov, veljajo določila posameznih standardov oziroma nestandardnih preskusnih metod, ki se na to nanašajo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of measurement, testing; Uncertainty of the result of testing" are

empty, the provisions of the relevant standards or non-standard testing methods should apply.

Datum / Date: 7. avgust 2023 Direktor / Director

dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


Q TECHNA d.o.o.

OB05-70  Izdaja / Revision: 5 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0003/18-0001

Velja od / Valid as of: 1. avgust 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CS-007

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

Q TECHNA d.o.o.

Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015

Dodatne zahteve, ki veljajo za nekatere vrste ugotavljanja skladnosti, so opredeljene v podrobnem opisu

obsega akreditacije za to vrsto ugotavljanja skladnosti, v poglavju 3.2. / Additional requirements

applicable to certain types of conformity assessment are defined in the detailed description of

accreditation scope for this type of conformity assessment, under 3.2.

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Certificiranje sistemov vodenja / Certification of management systems:

- ISO 9001

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate CS-007

Velja od / Valid from 1. avgust 2023

Zamenjuje izdajo veljavno od dne / Replaces Annex valid from /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

OB05-70  Izdaja / Revision: 5 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

3.2.1.1 Certificiranje sistemov vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2015,
upoštevajoč SIST EN ISO/IEC 17021-3:2019, na naslednjih področjih: / Certification of quality
management systems according to the standard SIST EN ISO 9001:2015, taking into account
SIST EN ISO/IEC 17021-3:2019, within the following scope areas:

Tabela / Table 1

Klasifikacija
EAC / EAC

classification

Klasifikacija NACE /
NACE classification

Gospodarska dejavnost / Economic sector ISO 9001

7 17
Celuloza, papir in izdelki iz papirja
Pulp, paper and paper products

9 18
Tiskarska podjetja
Printing companies

17

24 razen 24.46
25 razen 25.4

33.11

Osnovne kovine in gotovi kovinski izdelki
Basic metals

18

25.4
28

30.4
33.12

33.2

Stroj in oprema
Machinery and equipment

34

71, 72
74 razen 74.2 in

74.3

Inženirske storitve
Engineering services

Lokacije v tujini, vključene v obseg akreditacije / Foreign locations included under the accreditation:

− ni relevantno / not relevant

Datum / Date: 1.8.2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


EMIL FREY AVTOCENTER, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0019/22-0001

Velja od / Valid as of: 5. julij 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

K-148

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

EMIL FREY AVTOCENTER, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C / type C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

• Kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu (tahografi) / Inspection of recording

equipment in road transport (tachographs)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-148

Velja od / Valid as of 5. julij 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Emil Frey Avtocenter d.o.o., PE Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

OB05-31  Izdaja / Revision: 9 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Emil Frey Avtocenter d.o.o., PE Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu
- analogni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 4. februarja 2014 o tahografih v
cestnem prometu, Priloga I,
poglavje III(f) in VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

2. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu
- digitalni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba Sveta (EGS) 3821/85 o
tahografu (nadzorni napravi) v
cestnem prometu, Priloga IB,
poglavje III, točke 2.1, 2.2 in 3 in
poglavje VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

3. Zapisovalna oprema v cestnem
prometu
- pametni tahografi

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Izvedbena Uredba Komisije (EU)
2016/799 z dne 18. marca 2016 o
izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta za
določitev zahtev glede konstrukcije,
preskušanja, namestitve, delovanja
in popravila tahografov in njihovih
sestavnih delov, Priloga IC,
poglavja 3.2, 3.3 in 6.

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

Datum / Date: 5.7.2023 Direktor / Director
dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

OB05-36  Izdaja / Revision: 12 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0004/22-0001

Velja od / Valid as of: 14. april 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CP-017

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17065:2012

Dodatne zahteve, ki veljajo za nekatere vrste ugotavljanja skladnosti, so opredeljene v podrobnem opisu

obsega akreditacije za to vrsto ugotavljanja skladnosti, v poglavju 3.2. / Additional requirements applicable

to certain types of conformity assessment are defined in the detailed description of accreditation scope for

this type of conformity assessment, under 3.2.

