LOTRIČ Meroslovje d.o.o. / LOTRIČ Metrology Ltd.

OB05-36 ? Izdaja / Revision: 11 Stran / Page: 1 / 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0006/20-0001

Velja od / Valid as of: 1. oktober 2021

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

CP-016

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

LOTRI? Meroslovje d.o.o. / LOTRI? Metrology Ltd.

Selca 163, 4227 Selca

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17065:2012

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Certificiranje proizvodov:

? Certificiranje skladnosti na podlagi tipskega preskusa proizvoda: osebna varovalna oprema

namenjena za??iti dihal

Certificiranje procesov:

? Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih

preskusov proizvodov v naklju?no izbranih ?asovnih presledkih: osebna varovalna oprema

namenjena za??iti dihal

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CP-016

Velja od / Valid as of dd. mesec yyyy

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja / Revision: 11 Stran / Page: 2 / 3

Certification of products:

? Type testing certification: personal protective equipment providing respiratory system protection

Certification of processes:

? Certification of conformity to type based on internal production control plus supervised product

checks at random intervals: personal protective equipment providing respiratory system

protection

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate CP-016

Velja od / Valid as of 1. oktober 2021

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Selca 163, 4227 Selca

OB05-36 ? Izdaja / Revision: 11 Stran / Page: 3 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Selca 163, 4227 Selca

3.2.1.1 Certificiranje proizvodov / Certification of products

Tabela / Table 1 ? Osebna varovalna oprema / Personal protective equipment

Certificiranje v skladu s shemo / Certification in accordance with scheme: Certificiranje skladnosti na podlagi tipskega preskusa proizvoda
(modul B, Uredba (EU) 2016/425), skladno s certifikacijsko shemo ML40C01A01 / Type testing certification (module B, Regulation (EU)
2016/425), in accordance with a certification scheme ML40C01A01

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials or Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal
Personal protective equipment for protection of the respiratory system

1. Polobrazne maske za
za??ito pred delci
Filtering half masks to
protect against particles

EN 149:2001+A1:2009 Oprema za varovanje dihal ? Polobrazne maske za
za??ito pred delci ? zahteve, presku?anje,
ozna?evanje
Respiratory protective device ? Filtering half masks to
protect against particles ? Requirements, testing,
marking

3.2.1.2 Certificiranje procesov / Certification of processes

Tabela / Table 2 ? Osebna varovalna oprema / Personal protective equipment

Certificiranje v skladu s shemo / Certification in accordance with scheme: Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora
proizvodnje in nadzorovanih preskusov proizvodov v naklju?no izbranih ?asovnih presledkih (modul C2, Uredba (EU) 2016/425), skladno s
certifikacijsko shemo ML40C01A02 / Certification of conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at
random intervals (module C2, Regulation (EU) 2016/425), in accordance with a certification scheme ML40C01A02

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials or Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal
Personal protective equipment for protection of the respiratory system

2. Polobrazne maske za
za??ito pred delci
Filtering half masks to
protect against particles

EN 149:2001+A1:2009 Oprema za varovanje dihal ? Polobrazne maske za
za??ito pred delci ? zahteve, presku?anje,
ozna?evanje
Respiratory protective device ? Filtering half masks to
protect against particles ? Requirements, testing,
marking

Lokacije v tujini, vklju?ene v obseg akreditacije / Foreign locations included under the accreditation:

? ni relevantno / not relevant

Datum / Date: 11.10.2021 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.

Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0006/19-0001

Velja od / Valid as of: 5. avgust 2021

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-118

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

Ministrstvo za finance, Finan?na uprava Republike Slovenije

?martinska cesta 55, 1001 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? kemija / chemistry

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test item:

? kemikalije, kemi?ni proizvodi, kozmetika (organska topila) / chemicals, chemical products, cosmetics

(organic solvents),

? ?ivila (pivo, ?gane pija?e) / foodstuffs (beer, spirits drinks).

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. LP-118

Datum izdaje / Issued on 5. avgust 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

Finan?na uprava Republike Slovenije, Carinski laboratorij, ?martinska cesta 55, 1001 Ljubljana

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Finan?na uprava Republike Slovenije, Carinski laboratorij, ?martinska cesta 55, 1001 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemisty
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: kemikalije, kemi?ni proizvodi (organska topila), ?ivila (pivo, ?gane pija?e) / Testing
fields with reference to the type of test item: chemicals, chemical products (organic solvents) , foodstuffs (beer, spirits drinks).

