CIS INSTITUT, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o.

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 1 od 5

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0005/20-0001

Datum izdaje / Issued on: 14. december 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

CP-015

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

CIS INSTITUT, tehni?no preizku?anje in analiziranje, d.o.o.

Gregor?i?eva ulica 13,1000Ljubljana

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17065:2012

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

Certificiranje proizvodov:

? Certificiranje na podlagi tipskega preskusa proizvoda: osebna varovalna obleka,

osebna varovalna oprema za za??ito rok, osebna varovalna oprema za noge in

stopala, osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 14. decembert 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 2 od 5

? Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih

preskusov proizvodov v naklju?no izbranih ?asovnih presledkih: osebna varovalna obleka,

osebna varovalna oprema za za??ito rok, osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal

? Certificiranje proizvodov na podlagi tipskega preskusa skladno s shemo CIS-CERT-SH-

001/00/01: osebna varovalna obleka, osebna varovalna oprema za za??ito rok

Certification of products

? Type testing certification: personal protective clothing, personal protective equipment for

hands, personal protective equipment for leg and foot, personal protective equipment for

protection of the respiratory system

? Checking of conformity to type based on internal production control plus supervised product

checks at random intervals: personal protective clothing, personal protective equipment for

hands, personal protective equipment for protection of the respiratory system

? Type testing certification based on a scheme CIS-CERT-SH-001/00/01: Personal protective

clothing, personal protective equipment for hands

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 14. decembert 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 3 od 5

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Certificiranje proizvodov / Products Certification

3.2.1.1 Certificiranje na podlagi tipskega preskusa proizvoda (modul B, Uredba (EU) 2016/425),

skladno s shemo CIS-CERT-SH-002/00/01 / Type testing certification (Module B, Regulation (EU)

2016/425), in accordance with a scheme CIS-CERT-SH-002/00/01)

Tabela / Table 1 ? Osebna varovalna oprema / Personal protective equipment

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna obleka
Personal protective clothing

1. Za??itna obleka za gasilce
za ga?enje v naravi
Protective clothing for
firefighters for wildland
firefighting

SIST EN ISO 15384:2020 Za??itna obleka za gasilce - Laboratorijske
preskusne metode in zahtevane lastnosti gasilskih
oblek za ga?enje v naravi
Protective clothing for firefighters - Laboratory test
methods and performance requirements for wildland
firefighting clothing (EN ISO 15384:2020)

2. Obleka za varovanje pred
toploto in plamenom
Clothing to protect against
heat and flame

SIST EN ISO 11612:2015 Varovalna obleka ? Oblekaza varovanje pred toploto
in plamenom ? Minimalne zahtevane lastnosti
Protective clothing - Clothing to protect against heat
and flame ? Minimum performance requirements
(ISO 11612:2015)

3. Dobro vidna obleka,
Protective clothing - high
visibility clothing

SIST EN ISO 20471:2013
SIST EN ISO 20471:2013/A1:2017

Dobro vidna obleka- prekusne metode in zahteve
High visibility clothing ? Test methods and
requirements (ISO 20471:2013, Amendment 1 (ISO
20471:2013/Amd 1:2016))

4. Varovalna obleka za
elektrostati?ne varnosti
Clothing for electrostatic
protection

SIST EN 1149-5:2018 Varovalna obleka -Elektrostati?ne lastnosti - 5.
del:Lastnosti materialov in zahteve za na?rtovanje
Protective clothing ? Electrostatic properties - Part 5:
Material performance and design requirements (EN
1149- 5:2018)

5. Varovalna obleka pri
varjenju in sorodnih
postopkih
Protective clothing for use in
welding and allied processes

SIST EN ISO 11611:2015 Varovalna obleka pri varjenju in sorodnih postopkih
Protective clothing for use in welding and allied
processes (ISO 11611:2015)

6. Varovalna obleka za za??ito
v hladnih okoljih
Protective clothing for
protection against cool
environments

SIST EN 14058:2018
za razred toplotne odpornosti Rct 4
/forthermal resisan ceclassRct 4

Varovalna obleka - Obla?ila za za??ito v hladnih
okoljih
Protectiveclothing ? Garments for protection against
cool environments (EN 14058:2017)

Osebna varovalna oprema za za??ito rok
Personal protective equipment for hands

7. Varovalne rokavice za
za??ito rok pred toplotnimi
tveganji (toplote in/ali ognja)
Protective gloves against
thermal risks (heat and/or
fire)

SIST EN 407:2020

Varovalne rokavice in druga oprema za za??ito rok
pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja)
Protective gloves and other hand protective
equipment sagainst thermal risks (heat and/or fire)
(EN 407:2020)

8. Varovalne rokavice za
za??ito pred mehanskimi
tveganji
Protective gloves against
mechanical risks

SIST EN 388:2016+A1:2019 Rokavice za za??ito pred mehanskimi tveganji
Protective gloves against mechanical risks (EN
388:2016,EN 388:2016+A1:2018)

9. Varovalne rokavice za
varilce
Protective gloves for welders

SIST EN 12477:2002
SIST EN 12477:2001/A1:2005

Varovalne rokavice za varilce
Protective gloves for welders (EN
12477:2001/A1:2005

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 14. decembert 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 4 od 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna oprema za noge in stopala
Personal protective equipment for leg and foot

10. Za??itna obutev
Safety footwear

SIST EN ISO 20345:2012 Osebna varovalna oprema -Za??itna obutev
Personal protective equipment ? Safety footwear
(ISO 20345:2011)

11. Delovna obutev
Occupational footwear

SIST EN ISO 20347:2012 Osebna varovalna oprema - Delovna obutev
Personal protective equipment ? Occupational
footwear (ISO 20347:2012)

Osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal
Personal protective equipment for protection of the respiratory system

12. Polobrazne maske za
za??ito pred delci
Filtering half masks to
protect against particles

SIST EN149:2001+A1:2009 Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske
za za??ito pred delci - Zahteve, presku?anje,
ozna?evanje
Respiratory protective devices - Filtering half
masks to protect against particles - Requirements,
testing, marking
(EN 149:2001+A1:2009)