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Akreditacija za namen priglasitve: Direktiva 2014/33/EU

Accreditation for notification purposes: Directive 2014/33/EU

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CP-017

Velja od / Valid as of 14. april 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

OB05-36  Izdaja / Revision: 12 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

Akreditacija za namen priglasitve / Accreditation for notification purposes

Tabela / Table 1 – Dvigala / Lifts

Dodatne zahteve za usposobljenost / Additional requirements for competence: Direktiva 2014/33/EU / Directive 2014/33/EU

Certificiranje v skladu s shemo / Certification in accordance with scheme: Certificiranje na podlagi preverjanja enote za dvigala skladno s
shemo IVD01-Priloga R_03 / Certification based on unit verification for lifts in accordance with the scheme IVD01-Priloga R_03

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Družina proizvodov, proizvod /
predvidena uporaba / nabor izdelkov

Product family, product / Intended use /
Product range

Postopek / Moduli
Procedure / Modules

Priloge ali členi direktive / uredbe
Annexes or articles of the Directive /

Regulation

1. Dvigala

Lifts

Modul G
Module G

Priloga VIII
Annex VIII

Lokacije v tujini, vključene v obseg akreditacije / Foreign locations included under the accreditation:

− ni relevantno / not relevant

Datum / Date: 14.4.2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

OB05-36  Izdaja / Revision: 12 Stran / Page: 1 / 4

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0004/17-0003

Velja od / Valid as of: 4. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 14. april 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.s lo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CP-018

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17065:2012

Dodatne zahteve, ki veljajo za nekatere vrste ugotavljanja skladnosti, so opredeljene v podrobnem opisu

obsega akreditacije za to vrsto ugotavljanja skladnosti, v poglavju 3.2. / Additional requirements applicable

to certain types of conformity assessment are defined in the detailed description of accreditation scope for

this type of conformity assessment, under 3.2.

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Certificiranje proizvodov: certificiranje na podlagi tipskega preskusa proizvoda: osebna varovalna

oprema za zaščito rok

Certification of products: type testing certification: personal protective equipment for hands

Akreditacija za namen priglasitve: Direktiva 2014/33/EU

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CP-018

Velja od / Valid as of 4. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 14. april 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

OB05-36  Izdaja / Revision: 12 Stran / Page: 2 / 4

Accreditation for notification purposes: Directive 2014/33/EU

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CP-018

Velja od / Valid as of 4. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 14. april 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje

OB05-36  Izdaja / Revision: 12 Stran / Page: 3 / 4

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje

Certificiranje proizvodov / Certification of products

Tabela / Table 1 – Osebna varovalna oprema / Personal protective equipment

Certificiranje v skladu s shemo / Certification in accordance with the scheme: Certificiranje na podlagi tipskega preskusa proizvoda
(modul B, Uredba (EU) 2016/425) skladno s shemo ND-CO-05 / Type testing certification (Module B, Regulation (EU) 2016/425) in
accordance with the scheme ND-CO-05

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials or Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, točka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna oprema za zaščito rok
Personal protective equipment for hands

1. Varovalne rokavice za
zaščito rok pred toplotnimi
tveganji (toplote in/ali
ognja)
Protective gloves against
thermal risks (heat and/or
fire)

SIST EN 407:2020 Varovalne rokavice in druga oprema za zaščito rok
pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja)
Protective gloves and other hand protective
equipment against thermal risks (heat and/or fire)

2. Varovalne rokavice za
zaščito pred mehanskimi
tveganji
Protective gloves against
mechanical risks

SIST EN 388:2016
SIST EN 388:2016/A1:2019

Rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji
Protective gloves against mechanical risks

3. Varovalne rokavice za
varilce
Protective gloves for
welders

SIST EN 12477:2002
SIST EN 12477:2002/A1:2005

Varovalne rokavice za varilce
Protective gloves for welders

4. Varovalne rokavice
Protective gloves

SIST EN ISO 21420:2020 Varovalne rokavice - Splošne zahteve in preskusne
metode
Protective gloves - General requirements and test
methods (ISO 21420:2020)