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. Uredba Komisije (ES)
?t. 2870/2000
modificirana
modified

Volumski dele? alkohola
Alcoholic strength by
volume

Destilacija vzorca in
merjenje gostote destilata
Sample distillation and
destilate density
measurement

(15 ? 55) vol.% ?gane pija?e
spiritis drink

2. Analytica ? EBC 2008
9.2.6

Volumski dele? alkohola
Alcoholic strength by
volume

Metoda bli?nje infrarde?e
spektrometrije
Near infrared Spectroskopy
method

(0,2 ? 9) vol.% pivo
beer

3. CLEN metoda, ILIADe
143:2021

Volumski dele? alkohola
Alcoholic strength by
volume

Plinska kromatografija s
plamenskoionizacijskim
detektorjem, metoda
internega standarda
Gas chomatography with
plame ionization detector,
internal strandard method

(80 ? 100) vol.% denaturiran
alkohol
denaturated
alcohol

4. OIV-MA-BS-06:R2009 Gostota
Density

Elektronska denzimetrija
electric densimetry

(0,78924 ? 0,99820)
g/cm3

alkohol in
alkoholne pija?e
alcohols and
alcoholic
beverages

5. CLEN metoda, ILIADe
453:2021

Dele? izopropil alkohola in
metil etil ketona
Concentration of isopropyl
Alcohol and Methyl Ethyl
Ketone

Plinska kromatografija s
plamenskoionizacijskim
detektorjem
Gas chromatography with
flame ionization detector

(0,1 ? 5) L/hL ?istega
etanola

denaturiran
alkohol
denaturated
alcohol

6. CLEN metoda, ILIADe
280:2021

Dele? denatonijevega
benzoata
Concentration of
Denatonium Benzoate

Teko?inska kromatografija
visoke lo?ljivosti z
ultravijoli?nim
spektrofotomertri?nim (UV)
High-Performance liquid
cromatografy with ultaviolet
spectrophotometric detector
(UV)

(0,5 ? 20) mg/L alkoholni
pripravki
alcoholic
products

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. LP-118

Datum izdaje / Issued on 5. avgust 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

Finan?na uprava Republike Slovenije, Carinski laboratorij, ?martinska cesta 55, 1001 Ljubljana

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki


Plinarna Maribor d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0216/10-0009

Datum izdaje / Issued on: 1. junij 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 22. marec 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-090

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

Plinarna Maribor d.o.o.

Plinarni?ka ulica 9, 2000 Maribor

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola premi?ne tla?ne opreme (1) / Inspection of transportable pressure equipment (1)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-090

Datum izdaje / Issued on 1. junij 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 22. marec 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Laboratorij za pregledovanje in presku?anje premi?nih tla?nih posod, Ledina 26, 2311 Ho?e

Tabela / Table 1

?t.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Premi?ne tla?ne posode za
uteko?injeni naftni plin*:
- jeklene (varjene, trdo
spajkane)

Redni pregled Zakon o prevozu nevarnega blaga
(Uradni list RS, ?t. 33/06, 41/09,
97/10, 56/15), Priloga - Evropski
sporazum o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga
(ADR 2019) to?ka 6.2.4.2

v povezavi s standardom EN
1440:2016 (razen Priloge C)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa.

* Kontrola le za ?stare?
jeklenke, ki niso
ozna?ene z oznako ?.

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 1 / 12

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0033/15-0008

Velja od / Valid as of: 28. december 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 5. avgust 2019

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LM-002

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

UNIVERZITETNI KLINI?NI CENTER LJUBLJANA

Zalo?ka cesta 2, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO 15189:2013

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Preiskave z naslednjih podro?ij oziroma podpodro?ij / Examinations from the following fields or subfields:

? medicinska biokemija (klini?na biokemija z imunologijo, laboratorijska hematologija) / medical

biochemistry (clinical biochemistry inc. immunology, laboratory haematology)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-002

Velja od / Valid as of 28. december 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 5. avgust 2019

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Klini?ni in?titut za klini?no kemijo in biokemijo, Laboratorij za analitiko hormonov in tumorskih ozna?evalcev, Japljeva 2, 1000 Ljubljana

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 2 / 12

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Klini?ni in?titut za klini?no kemijo in biokemijo, Laboratorij za analitiko hormonov in tumorskih
ozna?evalcev, Japljeva 2, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical biochemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

1. CA 125
(karcinomski antigen 125)
CA 125
(carcinoma antigen 125)

imunokemija
immunochemistry

kemiluminiscenca
(CLIA)
chemiluminescence
(CLIA)

Architect i1000
(Abbott)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

2. CA 15-3
(karcinomski antigen 15-3)
CA 15-3
(carcinoma antigen 15-3)

imunokemija
immunochemistry

kemiluminiscenca
(CLIA)
chemiluminescence
(CLIA)

Architect i1000
(Abbott)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

3. CA 19-9
(karcinomski antigen 19-9)
CA 19-9
(carcinoma antigen 19-9)

imunokemija
immunochemistry

kemiluminiscenca
(CLIA)
chemiluminescence
(CLIA)

Architect i1000
(Abbott)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

4. CEA
(karcinoembrionalni antigen)
CEA
(carcinoembryonic antigen)

imunokemija
immunochemistry

kemiluminiscenca
(CLIA)
chemiluminescence
(CLIA)