3.2.1.2 Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih

preskusov proizvodov v naklju?no izbranih ?asovnih presledkih (modul C2, Uredba (EU) 2016/425),

skladno s shemo CIS-CERT-SH-003/00/01/ Checking of conformity to type based on internal

production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2, Regulation (EU)

2016/425), in accordance with a schemeCIS-CERT-SH-003/00/01)

Tabela / Table 2 ? Osebna varovalna oprema / Personal protective equipment

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

Osebna varovalna obleka
Personal protective clothing

13. Za??itna obleka za gasilce
za ga?enje v naravi
Protective clothing for
firefighters for wildland
firefighting

SIST EN ISO 15384:2020 Za??itna obleka za gasilce - Laboratorijske
preskusne metode in zahtevane lastnosti gasilskih
oblek za ga?enje v naravi
Protective clothing for firefighters - Laboratory test
methods and performance requirements for wildland
firefighting clothing (EN ISO 15384:2020)

14. Obleka za varovanje pred
toploto in plamenom
Clothing to protect against
heat and flame

SIST EN ISO 11612:2015 Varovalna obleka ? Oblekaza varovanje pred toploto
in plamenom ? Minimalne zahtevane lastnosti
Protective clothing -Clothing to protect against heat
and flame ? Minimum performance
requirements(ISO 11612:2015)

Osebna varovalna oprema za za??ito rok
Personal protective equipment for hands

15. Varovalne rokavice za
za??ito rok pred toplotnimi
tveganji (toplote in/ali ognja)
Protectiveglovesagainstther
malrisks (heatand/orfire)

SIST EN 407:2020 Varovalne rokavice in druga oprema za za??ito rok
pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja)
Protective gloves and other hand protective
equipment sagainst thermal risks (heat and/or fire)
(EN 407:2020)

Osebna varovalna oprema namenjena za??iti dihal
Personal protective equipment for protection of the respiratory system

16. Polobrazne maske za
za??ito pred delci
Filtering half masks to
protect against particles

SIST EN149:2001+A1:2009 Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za
za??ito pred delci - Zahteve, presku?anje,
ozna?evanje
Respiratory protective devices - Filtering half masks

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-015

Datum izdaje / Issued on 14. decembert 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 5 od 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

to protect against particles - Requirements, testing,
marking
(EN 149:2001+A1:2009)

3.2.1.3 Certificiranje proizvodov na osnovi tipskega preskusa skladno s shemo CIS-CERT-SH-

001/00/01 / Type testing certification based on a scheme CIS-CERT-SH-001/00/01

Tabela / Table 3 ? Osebna varovalna oprema/ Personal protective equipment

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi
Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega
dokumenta

(v celoti ali delno)
Reference to standard or normative

document (entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, to?ka)

Title of standard or normative document entirely or
partly (e.g. part, chapter, article)

17. Varovalna obleka:
Personal protective
clothing

SIST EN ISO 13688:2013 Varovalna obleka ? Splo?ne zahteve
Protective clothing ? General requirements
(ISO 13688:2013)

18. Varovalna obleka za
za??ito v hladnih okoljih
Protective clothing for
protection against cool
environments

SIST EN 14058:2018 Varovalna obleka - Obla?ila za za??ito v
hladnih okoljih
Protective clothing ? Garments for protection
against cool environments (EN 14058:2017)

19. Varovalne rokavice
Personal protective
gloves

SIST EN ISO 21420:2020 Varovalne rokavice ? Splo?ne zahteve in
preskusne metode
Protective gloves ? General requirements and
test methods (ISO 21420:2020)

Direktor /Director

dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.

Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


PharmaHemp d.o.o.

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0011/19-0001

Velja od / Valid as of: 22. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-117

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

PharmaHemp d.o.o.

Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? kemija / chemistry

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test item:

? kemikalije, kemi?ni proizvodi, kozmetika (kozmetika); kmetijski proizvodi (rastlinski material)/

chemicals, chemical products, cosmetics (cosmetics); agricultural products (plant material)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-117

Datum izdaje / Issued on 22. oktober 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

PharmaHemp Laboratories, Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 PharmaHemp Laboratories, Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: kemikalije, kemi?ni proizvodi, kozmetika (kozmetika); kmetijski proizvodi
(rastlinski material) / Testing fields with reference to the type of test item: chemicals, chemical products, cosmetics (cosmetics);
agricultural products (plant material)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. MET-001
izdaja 01 / version 01
interna metoda
in-house method

Kanabinoidi/Cannabinoids:
Kanabidiol/Cannabidiol
(CBD)
Kanabidivarin/Cannabidivari
n (CBDV)
Kanabigerol/Cannabigerol
(CBG)
Kanabinol/Cannabinol
(CBN)
Kanabikromen/Cannabichro
menel (CBC)
Delta-9-
tetrahidrokanibinol/Delta-9-
tetrathydrocannibinol (THC)
Tetrahidrokanabivarin/Tetrat
hydrocannabivarin (THCV)
Kanabidiolna
kislina/Cannabidiolic acid
(CBDA)
Kanabigerolna
kislina/Cannabigerolic acid
(CBGA)
Tetrahidrokanabinolna
kislina/Tetrahydrocannabino
lic acid (THCA)

Priprava vzorca s
koncentriranjem, teko?inska
kromatografija visoke
lo?ljivosti (HPLC) z UV
detekcijo pri 237 nm
Sample preparation by
concentration and high-
performance liquid
chromatography (HPLC)
using UV detection at 237
nm

v ?g/ml:
(z upo?tevanjem
faktorja koncentriranja

fkonc ~(1 -1000) na

spodnji meji
presku?anja in
faktorja red?enja fred
na zgornji meji
presku?anja/taking
into account the
concentration factor

fkonc ~ (1 -1000) at the

lower limit of the
range of testing and
the dilution factor fred
at the upper limit of
the range of testing)

(0,3 ? 300)
za/for CBDV, CBN,
CBC, THC, THCV,
CBDA, CBGA, THCA

(0,3 ? 800)
za/for CBD, CBG

industrijska
konoplja in
izdelki iz
industrijske
konoplje
industrial hemp
and industrial
hemp products

