Preskušanje

Preskušanje

S preskušanjem se ugotavlja karakteristike materiala, proizvoda, procesa, ki se lahko opredelijo kvantitativno ali kvalitativno. Preskušanje se izvede po vnaprej določenem postopku, metodi preskušanja.

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa

SIST EN ISO/IEC 17025

Mednarodna podpisništva

Na področju preizkušanja ima Slovenska akreditacija podpisana sporazuma.

Kontaktna oseba

Katja Otrin Debevc, katja.otrin-debevc@slo-akreditacija.si

Splošna vodila in dokumenti

Pri izvedbi ocenjevanj SA uporablja vodila in razlagalne dokumente zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki so navedena v dokumentu D05-10.