Architect i1000
(Abbott)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

5. AFP
(alfa-fetoprotein, alfa-FP)
AFP
(alpha-fetoprotein)

imunokemija
immunochemistry

kemiluminiscenca
(CLIA)
chemiluminescence
(CLIA)

Architect i1000
(Abbott)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

6. CA 72-4
(karcinomski antigen 72-4)
CA 72-4
(carcinoma antigen 72-4)

imunokemija
immunochemistry

elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

7. Cyfra 21
(citokeratinski fragmet 19)
Cyfra 21
(cytoceratin fragment 19)

imunokemija
immunochemistry

elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

8. NSE
(nevron-specifi?na enolaza)
NSE
(neuron-specific enolase)

imunokemija
immunochemistry

elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

9. protein S-100
protein S-100

imunokemija
immunochemistry

elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

10. PSA
(prostata specifi?ni antigen)
PSA
(prostate-specific antigen)

imunokemija
immunochemistry

elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

11. PSA, prosti
(prostata specifi?ni antigen,
prosti)
free PSA
(free prostate- specific
antigen)

imunokemija
immunochemistry

elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-002

Velja od / Valid as of 28. december 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 5. avgust 2019

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Klini?ni in?titut za klini?no kemijo in biokemijo, 24-urni laboratorij, Zalo?ka cesta 7, 1000 Ljubljana

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 3 / 12

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical biochemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

12. Presejalni test za Downov
sindrom v 1. tromese?ju
(dvojni hormonski test,
1. tromese?je):

prosti ?HCG

(prosti ? humani horionski
gonadotropin)
PAPP-A
(z nose?nostjo povezani
plazemski protein A)
A screening test for Down's
syndrome in first trimester:

free ?HCG

(free ? human chorionic
gonadotropin)
PAPP-A
(pregnancy associated
plasma protein A)

imunokemija
immunochemistry

merjenje fluorescence
measuring fluorescence

Brahms Kryptor
(Thermo Fisher
Scientific)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

13. 25-(OH)-vit D
(25- hidroksi vitamin D)
25-(OH)-vit D
(25- hydroxy vitamine D)

imunokemija
immunochemistry

kemiluminiscenca
(CLIA)
chemiluminiscence
(CLIA)

Architect i1000
(Abbott)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

14. testosteron
testosterone

imunokemija
immunochemistry

elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

* ?e je metoda standardna CE metoda, je opredeljena z navedbo modela opreme in/ali reagen?nega kompleta, sicer pa z oznako referen?nega

dokumenta, v katerem je metoda opisana. / When the method is a standard CE method, it is defined by the equipment model and/or test kit,

otherwise the reference document where the method is described is identified.

3.2.2 Klini?ni in?titut za klini?no kemijo in biokemijo, 24-urni laboratorij, Zalo?ka cesta 7, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 2

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical biochemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

15. ALP
(alkalna fosfataza,
A. fosfataza)
ALP
(alkaline phosphatase)

spektrofotometrija
(UV/VIS)
spectrophotometry
(UV/VIS)

modificirana IFCC,
paranitrofenil fosfat in 2-
amino-2-metil-1-propanol
(AMP)
modified IFCC,
p-NPP-AMP
(paranitrophenyl-
phosphate and 2-amino-
2-methyl-1-propanol
(AMP))

Advia 1800/2400
(Siemens)

kri, serum, plazma
blood, serum,
plasma

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-002

Velja od / Valid as of 28. december 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of 5. avgust 2019

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

Klini?ni in?titut za klini?no kemijo in biokemijo, 24-urni laboratorij, Zalo?ka cesta 7, 1000 Ljubljana

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 4 / 12

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical biochemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

16. albumin
albumin

spektrofotometrija
(UV/VIS)
spectrophotometry
(UV/VIS)

BCG, kolorimetri?na


A.B.C. d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0008/19-0001

Datum izdaje / Issued on: 13. april 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-146

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

A.B.C. d.o.o.

Kromberk, Industrijska cesta 3A, 5000 Nova Gorica

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola skladnosti vozil (1, 2) / Inspection of conformity of vehicles (1, 2)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-146

Datum izdaje / Issued on 13. april 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 A.B.C. Avto Center d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 3A, 5000 Nova Gorica

Tabela / Table 1

?t.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, proces, storitev) Vrsta kontrole

Metode in postopki,
(pravilniki, standardi, interna

navodila ?)
Opombe

1.

Vozila kategorij: M1, L, N1, T,
O1, O2

- identifikacija in ocena
tehni?nega stanja

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17 in 92/20 - ZPrCP-E),
II. poglavje, ?etrti oddelek, 22. ?len
v povezavi z navodili in
usmeritvami homologacijskega
organa za postopke identifikacije
in ocene tehni?nega stanja vozila,
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

in internimi navodili:
NzD 34 03
NzD 34 05

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

2.