2. MET-002
izdaja 01 / version 01
interna metoda
in-house method

Kanabinoidi/Cannabinoids:
Kanabidiol/Cannabidiol
(CBD)
Kanabidivarin/Cannabidivari
n (CBDV)
Kanabigerol/Cannabigerol
(CBG)
Kanabinol/Cannabinol
(CBN)
Kanabikromen/Cannabichro
menel (CBC)
Delta-9-
tetrahidrokanibinol/Delta-9-
tetrathydrocannibinol (THC)
Tetrahidrokanabivarin/Tetrat
hydrocannabivarin (THCV)
Kanabidiolna
kislina/Cannabidiolic acid
(CBDA)
Kanabigerolna
kislina/Cannabigerolic acid
(CBGA)

Priprava vzorca s
koncentriranjem, teko?inska
kromatografija visoke
lo?ljivosti (HPLC) z UV HDR
detekcijo pri 276 nm
Sample preparation by
concentration and high-
performance liquid
chromatography (HPLC)
using UV HDR detection at
276 nm

v ?g/ml:
(z upo?tevanjem
faktorja koncentriranja
fkonc ~(1 -1000) na
spodnji meji
presku?anja in
faktorja red?enja fred
na zgornji meji
presku?anja/taking
into account the
concentration factor
fkonc ~ (1 -1000) at the
lower limit of the
range of testing and
the dilution factor fred
at the upper limit of
the range of testing)

(0,3 ? 300)
za/for CBDV, CBN,
CBC, THC, THCV,
CBDA, CBGA, THCA

industrijska
konoplja in
izdelki iz
industrijske
konoplje
industrial hemp
and industrial
hemp products

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-117

Datum izdaje / Issued on 22. oktober 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

PharmaHemp Laboratories, Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: kemikalije, kemi?ni proizvodi, kozmetika (kozmetika); kmetijski proizvodi
(rastlinski material) / Testing fields with reference to the type of test item: chemicals, chemical products, cosmetics (cosmetics);
agricultural products (plant material)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

Tetrahidrokanabinolna
kislina/Tetrahydrocannabino
lic acid (THCA)

(0,3 ? 800)
za/for CBD, CBG

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Obmo?je presku?anja" ni navedenih podatkov, veljajo dolo?ila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 3. 11. 2020 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


EKOVENT - INFO d.o.o.

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 6

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0018/19-0001

Velja od / Valid as of: 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LK-035

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

EKOVENT-INFO d.o.o.
?marska cesta 7C, 6000 Koper

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Kalibriranje na naslednjih podro?jih in na?tetih pod-podro?jih / Calibration in the following fields and the
specified sub-fields:

o Mehanske veli?ine / Mechanical quantities

? Tlak / Pressure

? Pozitivni in negativni tlak / Positive and negative pressure gauges

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 6

o Temperatura, vlaga in termofizikalne lastnosti / Temperature, humidity and thermo-physical properties

? Uporovni termometri / Resistance thermometers

? Kalibracija v fiksnih to?kah (Trojna to?ka vode) / Calibration in fixed point (Triple point of

water)

? Primerjalna kalibracija / Comparision calibration

? Termo?leni / Thermocouples

? Termometri z direktnim prikazom / Thermometers with direct display

? Vla?nost / Humidity,

? Merilniki relativne vla?nosti / Instruments for relative humidity

? Ovrednotenje temperaturno (in vla?nostno) krmiljenih komor (temperaturni suhi kalibratorji,

klimatske komore, hladilniki, su?ilniki, ...) / Temperature (and humidity) controlled chambers

evaluation (dry block calibrators, climatic chambers, refrigerators, dryers, ?)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 6

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

Tabela / Table 1 ? Kalibracije v laboratoriju / In-lab calibrations

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

MEHANSKE VELI?INE

Tlak/ Merila tlaka (Pressure/ Pressure gauges)

Pozitivni in negativni tlak

Positive and negative
pressure gauges

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-3
Opomba: tla?ni medij: plin
Comparison by internal calibration
procedure MU 7.2-3
Remark: Pressure medium: gas

1. (-83 do/to -5) kPa 0,3 kPa

2. (-5 do/to -0,1) kPa 6,0 Pa

3. (-0,1 do/to 0,1) kPa 0,6 Pa

4. (0,1 do/to 1,5) kPa 2,0 Pa

5. (1,5 do/to 2000) kPa 0,3 kPa

TEMPERATURA, VLAGA IN TERMOFIZIKALNE LASTNOSTI

Uporovni termometri
Resistance thermometers

Kalibracija v fiksnih to?kah

Kalibracija v fiksnih to?kah po internem

kalibracijskem postopku MU 7.2-7
Calibration in fixed point by internal
calibration procedure MU 7.2-7

6. Trojna to?ka vode
(TTH2O)
Triple point of Water

0,01 ?C 18mK (0,018 ?C)

Primerjalna kalibracija

Comparision calibration

7. -45 ?C do/to +150 ?C 0,06 ?C Kalibracija v kopeli po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-6
Comparison inside deep well compact
bath by internal calibration procedure
MU 7.2-6

8. -100 ?C do/to +160 ?C 0,15 ?C Kalibracija v suhem kalibratorju po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-6
Comparison inside dry-block inserts by
internal calibration procedure
MU 7.2-6

9. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Termometri z direktnim prikazom

Thermometers with direct display

10. -100 ?C do/to +160 ?C

0,15 ?C Kalibracija v suhem kalibratorju po internem
kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside dry-block inserts by
internal calibration procedure MU 7.2-1

11. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 4 / 6

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

12. 0 ?C do/to + 50 ?C 0,15?C Kalibracija v zra?ni klimatski komori po
internem kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside air, climatic chamber by
internal calibration procedure MU 7.2-1

13. -45 ?C do/to + 150 ?C 0,10 ?C Kalibracija v kopeli po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-1
Calibration inside deep well compact
bath by internal calibration procedure
MU 7.2-1

Ovrednotenje temperaturno krmiljenih komor

Evaluation of temperature controlled chambers

Temperaturni suhi
kalibratorji

Dry-block calibrators

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-5
Calibration by internal calibration procedure
MU 7.2-5

14. -100 ?C do/to +160 ?C 0,15 ?C

15. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Klimatske komore
Climatic chambers

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-2
Calibration by internal calibration procedure
MU 7.2-2

