Prizivi

Stranka lahko vloži priziv, kadar se ne strinja s katero od naslednjih odločitev, ki jih v postopku akreditiranja sprejme SA:

 • z odločitvijo o zavrnitvi prijave za uvedbo postopka akreditiranja,
 • z odločitvijo o zavrnitvi prijave za uvedbo postopka širitve obsega akreditacije,
 • z odločitvijo o prekinitvi ali zavrnitvi ocenjevanja,
 • z neskladnostjo oziroma zahtevo za izvedbo ukrepa, ki jo je podala komisija med ocenjevanjem,
 • z odločitvijo o zavrnitvi podelitve akreditacije,
 • z odločitvijo o zavrnitvi podelitve razširjenega obsega akreditacije,
 • z odločitvijo o zavrnitvi krčitve obsega akreditacije,
 • z odločitvijo o začasnem odvzemu ali preklicu akreditacije,
 • z drugimi odločitvami, ki jih je sprejela SA in ki ovirajo pridobitev ali vzdrževanje akreditacije.

Kakšen je postopek za vložitev in obravnavo priziva?

Rok za vložitev priziva je 15 dni od dneva, ko je bila stranki vročena odločitev, zoper katero namerava vložiti priziv. Priziv pošlje stranka pisno priporočeno po pošti, naslovljeno na SA, ali jo osebno proti potrdilu o vročitvi vloži v tajništvu SA. V prizivu mora stranka navesti:

 • navedbo, da gre za priziv,
 • podatke o stranki in njenem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu,
 • zadevo, na katero se priziv nanaša,
 • razloge za priziv,
 • utemeljitev priziva,
 • navedbo, ali želi na prizivni obravnavi prisostvovati,
 • podpis stranke oz. njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca,
 • pooblastilo za zastopanje, če stranko zastopa zastopnik ali pooblaščenec,
 • dokazilo o plačilu akontacije za prizivni postopek (v višini cene 1,5 ocenjevalnega dneva iz dokumenta S10, Pravilnik o oblikovanju cene storitev Slovenske akreditacije).
 • Če stranka v prizivu ne navede vseh zahtevanih podatkov ali prizivu ne priloži dokazila o plačilu akontacije, SA pozove stranko, naj v 3 delovnih dneh od prejema poziva za dopolnitev, priziv dopolni. Če stranka v danem roku priziva ne dopolni, se šteje, da je priziv umaknila.
 • SA v času obravnavanja priziva prekine izvajanje aktivnosti postopka, ki je predmet priziva. Za obravnavanje priziva, SA imenuje prizivno komisijo. Stranka ima pravico prisostvovati prizivni obravnavi, kjer prizivna komisija obravnava primer in preučuje dokumentirane dokaze. SA stranko pisno obvesti o datumu prizivne obravnave najmanj 8 dni pred zasedanjem prizivne komisije. SA stranki omogoči, da na prizivni obravnavi navede dejstva in predloži dokaze, s katerimi utemeljuje svoj priziv.
 • SA o utemeljenosti priziva odloči s sklepom v 30 dneh od prejema dokazila o plačilu akontacije oziroma v 60 dneh, kadar je v prizivno komisijo vključen tuj strokovnjak ali je primer bolj zapleten. Odločitev je končna in ne more biti več predmet novega prizivnega postopka na SA. Če SA odloči, da je priziv neutemeljen, se plačana akontacija stranki ne vrne. Če SA odloči, da je priziv utemeljen, SA plačano akontacijo vrne stranki v 15 dneh od sprejema odločitve o prizivu.

Več o postopku za prijavo in obravnavo prizivov si lahko preberete v dokumentu S03, Pravila akreditiranja, in dokumentu D05-12, Prizivi in ugovori na najavo ocenjevanja.