Vozila kategorij: M1, N1, L - posami?na odobritev
predelanega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17 in 92/20 - ZPrCP-E),
II. poglavje, tretji oddelek, 18. ?len
v povezavi z navodili in
usmeritvami homologacijskega
organa za postopke posami?ne
odobritve predelanega vozila,
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

in internimi navodili:
NzD 34 04
NzD 34 05

Kontrola v prostorih
kontrolnega organa in
na terenu.

Kontrola predelav na
vozilih kategorije M1:
- vle?ne naprave,
- izpu?ni sistemi,
- pnevmatike,
- plati??a,
- vzmeti,
- zatemnjena stekla,
- vgradnja naprave za
pogon na uteko?injen
plin,
- svetlobna telesa,
- prekategorizacija M1 v
N1

Kontrola predelav
na vozilih kategorije N1:
- vle?ne naprave,
- pnevmatike,
- plati??a ,
- zatemnjena stekla
- vgradnja naprave za
pogon na uteko?injen
plin
- prekategorizacija N1 v
M1
- premi?na delavnica

Kontrola predelav
na vozilih kategorije L:
- izpu?ni sistemi

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.

Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


CIS INSTITUT, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o.

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 1 od 5

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0005/20-0003

Datum izdaje / Issued on: 26. maj 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 14. december 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

CP-015

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

CIS INSTITUT, tehni?no preizku?anje in analiziranje, d.o.o.

Dunajska cesta 129,1000 Ljubljana

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17065:2012

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

Certificiranje proizvodov:

? Certificiranje na podlagi tipskega preskusa proizvoda: osebna varovalna obleka,

osebna varovalna oprema za za??ito rok, osebna varovalna oprema za noge in

stopala, osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 26. maj 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 14. december 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 2 od 5

? Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih

preskusov proizvodov v naklju?no izbranih ?asovnih presledkih: osebna varovalna obleka,

osebna varovalna oprema za za??ito rok, osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal

? Certificiranje proizvodov na podlagi tipskega preskusa skladno s shemo CIS-CERT-SH-

001/00/01: osebna varovalna obleka, osebna varovalna oprema za za??ito rok

Certification of products

? Type testing certification: personal protective clothing, personal protective equipment for

hands, personal protective equipment for leg and foot, personal protective equipment for

protection of the respiratory system

? Checking of conformity to type based on internal production control plus supervised product

checks at random intervals: personal protective clothing, personal protective equipment for

hands, personal protective equipment for protection of the respiratory system

? Type testing certification based on a scheme CIS-CERT-SH-001/00/01: Personal protective

clothing, personal protective equipment for hands

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 26. maj 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 14. december 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 3 od 5

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Certificiranje proizvodov / Products Certification

3.2.1.1 Certificiranje na podlagi tipskega preskusa proizvoda (modul B, Uredba (EU) 2016/425),

skladno s shemo CIS-CERT-SH-002/00/01 / Type testing certification (Module B, Regulation (EU)

2016/425), in accordance with a scheme CIS-CERT-SH-002/00/01)

Tabela / Table 1 ? Osebna varovalna oprema / Personal protective equipment

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna obleka
Personal protective clothing

1. Za??itna obleka za gasilce
za ga?enje v naravi
Protective clothing for
firefighters for wildland
firefighting

SIST EN ISO 15384:2020 Za??itna obleka za gasilce - Laboratorijske
preskusne metode in zahtevane lastnosti gasilskih
oblek za ga?enje v naravi
Protective clothing for firefighters - Laboratory test
methods and performance requirements for wildland
firefighting clothing (EN ISO 15384:2020)

2. Obleka za varovanje pred
toploto in plamenom
Clothing to protect against
heat and flame

SIST EN ISO 11612:2015 Varovalna obleka ? Oblekaza varovanje pred toploto
in plamenom ? Minimalne zahtevane lastnosti
Protective clothing - Clothing to protect against heat
and flame ? Minimum performance requirements
(ISO 11612:2015)

3. Dobro vidna obleka,
Protective clothing - high
visibility clothing

SIST EN ISO 20471:2013
SIST EN ISO 20471:2013/A1:2017

Dobro vidna obleka- prekusne metode in zahteve
High visibility clothing ? Test methods and
requirements (ISO 20471:2013, Amendment 1 (ISO
20471:2013/Amd 1:2016))

4. Varovalna obleka za
elektrostati?ne varnosti
Clothing for electrostatic
protection

SIST EN 1149-5:2018 Varovalna obleka -Elektrostati?ne lastnosti - 5.
del:Lastnosti materialov in zahteve za na?rtovanje
Protective clothing ? Electrostatic properties - Part 5:
Material performance and design requirements (EN
1149- 5:2018)