16. -100 ?C do/to -20,01 ?C 0,40 ?C

17. -19,99 ?C do/to +19,99 ?C 0,30 ?C

18. +20 ?C do/to +260 ?C 0,15 ?C

Ovrednotenje vla?nosti v
obmo?ju

Evaluation od humidti in
the range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

19. (10 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

3,0 % RH

Vla?nost

Humidity

Merilniki relativne vla?nosti

Instruments for relative
humidity

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-4
Calibration by internal calibration procedure
MU 7.2-4

Obmo?je

Range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

20. (10 do/to 50) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

1,6 % RH

21. (> 50 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

2,2 % RH

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 5 / 6

Tabela / Table 2 ? Kalibracije na terenu / On-site calibrations

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

MEHANSKE VELI?INE

Tlak/ Merila tlaka (Pressure/ Pressure gauges)

Pozitivni in negativni tlak

Positive and negative
pressure gauges

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-3
Opomba: tla?ni medij: plin
Comparison by internal calibration
procedure MU 7.2-3
Remark: Pressure medium: gas

22. (-83 do/to -5) kPa 0,3 kPa

23. (-5 do/to -0,1) kPa 6,0 Pa

24. (-0,1 do/to 0,1) kPa 0,6 Pa

25. (0,1 do/to 1,5) kPa 2,0 Pa

26. (1,5 do/to 2000) kPa 0,3 kPa

TEMPERATURA, VLAGA IN TERMOFIZIKALNE LASTNOSTI

Termometri z direktnim prikazom

Thermometers with direct display

27. -100 ?C do/to +160 ?C

0,15 ?C Kalibracija v suhem kalibratorju po
internem kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside dry-block inserts by
internal calibration procedure MU 7.2-1

28. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

29. 0 ?C do/to + 50 ?C 0,15?C Kalibracija v zra?ni klimatski komori po
internem kalibracijskem postopku
MU 7.2-1
Calibration inside air, climatic chamber by
internal calibration procedure MU 7.2-1

30. -45 ?C do/to + 150 ?C 0,10 ?C Kalibracija v kopeli po internem
kalibracijskem postopku MU 7.2-1
Calibration inside deep well compact
bath by internal calibration procedure
MU 7.2-1

Ovrednotenje temperaturno krmiljenih komor

Evaluation of temperature controlled chambers

Temperaturni suhi
kalibratorji

Dry-block calibrators

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-5
Calibration by internal calibration
procedure MU 7.2-5

31. -100 ?C do/to +160 ?C 0,15 ?C

32. +160 ?C do/to +650 ?C 0,50 ?C

Klimatske komore
Climatic chambers

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-2
Calibration by internal calibration
procedure MU 7.2-2

33. -100 ?C do/to -20,01 ?C 0,40 ?C

34. -19,99 ?C do/to +19,99 ?C 0,30 ?C

35. +20 ?C do/to +260 ?C 0,15 ?C

Ovrednotenje vla?nosti v
obmo?ju

Evaluation of humidity in
the range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LK-035

Velja od / Valid as of 23. oktober 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of /

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

EKOVENT-INFO d.o.o., ?marska cesta 7C, 6000 Koper

OB05-32 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 6 / 6

?t.

No.

Merjena veli?ina,
(pod)podro?je, oz. merilni
instrumenti in/ali obmo?je
(merjene veli?ine).

Measured quantity,
(sub-)field, and/or
instruments, and/or range
(of measured quantity).

Obmo?je (merjene
veli?ine) ali
Omejitve, pogoji, vplivne
veli?ine.***

Range (of measured
quantity) or
Limitations, conditions,
influence quantity.***

Kalibracijska in merilna
zmogljivost (CMC)
izra?ena kot raz?irjena
negotovost.*

Calibration and
measurement Capability
(CMC) Expressed as an
Expanded Uncertainty.*

- Tip kalibracijske metode (opcija)
- Kalibracijski postopek
- Merilni instrumenti (opcija)**
- Opombe
- Type of calibration method (option),
- Internal calibration procedure
- Measuring instruments (option)**
- Remarks

36. (10 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

3,0 % RH

Vla?nost

Humidity

Merilniki relativne vla?nosti

Instruments for relative
humidity

Kalibracija po internem kalibracijskem
postopku MU 7.2-4
Calibration by internal calibration
procedure MU 7.2-4

Obmo?je

Range

Pogoj
(pri temperaturi T)
Condition
(@ Temperature T)

37. (10 do/to 50) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

1,6 % RH

38. (> 50 do/to 90) % RH 20 ?C do/to 30 ?C

2,2 % RH

Opombe / Notes:

* CMC opomba / CMC Note

Raz?irjena negotovost je podana kot kombinirana standardna negotovost pomno?ena s tak?nim faktorjem pokritja k, da dolo?a interval

zaupanja pribli?no 95 %. / Expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the

coverage factor k such that the coverage probability corresponds to approximately 95 %.

** Navedba informacije o merilnih instrumentih se v tej koloni uporabi le v tistih primerih, kjer to ne izhaja ?e iz opredelitve veli?ine, opisa

(pod)podro?ja in instrumentov v drugi koloni tabele. / Information on measuring instruments are specified in this column only if it is not clear

from the description of quantity, (sub-) field, and/or instruments in the second column of this table.

*** Kadar je za enoumno razumevanje zmogljivosti potreben opis robnih pogojev, vplivnih veli?in ali drugih omejitev, se ti navajajo v tej koloni (z

enoumno oznako kolone), obmo?je merjene veli?ine pa je v takem primeru dolo?eno ?e v drugi koloni te tabele. / When a description of the

boundary conditions, influence quantity or other limits is required for an unequivocal understanding of capabilities it is specified in this column

(clearly indicated), providing that the range of measured quantity is defined in the second column of this table.

Datum / Date: 23. oktober 2020 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


ELEKTRO GORENJSKA

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0016/19-0001

Datum izdaje / Issued on: 2. junij 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: -

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-145

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

ELEKTRO GORENJSKA d.d.

Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola ?tevcev elektri?ne energije (1, 2, 3, 4) / Inspection of electric energy meters

(1, 2, 3, 4)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-145

Datum izdaje / Issued on 2. junij 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated -

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Merilni laboratorij Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Tabela / Table 1

?t.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Indukcijski ?tevci delovne
elektri?ne energije to?nostnih
razredov 1 in 2

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije Ur. l. RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16

Kontrola v prostorih
kontrolnega organa

2. Stati?ni ?tevci:
- delovne elektri?ne energije
to?nostnih razredov 0.2S,
0.5S, 1 in 2
- jalove elektri?ne energije
to?nostnih razredov 2 in 3

- prva kontrola*
- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije Ur. l. RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16

Kontrola v prostorih
kontrolnega organa

* Prva kontrola se ne
izvaja za ?tevce delovne
elektri?ne energije
to?nostnega razreda
0,5S, 1 in 2.

3. Stati?ni ?tevci delovne
elektri?ne energije to?nostnih
razredov A, B in C

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije Ur. l. RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16

Kontrola v prostorih
kontrolnega organa

4. Stati?ni ?tevci:
- delovne elektri?ne energije
to?nostnih razredov A, B, 1 in
2
- jalove elektri?ne energije
to?nostnih razredov 2 in 3

- prva kontrola (statisti?no
vzor?enje)
- redna kontrola
(statisti?no vzor?enje)

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije Ur. l. RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16

Kontrola v prostorih
kontrolnega organa

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 1 / 10

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0013/19-0001

Velja od / Valid as of: 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LM-004

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited Body

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj

Potr?eva 23, 2250 Ptuj

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO 15189:2013

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Preiskave z naslednjih podro?ij oziroma podpodro?ij / Examinations from the following fields or subfields:

? medicinska biokemija (klini?na biokemija z imunologijo, laboratorijska hematologija) / medical
biochemistry (clinical biochemistry inc. immunology, laboratory haematology)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 2 / 10

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

Tabela / Table 1

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical boichemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

1. kalij
potassium

elektrokemija
electrochemistry

ion-selektivna elektroda,
indirektna (ISE-indiretna),
indirect ion-selective
electrode, indirect (ISE-
indirect)

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

2. natrij
sodium

elektrokemija
electrochemistry

ion-selektivna elektroda,
indirektna (ISE-indiretna),
indirect ion-selective
electrode, indirect (ISE-
indirect)

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

3. kloridi
chloride

elektrokemija
electrochemistry

ion-selektivna elektroda,
indirektna (ISE-indiretna),
indirect ion-selective
electrode, indirect (ISE-
indirect)

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

4. kalcij
calcium

spektrofotomerija
spectrophotometry

kolorimetri?na metoda
(OCPC komleks)
colorimetric method
(OCPC complex)

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

5. magnezij
magnesium

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorimetri?na metoda
(Xylidyl-modro)
colorimetric method
(Xylidyl-blue)

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

6. fosfati (anorg.)
phosphate (inorg.)

spektrofotometrija
spectrophotometry

fosfomobibdatna UV
metoda
phosphomolybdate UV
method

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

7. ?elezo
iron

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorimetri?na metoda
(TPTZ metoda)
colorimetric method
(TPTZ method)

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

8. glukoza
glucose

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska heksokinazna
metoda
encymatic hexokinaze
method

Dimension EXL
(Siemens)

serum, plazma, urin,
likvor,
serum, plasma,
urine, CSF fliud,

9. se?nina (urea)
urea

spektrofotometrija
spectrophotometry

kineti?na UV metoda
kinetic UV method

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

10. kreatinin
creatinine

spektrofotometrija
spectrophotometry

kontinuirana encimska
metoda
kinetic enzymatic method

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

11. oGF (CKD-EPI)
(ocena glomerulne filtracije)
estimated glomerular filtration
rate (CKD-EPI)

izra?un
calculation

Izra?un oGF po formuli
CKD-EPI (Chronic Kindey
Disease Epidemiolgy
Collaboration
Calculation of eGFR
according to formulae
CKD_EPI

Levey AS, Stevens
LA, Schmid CH,
Zhang YL, Castro
AF, 3rd, Feldman
HI, et.al., Ann Intern
Med. 2009; 150(9);
604-12

serum
serum

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 3 / 10

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical boichemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

12. oGF (Schwarzeva formula)

EGFR (formulae Schwarz)
izra?un
calculation

izra?un oGF po
Schwarzevi formuli
calculation of EGFR
according to formulae
Schwarz

SZKKLM; Dolo?itev
kreatinina in
glomerulne filtracije;
Ljubljan 2009

serum
serum

13. se?na kislina (urat)
uric acid

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
metoda (urikaza in
askorbat-oksidaza)
enzymatic colorimetric
method (uricase and
ascorbate oxidase)

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urine
serum, urine

14. bilirubin, celokupni
bilirubin, total

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorimetri?na diazo
metoda (DPD)
coloritmetric diazo method
(DPD)

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

15. bilirubin, direktni
bilirubin, direct

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorimetri?na diazo
metoda (DPD)
colorimetric diazo method
(DPD)

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

16. alkalna fosfataza
alkaline phosphatase

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorimetri?na IFCC
metoda s p-NPP
colorimetric IFCC method
with p-NPP

Dimension EXL
(Siemens)

serum, likvor
serum, CSF fluid

17. AST
(aspartat aminotransferaza)
AST
(aspartate aminotransferase)

spektrofotometrija
spectrophotometry

IFCC (UV metoda) s PP
IFCC (UV method) with
PP

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

18. ALT
(alanin aminotransferaza)
ALT
(alanine aminotransferase)

spektrofotometrija
spectrophotometry

IFCC (UV metoda) s PP
IFCC (UV method) with
PP

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

19. gama-GT
(gama-glutamil transferaza)
gama-GT
(gama-glutamyl transferase)

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
IFCC metoda
enzymatic colorimetric
IFCC method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

20. alfa-amilaza
alpha amylase

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
IFCC metoda (CNPG3)
enzymatic colorimetric
IFCC method (CNPG3)

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

21. lipaza
lipase

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
enzymatic colorimetric

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

22. LDH (laktat dehidrogenaza)
LDH (lactate dehydrogenase)

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska fotometri?na
IFCC metoda
enzymatic photometric
IFCC method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

23. CK (kratinin kinaza)
CK (creatinine kinase)

spektrofotometrija
spectrophotometry

IFCC UV metoda
IFCC UV method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