5. Varovalne rokavice za
zaščito pred mrazom
Protective gloves against
cold

SIST EN 511:2006 Rokavice za zaščito pred mrazom
Protective gloves against cold

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CP-018

Velja od / Valid as of 4. september 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 14. april 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje

OB05-36  Izdaja / Revision: 12 Stran / Page: 4 / 4

Akreditacija za namen priglasitve / Accreditation for notification purposes

Tabela / Table 2 – Dvigala / Lifts

Dodatne zahteve za usposobljenost / Additional requirements for competence: Direktiva 2014/33/EU / Directive 2014/33/EU

Certificiranje v skladu s shemo / Certification in accordance with scheme: Certificiranje na podlagi preverjanja enote za dvigala skladno s
shemo ND-CO-06 R2 / Certification based on unit verification for lifts in accordance with the scheme ND-CO-06 R2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Družina proizvodov, proizvod /
predvidena uporaba / nabor izdelkov

Product family, product / Intended use /
Product range

Postopek / Moduli
Procedure / Modules

Priloge ali členi direktive / uredbe
Annexes or articles of the Directive /

Regulation

6. Dvigala

Lifts

Modul G
Module G

Priloga VIII
Annex VIII

Lokacije v tujini, vključene v obseg akreditacije / Foreign locations included under the accreditation:

− ni relevantno / not relevant

Datum / Date: 4.9.2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


KNT d.o.o.

OB05-32  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0005/16-0003

Velja od / Valid as of: 28. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LK-038

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

KNT d.o.o.
Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Kalibriranje na naslednjih področjih in naštetih pod-področjih / Calibration in the following fields and the
specified sub-fields:

o MEHANSKE VELIČINE / MECHANICAL QUANTITIES:

• Tlak / Pressure: (podtlak, nadtlak, razlika tlakov pri atmosferskem tlaku / Negative pressure

gauge, Positive pressure gauge, Pressure difference at atmospheric pressure)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-038

Velja od / Valid as of 28. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

KNT d.o.o., Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka

OB05-32  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 KNT d.o.o., Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka

Tabela / Table 1 – Kalibracije v laboratoriju / In-lab calibrations

Št.

No.

Merjena veličina,
(pod)področje, oz. merilni
instrumenti in/ali območje
(merjene veličine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Območje (merjene veličine)
ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veličine.***

Range (of measured quantity)
or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izražena kot razširjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

MEHANSKE VELIČINE
MECHANICAL QUANTITIES

Tlak
Pressure

Podtlak
Negative pressure gauge

interni postopek / internal procedure, ki
temelji na / based on: EURAMET / Cg-17/
v4.0 / 04/2019

1.

(-0,095 do / to 0) MPa 200 Pa

Medij: plin
Medium: gas
mehanski in elektromehanski manometri
Mechanical and electromechanical
manometers

Nadtlak
Positive pressure gauge

interni postopek / internal procedure, ki
temelji na / based EURAMET / Cg-17/ v4.0
/ 04 /2019

2. (0 do / to 1) MPa 250 Pa Medij: plin
Medium: gas
mehanski in elektromehanski manometri
Mechanical and electromechanical
manometers

3. (1 do / to 2) MPa 500 Pa

4. (2 do / to) MPa 1000 Pa

Razlika tlakov pri atmosferskem tlaku
Pressure difference at atmospheric pressure

interni postopek / internal procedure, ki
temelji na / based EURAMET / Cg-17/ v4.0
/ 04/2019

5. (200 do / to 2000) Pa 5 Pa Medij: plin
Medium: gas
mehanski in elektromehanski manometri
Mechanical and electromechanical
manometers

6.

(2000 do / to 7000) Pa 7.5 Pa

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-038

Velja od / Valid as of 28. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

KNT d.o.o., Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka

OB05-32  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Opombe / Notes:

* CMC opomba / CMC Note

Razširjena negotovost je podana kot kombinirana standardna negotovost pomnožena s takšnim faktorjem pokritja k, da določa interval

zaupanja približno 95 %. / Expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the

coverage factor k such that the coverage probability corresponds to approximately 95 %.