5. Varovalna obleka pri
varjenju in sorodnih
postopkih
Protective clothing for use in
welding and allied processes

SIST EN ISO 11611:2015 Varovalna obleka pri varjenju in sorodnih postopkih
Protective clothing for use in welding and allied
processes (ISO 11611:2015)

6. Varovalna obleka za za??ito
v hladnih okoljih
Protective clothing for
protection against cool
environments

SIST EN 14058:2018
za razred toplotne odpornosti Rct 4
/forthermal resisan ceclassRct 4

Varovalna obleka - Obla?ila za za??ito v hladnih
okoljih
Protectiveclothing ? Garments for protection against
cool environments (EN 14058:2017)

Osebna varovalna oprema za za??ito rok
Personal protective equipment for hands

7. Varovalne rokavice za
za??ito rok pred toplotnimi
tveganji (toplote in/ali ognja)
Protective gloves against
thermal risks (heat and/or
fire)

SIST EN 407:2020

Varovalne rokavice in druga oprema za za??ito rok
pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja)
Protective gloves and other hand protective
equipment sagainst thermal risks (heat and/or fire)
(EN 407:2020)

8. Varovalne rokavice za
za??ito pred mehanskimi
tveganji
Protective gloves against
mechanical risks

SIST EN 388:2016+A1:2019 Rokavice za za??ito pred mehanskimi tveganji
Protective gloves against mechanical risks (EN
388:2016,EN 388:2016+A1:2018)

9. Varovalne rokavice za
varilce
Protective gloves for welders

SIST EN 12477:2002
SIST EN 12477:2001/A1:2005

Varovalne rokavice za varilce
Protective gloves for welders (EN
12477:2001/A1:2005

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 26. maj 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 14. december 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 4 od 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna oprema za noge in stopala
Personal protective equipment for leg and foot

10. Za??itna obutev
Safety footwear

SIST EN ISO 20345:2012 Osebna varovalna oprema -Za??itna obutev
Personal protective equipment ? Safety footwear
(ISO 20345:2011)

11. Delovna obutev
Occupational footwear

SIST EN ISO 20347:2012 Osebna varovalna oprema - Delovna obutev
Personal protective equipment ? Occupational
footwear (ISO 20347:2012)

Osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal
Personal protective equipment for protection of the respiratory system

12. Polobrazne maske za
za??ito pred delci
Filtering half masks to
protect against particles

SIST EN149:2001+A1:2009 Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske
za za??ito pred delci - Zahteve, presku?anje,
ozna?evanje
Respiratory protective devices - Filtering half
masks to protect against particles - Requirements,
testing, marking
(EN 149:2001+A1:2009)

3.2.1.2 Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih

preskusov proizvodov v naklju?no izbranih ?asovnih presledkih (modul C2, Uredba (EU) 2016/425),

skladno s shemo CIS-CERT-SH-003/00/01/ Checking of conformity to type based on internal

production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2, Regulation (EU)

2016/425), in accordance with a schemeCIS-CERT-SH-003/00/01)

Tabela / Table 2 ? Osebna varovalna oprema / Personal protective equipment

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna obleka
Personal protective clothing

13. Za??itna obleka za gasilce
za ga?enje v naravi
Protective clothing for
firefighters for wildland
firefighting

SIST EN ISO 15384:2020 Za??itna obleka za gasilce - Laboratorijske
preskusne metode in zahtevane lastnosti gasilskih
oblek za ga?enje v naravi
Protective clothing for firefighters - Laboratory test
methods and performance requirements for wildland
firefighting clothing (EN ISO 15384:2020)

14. Obleka za varovanje pred
toploto in plamenom
Clothing to protect against
heat and flame

SIST EN ISO 11612:2015 Varovalna obleka ? Oblekaza varovanje pred toploto
in plamenom ? Minimalne zahtevane lastnosti
Protective clothing -Clothing to protect against heat
and flame ? Minimum performance
requirements(ISO 11612:2015)

Osebna varovalna oprema za za??ito rok
Personal protective equipment for hands

15. Varovalne rokavice za
za??ito rok pred toplotnimi
tveganji (toplote in/ali ognja)
Protectiveglovesagainstther
malrisks (heatand/orfire)

SIST EN 407:2020 Varovalne rokavice in druga oprema za za??ito rok
pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja)
Protective gloves and other hand protective
equipment sagainst thermal risks (heat and/or fire)
(EN 407:2020)

Osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal
Personal protective equipment for protection of the respiratory system

16. Polobrazne maske za
za??ito pred delci
Filtering half masks to
protect against particles

SIST EN149:2001+A1:2009 Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za
za??ito pred delci - Zahteve, presku?anje,
ozna?evanje
Respiratory protective devices - Filtering half masks

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 26. maj 2021

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 14. december 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 5 od 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

to protect against particles - Requirements, testing,
marking
(EN 149:2001+A1:2009)