24. celokupni proteini
protein, total

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorimetri?na biuretska
medota brez slepega
vzorca
colorimetric biuret method
without blind probe

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

25. albumini
albumin

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorimetri?na metoda z
BCP
colorimetric method with
BGP

Dimension EXL
(Siemens)

serum, urin
serum, urine

26. holesterol
cholesterol

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
?end-point? metoda
enzymatic colorimetric
?end-point? method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 4 / 10

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical boichemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

27. HDL holesterol
HDL cholesterol

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
?end-point? metoda
enzymatic colorimetric
?end-point? method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

28. LDL holesterol
LDL cholesterol

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
?end-point? metoda
enzymatic colorimetric
?end-point? method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

29. trigliceridi
triglycerides

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimska kolorimetri?na
?end-point? metoda
enzymatic colorimetric
?end-point? method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

30. amonijak (amonijev ion)
ammonia

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimatska fotometri?na
metoda
enzymatic photometric
method

Dimension EXL
(Siemens)

plazma
plasma

31. laktat
lactate

spektrofotometrija
spectrophotometry

spektrofotometrija
spectrophotometry

Dimension EXL
(Siemens)

plazma, likvor
plasma, CSF fluid

32. CRP
(C-reaktivni protein)
CRP
(C-reactive protein)

spektrofotomerija
(turbidimetrija)
spectrophotometry
(turbidimetry)

imunoturbidimetrija
immunoturbidimetry

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

33. alkohol (etanol)
ethanol

spektrofotometrija
spectrophotometry

encimatska fotometri?na
metoda
enzymatic photometric
method

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

34. glikirani hemoglobin (HbA1c)
glycated haemoglobin
(HbA1c)

spektrofotometrija
spectrophotometry

imunoturbidimetrija
immunoturbidimetry

Dimension EXL
(Siemens)

kri
blood

35. UCFP
(proteini v urinu in likvorju)
UCFP
(protein in urine in CSF fluid)

spektrofotometrija
spectrophotometry

kolorometri?na metoda
colorimetric method

Dimension EXL
(Siemens)

urin, likvor
urine, CSF fluid

36. vankomicin
vancomycin

spektrofotometrija
(turbidimetrija)
spectrophotometry
(turbidimetry)

imunoturbidimetrija
immunoturbidimetry

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

37. gentamicin
gentamicin

spektrofotomterija
(turbidimetrija)
spectrophotometry
(turbidimetry)

imunoturbidimetrija
immunoturbidimetry

Dimension EXL
(Siemens)

serum
serum

38. transferin
transferrin

spektrofotometrija
(nefelometrija)
spectrophotometry
(nephelometry)

iImunonefelometrija
immunonephelometry

BN Pro Spec
(Siemens)

serum
serum

39. revmatoidni faktor
rheumatoid factor

spektrofotometrija
(nefelometrija)
spectrophotometry
(nephelometry)

imunonefelometrija
immunonephelometry

BN Pro Spec
(Siemens)

serum
serum

40. saturacija transferina (TS)
transferrin saturation (TS)

izra?un
calculation

izra?un iz transferina in
?eleza
calculation from
transferrin and iron

Kasvosve I,
Delanghe J, Clin
Chem Lab Med
2002; 40(10):1014-
1018

serum
serum

41. albumini
albumin

spektrofotometrija
(nefelometrija)
spectrophotometry
(nephelometry)

imunonefelometrija
immunonephelometry

BN Pro Spec
(Siemens)

urin
urine

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 5 / 10

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical boichemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

42. IgA
IgA

spektrofotometrija
(nefelometrija)
spectrophotometry
(nephelometry)

imunonefelometrija
immunonephelometry

BN Pro Spec
(Siemens)

serum
serum

43. IgG
IgG

spektrofotometrija
(nefelometrija)
spectrophotometry
(nephelometry)

imunonefelometrija
immunonephelometry

BN Pro Spec
(Siemens)

serum
serum

44. IgM
IgM

spektrofotometrija
(nefelometrija)
spectrophotometry
(nephelometry)

imunonefelometrija
immunonephelometry

BN Pro Spec
(Siemens)

serum
serum

45. ASO (antistreptolizinski test)
ASO (Antistreptolysine test)

spektrofotometrija
(nefelometrija)
spectrophotometry
(nephelometry)

imunonefelometrija
immunonephelometry

BN Pro Spec
(Siemens)

serum
serum

46. CK-MB masni
Kreatin kinaza izoencim MB
CK-MB mass
Creatine kinase isoenzyme
MB

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000,
e411(Roche)

serum
serum

47. troponin T
troponin T

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000,
e411(Roche)

serum, plazma
serum, plasma

48. mioglobin
myoglobin

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000,
e411(Roche)

serum
serum

49. NT pro BNP
NT pro BNP

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000,
e411(Roche)

serum
serum

50. prokalcitonin
procalcitonin

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000,
e411(Roche)

serum
serum

51. digoksin
digoxin

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000,
e411(Roche)

serum
serum

52. ? HCG
(humani horionski
gonadotropin ?)
? HCG
(human chorionic
gonadotropin ?)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000,
e411(Roche)

serum
serum

53. TSH
(tiroid-stimulirajo?i hormon)
TSH
(thyroid stimulating hormone)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

54. T3, prosti
(trijodtironin, prosti)
T3, free
(triiodothyronin, free)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

55. T4, prosti
(tiroksin, prosti)
T4, free
(thyroxin, free)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 6 / 10

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical boichemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

56. CEA
(karcinoembrionalni antigen)
CEA
(carcinoembryonic antigen)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

57. Ca 15-3
(karcinomski antigen 15-3)
CA 15-3
(cancer antigen 15-3)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

58. CA 125
(karcinomski antigen 125)
CA 125
(cancer antigen125)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

59. CA 19-9
(karcinomski antigen 19-9
CA 19-9
(cancer antigen 19-9)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

60. AFP
(alfa-fetoprotein)
AFP
(alpha-fetoprotein)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

61. PSA cel.
(prostata specifi?ni antigen,
celokupni)
PSA total
(prostate specific antigen,
total)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

62. PSA prosti
(prostata specifi?ni antigen,
prosti)
PSA free
(prostate specific antigen,
free)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