** Navedba informacije o merilnih instrumentih se v tej koloni uporabi le v tistih primerih, kjer to ne izhaja že iz opredelitve veličine, opisa

(pod)področja in instrumentov v drugi koloni tabele. / Information on measuring instruments are specified in this column only if it is not clear

from the description of quantity, (sub-) field, and/or instruments in the second column of this table.

*** Kadar je za enoumno razumevanje zmogljivosti potreben opis robnih pogojev, vplivnih veličin ali drugih omejitev, se ti navajajo v tej koloni (z

enoumno oznako kolone), območje merjene veličine pa je v takem primeru določeno že v drugi koloni te tabele. / When a description of the

boundary conditions, influence quantity or other limits is required for an unequivocal understanding of capabilities it is specified in this column

(clearly indicated), providing that the range of measured quantity is defined in the second column of this table.

Datum / Date: 06.03. 2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0012/12-0011

Velja od / Valid as of: 3. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 5. maj 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-110

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o.

Trnovska ulica 8, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• mehansko preskušanje / mechanical testing

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• industrijski materiali in proizvodi / industrial materials and products

Na podlagi odločitve št. 3151-0065/22-0033 so akreditiranemu organu začasno odvzete pravice iz
akreditacije za obseg akreditacije, ki je v poglavju 3.2 osenčen in prečrtan. / Based on Decision

no. 3151-0065/22-0033, SA has suspended the accredited CAB’s rights deriving from
accreditation for the scope of accreditation that is shaded and crossed-out in Chapter 3.2.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-110

Velja od / Valid as of 3. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 5. maj 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

TKC d.o.o., Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 TKC d.o.o., Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mehansko preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: mechanical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: industrijski materiali in proizvodi / Testing fields with reference to the type of test
item: industrial materials and products

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. SIST EN ISO 17639:2013
točka 3.1
chapter 3.1

- Dimenzije
- Napake
- Makrostrukturne
značilnosti
- Dimensions
- Irregularities
- Macrostructural
characteristic

Makroskopska preiskava
zvarov
Macroscopic examination of
welds

(0 – 50)-kratna
povečava
(0 – 50)-magnification

zvari kovinskih
materialov
welds in metallic
materials

2. SIST EN ISO 148-1:2017 Udarna žilavost
Impact toughness

Udarni preizkus po
Charpyju
Charpy pendulum impact
test

od +20 do –60 °C

(0 – 300) J kovinski materiali
metallic materials

3. SIST EN ISO 9016:2013 Udarna žilavost
Impact toughness

Udarni preizkus po
Charpyju
Charpy pendulum impact
test

od +20 do –60 °C

(0 – 300) J zvari kovinskih
materialov
welds in metallic
materials

4. SIST EN ISO 7438:2021 Sposobnost deformacije;
ugotavljanje napak
Ability to undergo
deformation; determination
of imperfections

Upogibni preskus
Bend test

(0 – 180) ° kovinski materiali
metallic materials

5. SIST EN ISO 5173:2010

SIST EN ISO
5173:2010/A1:2013

Sposobnost deformacije;
ugotavljanje napak
Ability to undergo
deformation; determination
of imperfections

Upogibni preskus
Bend test

(0 – 180) ° zvari kovinskih
materialov
welds in metallic
materials

6. SIST EN ISO 9017:2018 Določanje nepravilnosti
(poroznosti, razpoke,
nespojena in neprevarjena
mesta, vključki)
Determination of
imperfections (porosities,
cracks, lack of fusion, lack
of penetration, inclusions)

Prelomni preskus
Fracture test

zvari kovinskih
materialov
welds in metallic
materials

7. SIST EN ISO 6507-1:2018 Trdota po Vickersu
Vickers hardness

Preskus trdote po Vickersu
Vickers hardness test

HV 10

kovinski materiali
metallic materials

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-110

Velja od / Valid as of 3. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 5. maj 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

TKC d.o.o., Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mehansko preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: mechanical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: industrijski materiali in proizvodi / Testing fields with reference to the type of test
item: industrial materials and products