3.2.1.3 Certificiranje proizvodov na osnovi tipskega preskusa skladno s shemo CIS-CERT-SH-

001/00/01 / Type testing certification based on a scheme CIS-CERT-SH-001/00/01

Tabela / Table 3 ? Osebna varovalna oprema/ Personal protective equipment

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

17. Varovalna obleka:
Personal protective
clothing

SIST EN ISO 13688:2013 Varovalna obleka ? Splo?ne zahteve
Protective clothing ? General requirements
(ISO 13688:2013)

18. Varovalna obleka za
za??ito v hladnih okoljih
Protective clothing for
protection against cool
environments

SIST EN 14058:2018 Varovalna obleka - Obla?ila za za??ito v
hladnih okoljih
Protective clothing ? Garments for protection
against cool environments (EN 14058:2017)

19. Varovalne rokavice
Personal protective
gloves

SIST EN ISO 21420:2020 Varovalne rokavice ? Splo?ne zahteve in
preskusne metode
Protective gloves ? General requirements and
test methods (ISO 21420:2020)

Direktor /Director

dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


PharmaHemp d.o.o.

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0011/19-0001

Velja od / Valid as of: 22. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-117

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

PharmaHemp d.o.o.

Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? kemija / chemistry

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test item:

? kemikalije, kemi?ni proizvodi, kozmetika (kozmetika); kmetijski proizvodi (rastlinski material)/

chemicals, chemical products, cosmetics (cosmetics); agricultural products (plant material)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-117

Datum izdaje / Issued on 22. oktober 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

PharmaHemp Laboratories, Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 PharmaHemp Laboratories, Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: kemikalije, kemi?ni proizvodi, kozmetika (kozmetika); kmetijski proizvodi
(rastlinski material) / Testing fields with reference to the type of test item: chemicals, chemical products, cosmetics (cosmetics);
agricultural products (plant material)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. MET-001
izdaja 01 / version 01
interna metoda
in-house method

Kanabinoidi/Cannabinoids:
Kanabidiol/Cannabidiol
(CBD)
Kanabidivarin/Cannabidivari
n (CBDV)
Kanabigerol/Cannabigerol
(CBG)
Kanabinol/Cannabinol
(CBN)
Kanabikromen/Cannabichro
menel (CBC)
Delta-9-
tetrahidrokanibinol/Delta-9-
tetrathydrocannibinol (THC)
Tetrahidrokanabivarin/Tetrat
hydrocannabivarin (THCV)
Kanabidiolna
kislina/Cannabidiolic acid
(CBDA)
Kanabigerolna
kislina/Cannabigerolic acid
(CBGA)
Tetrahidrokanabinolna
kislina/Tetrahydrocannabino
lic acid (THCA)

Priprava vzorca s
koncentriranjem, teko?inska
kromatografija visoke
lo?ljivosti (HPLC) z UV
detekcijo pri 237 nm
Sample preparation by
concentration and high-
performance liquid
chromatography (HPLC)
using UV detection at 237
nm

v ?g/ml:
(z upo?tevanjem
faktorja koncentriranja

fkonc ~(1 -1000) na

spodnji meji
presku?anja in
faktorja red?enja fred
na zgornji meji
presku?anja/taking
into account the
concentration factor

fkonc ~ (1 -1000) at the

lower limit of the
range of testing and
the dilution factor fred
at the upper limit of
the range of testing)

(0,3 ? 300)
za/for CBDV, CBN,
CBC, THC, THCV,
CBDA, CBGA, THCA

(0,3 ? 800)
za/for CBD, CBG

industrijska
konoplja in
izdelki iz
industrijske
konoplje
industrial hemp
and industrial
hemp products

2. MET-002
izdaja 01 / version 01
interna metoda
in-house method

Kanabinoidi/Cannabinoids:
Kanabidiol/Cannabidiol
(CBD)
Kanabidivarin/Cannabidivari
n (CBDV)
Kanabigerol/Cannabigerol
(CBG)
Kanabinol/Cannabinol
(CBN)
Kanabikromen/Cannabichro
menel (CBC)
Delta-9-
tetrahidrokanibinol/Delta-9-
tetrathydrocannibinol (THC)
Tetrahidrokanabivarin/Tetrat
hydrocannabivarin (THCV)
Kanabidiolna
kislina/Cannabidiolic acid
(CBDA)
Kanabigerolna
kislina/Cannabigerolic acid
(CBGA)

Priprava vzorca s
koncentriranjem, teko?inska
kromatografija visoke
lo?ljivosti (HPLC) z UV HDR
detekcijo pri 276 nm
Sample preparation by
concentration and high-
performance liquid
chromatography (HPLC)
using UV HDR detection at
276 nm

v ?g/ml:
(z upo?tevanjem
faktorja koncentriranja
fkonc ~(1 -1000) na
spodnji meji
presku?anja in
faktorja red?enja fred
na zgornji meji
presku?anja/taking
into account the
concentration factor
fkonc ~ (1 -1000) at the
lower limit of the
range of testing and
the dilution factor fred
at the upper limit of
the range of testing)