63. razmerje PSA
ratio PSA

izra?un
calculation

Izra?un razmerja prosti
PSA/celokupni PSA
calculation of ratio PSA
free/ total PSA

serum
serum

64. IgE
IgE

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

65. Vitamin B12
Vitamin B12

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

66. folati
folate

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

67. vitamin D
vitamin D

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

68. kortizol
cortisol

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

69. Presejalni test za Downov
sindrom v 1. tromese?ju
(dvojni hormonski test,
1. tromese?je):

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 7 / 10

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical boichemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

prosti ?HCG

(prosti ? humani horionski
gonadotropin)
PAPP-A
(z nose?nostjo povezani
plazemski protein A)
A screening test for Down's
syndrome in first trimester:

free ?HCG

(free ? human chorionic
gonadotropin)
PAPP-A
(pregnancy associated
plasma protein A)

70. i-PTH
(paratiroidni hormon, intaktni)
i-PTH
(parathyroid hormone, intact)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas e411
(Roche)

plazma
plasma

71. Plinska analiza z oksimetrijo /
blood gas analysis with
oximetry:
- pH
- pCO2
- prese?ek baze / base
excess
- standardni HCO3

- / standard
HCO3

-
- dejanski HCO3

- / actual
HCO3

-
- saturacija O2 (Hb-HBO2) /
O2 saturation (Hb-HBO2)
- pO2
- pO2 (A-a)
- ctHb
- pH (T kor.) / pH (T corr.)
- pO2 (T kor.) / pO2 (T corr.)
- pCO2 (T kor.) / pCO2 (T
corr.)

elektrokemija,
spektrofotometrija (UV/VIS)
electrochemistry,
spectrophotometry (UV/VIS)

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
spektrofotometrija,
electrodes (potentiometry,
amperometry),
spectrophotometry

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

72. Plinska analiza kapilarne krvi /
blood gas analysis ? capillary.
- pH
- pCO2
- pO2
- prese?ek baze / base
excess
- standardni HCO3

- / satndard
HCO3

-
- dejanski HCO3

- / actual
HCO3

-
- saturacija O2 (Hb-HBO2) /
O2 saturation (Hb-HBO2)

elektrokemija,
spektrofotometrija (UV/VIS)
electrochemistry,
spectrophotometry (UV/VIS)

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
spektrofotometrija,
electrodes (potentiometry,
amperometry),
spectrophotometry

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

73. COHb (karboksihemoglobin) /
carboxyhaemoglobin

spektrofotometrija (UV/VIS)
spectrophotometry (UV/VIS

spektrofotometrija,
spectrophotometry

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

74. met Hb (methemoglobin) /
methaemoglobin

spektrofotometrija (UV/VIS)
spectrophotometry (UV/VIS

spektrofotometrija,
spectrophotometry

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

75. glukoza
glucose

elektrokemija,
electrochemistry,

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
electrodes (potentiometry,
amperometry)

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 8 / 10

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical boichemistry
Podpodro?je: klini?na biokemija z imunologijo / Subfield: clinical biochemistry inc. immunology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

76. laktat
lactate

elektrokemija,
electrochemistry,

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
electrodes (potentiometry,
amperometry)

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

77. kalij
potassium

elektrokemija,
electrochemistry,

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
electrodes (potentiometry,
amperometry)

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

78. natrij
sodium

elektrokemija,
electrochemistry,

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
electrodes (potentiometry,
amperometry)

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

79. kloridi
chloride

elektrokemija,
electrochemistry,

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
electrodes (potentiometry,
amperometry)

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

80. ionizirani Ca
Ca ionized

elektrokemija,
electrochemistry,

elektrode
(potenciometrija,
amperometrija),
electrodes (potentiometry,
amperometry)

ABL 800 Basic,
ABL 800 Flex
(Radiometer)

kri
blood

81. elektroforeza proteinov:
(albumini, alfa -1 globulini,
alfa - 2 globulini, beta - 1
globulini, beta ? 2 globulini,
gama globulini)
protein electrophoresis:
(albumin, alpha ? 1 globulins,
alpha ? 2 globulins, beta ? 1
globulins, beta ? 2 globulins,
gamma globulins)

elektroforeza
electrophoresis

kapilarna elektroforeza
capillary electrophoresis

MiniCAP (Sebia) serum
serum

82. osnovna analiza urina
(semik):
(glukoza, bilirubin,
urobilinogen, metilketoni,
specifi?na te?a, proteini, nitriti,
pH)
urine analysis (semiquant.):
(glucose, bilirubin,
urobilinogen, methyl ketones,
specific gravity, proteins,
nitrite, pH)

spektrofotometrija,
reflektometrija
spectrophotometry,
reflectometry

testni trak
test strip

Urysis 2400
(Roche)
Clinitek Advantus
(Siemens)

urin
urine

83. analiza strukturnih elementov
(sediment) urina
urine particle analysis
(sediment)

mikroskopija
microscopy

mikroskopiranje
microscopy

mikroskopski
pregled sedimenta
urina (Priporo?eni
postopki za
osnovno analizo
urina; SZKKLM;
2004)

urin
urine

* ?e je metoda standardna CE metoda, je opredeljena z navedbo modela opreme in/ali reagen?nega kompleta, sicer pa z oznako referen?nega

dokumenta, v katerem je metoda opisana. / When the method is a standard CE method, it is defined by the equipment model and/or test kit,

otherwise the reference document where the method is described is identified.

Tabela / Table 2

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 9 / 10

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory

Podro?je: medicinska biokemija / Field: medical biochemistry

Podpodro?je: laboratorijska hematologija / Subfield: laboratory haematology

?t.

No.