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

8. SIST EN ISO 9015-1:2012 Trdota po Vickersu
Vickers hardness

Preskus trdote po Vickersu
Vickers hardness test

HV 10

obločno varjeni
spoji
arc welded joints

9. SIST EN ISO 4136:2013 Natezna trdnost
(Fm, Rm)
Tensile strength (Fm, Rm)

Prečni natezni preskus
Transverse tensile testing

(0 - 400) kN

kovinski materiali
metallic materials

zvari kovinskih
materialov
welds in metallic
materials

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 3.2.2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


PRIGO TAHOGRAFI VZDRŽEVANJE MOTORNIH VOZIL d.o.o.

OB05-31  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0019/15-0001

Velja od / Valid as of: 1. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

K-147

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

PRIGO TAHOGRAFI VZDRŽEVANJE MOTORNIH VOZIL d.o.o.

Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C / type C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

• Kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu (tahografi) (1, 2, 3) / Inspection of recording

equipment in road transport (tachographs) (1, 2, 3)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate K-147

Velja od / Valid as of 1. februar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Kontrolni organ, PE Brdo, Mladinska 89, 1000 Ljubljana

OB05-31  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Kontrolni organ, PE Brdo, Mladinska 89, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Št.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Zapisovalna oprema v
cestnem prometu -
analogni tahograf

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 4. februarja 2014 o tahografih v
cestnem prometu, Priloga I,
poglavje III(f) in VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prosto vrtečih valjih
- na merilni stezi dolžine
20 m

2. Zapisovalna oprema v
cestnem prometu -
digitalni tahograf

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Uredba Sveta (EGS) 3821/85 o
tahografu (nadzorni napravi) v
cestnem prometu, Priloga IB,
poglavje III, točke 2.1, 2.2 in 3 in
poglavje VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prosto vrtečih valjih
- na merilni stezi dolžine
20 m

3. Zapisovalna oprema v
cestnem prometu -
pametni tahograf

- pred namestitvijo
- ob namestitvi
- redna
- med uporabo

Izvedbena Uredba Komisije (EU)
2016/799 z dne 18. marca 2016 o
izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta za
določitev zahtev glede konstrukcije,
preskušanja, namestitve, delovanja
in popravila tahografov in njihovih
sestavnih delov, Priloga IC,
poglavja 3.2, 3.3 in 6.

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, št.
24/19, 184/20, 163/21, 15/22), čl. 5
do 16

Kontrola z metodo:
- na prosto vrtečih valjih
- na merilni stezi dolžine
20 m

Datum / Date: 1.2.2023 Direktor / Director
dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


HIDROTEHNIK d.o.o.

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 2

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0015/21-0001

Velja od / Valid as of: 24. januar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-125

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

HIDROTEHNIK d.o.o.

Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

• fizikalno preskušanje / physical testing

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

• gradbeni proizvodi, materiali in konstrukcije / construction products,material and structures

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LP-125

Velja od / Valid as of 24. januar 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Laboratorij za izvajanje tlačnih preizkusov, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana

OB05-25  Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Laboratorij za izvajanje tlačnih preizkusov, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: na terenu / Site: fieldwork
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical
testing
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: gradbeni proizvodi,materiali in konstrukcije / Testing fields with reference to the type
of test item: construction products,material and structures

Št.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

preskušanja
Identification of the

document, describing the
testing method

Preskušana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Območje
preskušanja

Range of testing

Preskušanci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. SIST EN 805:2000
točka 11
point 11

Tesnost
Tightness

Tlačni preskus
Pressure test

Vodovodne cevi
in sistemi
Water supply
pipelines and
systems

2. SIST EN 12327:2013 Tesnost
Tightness

Tlačni preskus z zrakom
Pressure test with air

Cevni vodi
Pipellines

3. SIST EN 16932-3:2018
točka 12
point 12

Tesnost
Tightness

Tlačni preskus
Pressure test

Cevni vodi
vakumski jaški
Vakuum
pipelines
manholes

Opombe / Notes:

• V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 25. januar 2023 Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec
Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.

Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.