(0,3 ? 300)
za/for CBDV, CBN,
CBC, THC, THCV,
CBDA, CBGA, THCA

industrijska
konoplja in
izdelki iz
industrijske
konoplje
industrial hemp
and industrial
hemp products

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-117

Datum izdaje / Issued on 22. oktober 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

PharmaHemp Laboratories, Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: kemikalije, kemi?ni proizvodi, kozmetika (kozmetika); kmetijski proizvodi
(rastlinski material) / Testing fields with reference to the type of test item: chemicals, chemical products, cosmetics (cosmetics);
agricultural products (plant material)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

Tetrahidrokanabinolna
kislina/Tetrahydrocannabino
lic acid (THCA)

(0,3 ? 800)
za/for CBD, CBG

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Obmo?je presku?anja" ni navedenih podatkov, veljajo dolo?ila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 3. 11. 2020 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


EKOVENT - INFO d.o.o.

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 6

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0018/19-0001

Velja od / Valid as of: 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LK-035

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

EKOVENT-INFO d.o.o.
?marska cesta 7C, 6000 Koper

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Kalibriranje na naslednjih podro?jih in na?tetih pod-podro?jih / Calibration in the following fields and the
specified sub-fields:

o Mehanske veli?ine / Mechanical quantities

? Tlak / Pressure

? Pozitivni in negativni tlak / Positive and negative pressure gauges

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 6

o Temperatura, vlaga in termofizikalne lastnosti / Temperature, humidity and thermo-physical properties

? Uporovni termometri / Resistance thermometers

? Kalibracija v fiksnih to?kah (Trojna to?ka vode) / Calibration in fixed point (Triple point of

water)

? Primerjalna kalibracija / Comparision calibration

? Termo?leni / Thermocouples

? Termometri z direktnim prikazom / Thermometers with direct display

? Vla?nost / Humidity,

? Merilniki relativne vla?nosti / Instruments for relative humidity

? Ovrednotenje temperaturno (in vla?nostno) krmiljenih komor (temperaturni suhi kalibratorji,

klimatske komore, hladilniki, su?ilniki, ...) / Temperature (and humidity) controlled chambers

evaluation (dry block calibrators, climatic chambers, refrigerators, dryers, ?)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 6

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

Tabela / Table 1 ? Kalibracije v laboratoriju / In-lab calibrations

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

MEHANSKE VELI?INE

Tlak/ Merila tlaka (Pressure/ Pressure gauges)

Pozitivni in negativni tlak

Positive and negative
pressure gauges

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-3
Opomba: tla?ni medij: plin
Comparison by internal calibration
procedure MU 7.2-3
Remark: Pressure medium: gas

1. (-83 do/to -5) kPa 0,3 kPa

2. (-5 do/to -0,1) kPa 6,0 Pa

3. (-0,1 do/to 0,1) kPa 0,6 Pa

4. (0,1 do/to 1,5) kPa 2,0 Pa

5. (1,5 do/to 2000) kPa 0,3 kPa

TEMPERATURA, VLAGA IN TERMOFIZIKALNE LASTNOSTI

Uporovni termometri
Resistance thermometers

Kalibracija v fiksnih to?kah

Kalibracija v fiksnih to?kah po internem

kalibracijskem postopku MU 7.2-7
Calibration in fixed point by internal
calibration procedure MU 7.2-7

6. Trojna to?ka vode
(TTH2O)
Triple point of Water

0,01 ?C 18mK (0,018 ?C)

Primerjalna kalibracija

Comparision calibration

7. -45 ?C do/to +150 ?C 0,06 ?C Kalibracija v kopeli po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-6
Comparison inside deep well compact
bath by internal calibration procedure
MU 7.2-6

8. -100 ?C do/to +160 ?C 0,15 ?C Kalibracija v suhem kalibratorju po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-6
Comparison inside dry-block inserts by
internal calibration procedure
MU 7.2-6

9. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Termometri z direktnim prikazom

Thermometers with direct display

10. -100 ?C do/to +160 ?C

0,15 ?C Kalibracija v suhem kalibratorju po internem
kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside dry-block inserts by
internal calibration procedure MU 7.2-1

11. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 4 / 6

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

12. 0 ?C do/to + 50 ?C 0,15?C Kalibracija v zra?ni klimatski komori po
internem kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside air, climatic chamber by
internal calibration procedure MU 7.2-1

13. -45 ?C do/to + 150 ?C 0,10 ?C Kalibracija v kopeli po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-1
Calibration inside deep well compact
bath by internal calibration procedure
MU 7.2-1

Ovrednotenje temperaturno krmiljenih komor

Evaluation of temperature controlled chambers

Temperaturni suhi
kalibratorji

Dry-block calibrators

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-5
Calibration by internal calibration procedure
MU 7.2-5

14. -100 ?C do/to +160 ?C 0,15 ?C

15. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Klimatske komore
Climatic chambers

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-2
Calibration by internal calibration procedure
MU 7.2-2

16. -100 ?C do/to -20,01 ?C 0,40 ?C

17. -19,99 ?C do/to +19,99 ?C 0,30 ?C

18. +20 ?C do/to +260 ?C 0,15 ?C

Ovrednotenje vla?nosti v
obmo?ju

Evaluation od humidti in
the range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

19. (10 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

3,0 % RH

Vla?nost

Humidity

Merilniki relativne vla?nosti

Instruments for relative
humidity

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-4
Calibration by internal calibration procedure
MU 7.2-4

Obmo?je

Range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

20. (10 do/to 50) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

1,6 % RH

21. (> 50 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

2,2 % RH

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 5 / 6

Tabela / Table 2 ? Kalibracije na terenu / On-site calibrations

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

MEHANSKE VELI?INE

Tlak/ Merila tlaka (Pressure/ Pressure gauges)

Pozitivni in negativni tlak

Positive and negative
pressure gauges

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-3
Opomba: tla?ni medij: plin
Comparison by internal calibration
procedure MU 7.2-3
Remark: Pressure medium: gas

22. (-83 do/to -5) kPa 0,3 kPa

23. (-5 do/to -0,1) kPa 6,0 Pa

24. (-0,1 do/to 0,1) kPa 0,6 Pa

25. (0,1 do/to 1,5) kPa 2,0 Pa

26. (1,5 do/to 2000) kPa 0,3 kPa

TEMPERATURA, VLAGA IN TERMOFIZIKALNE LASTNOSTI

Termometri z direktnim prikazom

Thermometers with direct display

27. -100 ?C do/to +160 ?C

0,15 ?C Kalibracija v suhem kalibratorju po
internem kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside dry-block inserts by
internal calibration procedure MU 7.2-1

28. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

29. 0 ?C do/to + 50 ?C 0,15?C Kalibracija v zra?ni klimatski komori po
internem kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside air, climatic chamber by
internal calibration procedure MU 7.2-1

30. -45 ?C do/to + 150 ?C 0,10 ?C Kalibracija v kopeli po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-1
Calibration inside deep well compact
bath by internal calibration procedure
MU 7.2-1

Ovrednotenje temperaturno krmiljenih komor

Evaluation of temperature controlled chambers

Temperaturni suhi
kalibratorji

Dry-block calibrators

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-5
Calibration by internal calibration
procedure MU 7.2-5

31. -100 ?C do/to +160 ?C 0,15 ?C

32. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Klimatske komore
Climatic chambers

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-2
Calibration by internal calibration
procedure MU 7.2-2

33. -100 ?C do/to -20,01 ?C 0,40 ?C

34. -19,99 ?C do/to +19,99 ?C 0,30 ?C

35. +20 ?C do/to +260 ?C 0,15 ?C

Ovrednotenje vla?nosti v
obmo?ju

Evaluation of humidity in
the range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 6 / 6

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

36. (10 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

3,0 % RH

Vla?nost

Humidity

Merilniki relativne vla?nosti

Instruments for relative
humidity

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-4
Calibration by internal calibration
procedure MU 7.2-4

Obmo?je

Range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

37. (10 do/to 50) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

1,6 % RH

38. (> 50 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

2,2 % RH

Opombe / Notes:

* CMC opomba / CMC Note

Raz?irjena negotovost je podana kot kombinirana standardna negotovost pomno?ena s tak?nim faktorjem pokritja k, da dolo?a interval

zaupanja pribli?no 95 %. / Expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the

coverage factor k such that the coverage probability corresponds to approximately 95 %.

** Navedba informacije o merilnih instrumentih se v tej koloni uporabi le v tistih primerih, kjer to ne izhaja ?e iz opredelitve veli?ine, opisa

(pod)podro?ja in instrumentov v drugi koloni tabele. / Information on measuring instruments are specified in this column only if it is not clear

from the description of quantity, (sub-) field, and/or instruments in the second column of this table.

*** Kadar je za enoumno razumevanje zmogljivosti potreben opis robnih pogojev, vplivnih veli?in ali drugih omejitev, se ti navajajo v tej koloni (z

enoumno oznako kolone), obmo?je merjene veli?ine pa je v takem primeru dolo?eno ?e v drugi koloni te tabele. / When a description of the

boundary conditions, influence quantity or other limits is required for an unequivocal understanding of capabilities it is specified in this column

(clearly indicated), providing that the range of measured quantity is defined in the second column of this table.

Datum / Date: 23. oktober 2020 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.