Vrsta preiskave

Examination type

Tehni?ni princip

Technical principle

Metoda(-e)

Method/s

Oznaka*

Identification*

Vrste vzorcev

Sample types

84. hemogram (KKS):

levkociti, eritrociti,

hemoglobin, hematokrit,

MCV, MCH, MCHC;

trombociti, MPV, RDW

blood cell count: leucocytes,

erytrocytes, hemoglobin,

hematocrit, MCV, MCH,

MCHC, platelets, MPV, RDW

preto?na citometrija,

spektrofotometrija

flow citometry,

spectrophotometry

preto?na citometrija,

dolo?anje ?tevila celic s

hematolo?kim

analizatorjem,

spektrototometri?na SLS

metoda,

flow citometry, cell count

using haematology

analysers,

spectrophotometric SLS

method

XN 1000 in/and XN

550 Sysmex

kri

blood

85. . diferencialna krvna slika

(DKS)

nevtrofilni granulociti,

limfociti, monociti, eozinofilci,

bazofilci, nezreli granulociti

differential blood count ?

automated.

neutrophils, lymfocytes,

monocytes, eosinophils,

basophils, immature

granulocytes

preto?na citometrija,

flow citometry,

preto?na citometrija,

dolo?anje ?tevila celic s

hematolo?kim

analizatorjem,

flow citometry, cell count

using haematology

analysers,

XN 1000 in/and XN

550 Sysmex

kri

blood

86. diferencialna krvna slika

(DKS)

peripheral blood cell

differentation

mikroskopiranje

microscopy

mikroskopski pregled

krvnega razmaza

microscopic examination

of blood smear

mikroskop

mycroscop

kri

blood

87. retikulociti

reticulocytes

preto?na citometrija,

flow citometry,

preto?ma citometrija,

dolo?anje ?tevila celic s

hematolo?kim

analizatorjem,

flow citometry, cell count

using haematology

analysers,

XN 1000 Sysmex kri

blood

88. P? (protrombinski ?as)

PT (prothrombin time)

koagulacijski

coagulation

koagulometrija,

coagulometry

BCS XP

(Siemens)

plazma

plasma

89. APT? (aktivirani parcialni

tromboplastinski ?as)

APTT (activated partial

thromboplastin time)

koagulacijski

coagulation

koagulometrija,

coagulometry

BCS XP

(Siemens)

plazma

plasma

90. TT (trombinski ?as)

TT (thrombine time)

koagulacijski

coagulation

koagulometrija,

coagulometry

BCS XP

(Siemens)

plazma

plasma

91. fibrinogen

fibrinogen

koagulacijski

coagulation

koagulometrija,

coagulometry

BCS XP

(Siemens)

plazma

plasma

92. D-Dimer

D-Dimer

koagulacijski

coagulation

Imunoturbidimetrija

immunoturbidimetry

BCS XP

(Siemens)

plazma

plasma

* ?e je metoda standardna CE metoda, je opredeljena z navedbo modela opreme in/ali reagen?nega kompleta, sicer pa z oznako referen?nega

dokumenta, v katerem je metoda opisana. / When the method is a standard CE method, it is defined by the equipment model and/or test kit,

otherwise the reference document where the method is described is identified.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to Accreditation Certificate LM-004

Velja od / Valid as of 13. maj 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of -

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost preveriti na
This accreditation shall remain in force until withdrawn.

Information on current status available at
www.slo-akreditacija.si

SB dr. Jo?eta Potr?a Ptuj, Potr?eva 23, 2250, Ptuj

OB05-87 ? Izdaja / Release: 1 Stran / Page: 10 / 10

Tabela / Table 3

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?je: klini?na mikrobiologija / Field: clinical microbiology
Podpodro?je: parazitologija / Subfield: parazitology

?t.
No.

Vrsta preiskave
Examination type

Tehni?ni princip
Technical principle

Metoda(-e)
Method/s

Oznaka*
Identification*

Vrste vzorcev
Sample types

93. protitelesa IgM proti
Toxoplasma gondii (IgM anti-
Toxoplasma gondii)

Toxoplasma gondii IgM
antibody (IgM anti-
Toxoplasma gondii)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

94. protitelesa IgG proti
Toxoplasma gondii (IgG anti-
Toxoplasma gondii)

Toxoplasma gondii IgG
antibody (IgG anti-
Toxoplasma gondii)

imunokemija
immunochemistry

Elektrokemiluminiscenca
(ECLIA)
Electrochemiluminiscence
(ECLIA)

Cobas 6000
(Roche)

serum
serum

* ?e je metoda standardna CE metoda, je opredeljena z navedbo modela opreme in/ali reagen?nega kompleta, sicer pa z oznako referen?nega

dokumenta, v katerem je metoda opisana. / When the method is a standard CE method, it is defined by the equipment model and/or test kit,

otherwise the reference document where the method is described is identified.

Datum / Date: 14.5.2020 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


INTERSEROH Plastics Research & Development, raziskave in razvoj, d.o.o.

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0021/16-0003

Velja od / Valid as of:: 16. december 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 21. marec 2020

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-116

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

INTERSEROH Plastics Research & Development, raziskave in razvoj, d.o.o.

Limbu?ka cesta 2, 2341 Limbu?

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? Mehansko podro?je / mechanical testing

? Fizikalno podro?je / physical testing

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test item:

? Industrijski materiali in proizvodi ( kovine,polimeri) / industrial materials and products (metal,polymers)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-116

Datum izdaje / Issued on 16. december 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 21. marec 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

INTERSEROH Plastics Research & Development, raziskave in razvoj, d.o.o, Limbu?ka cesta 2 2341 Limbu?

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 INTERSEROH Plastics Research & Development, raziskave in razvoj, d.o.o, Limbu?ka cesta 2
2341 Limbu?

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: mehansko presku?anje / Testing fields with reference to the type of test: mechanical
testing
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: industrijski materiali in proizvodi (polimeri) / Testing fields with reference to the type
of test item: industrial materials and products (polymers)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. ISO 527-2:2012
SIST EN ISO 527-2:2012

Natezna trdnost,
Meja te?enja,
Raztezek
Modul elesti?nosti
Tensile strength
Yield strength
Elongtion
Modulus of elasticity

natezni preskus
Tensile testing
(do 100kN)
(up to 100kN)

Polimeri
plastics

2. ISO 179-1:2010
SIST EN ISO 179-1:2010

udarna ?ilavost
Impact properties

udarni preskus po Charpyju
Charpy pendulum impact

(0,5 ? 7,5) J Polimeri
plastics

3. ISO 180:2019
SIST EN ISO 180:2020

udarna ?ilavost
Impact properties

udarni preskus po Izodu
Izod pendulum impact test

(1 ? 5,5) J Polimeri
plastics

4. ISO 75-2:2013
SIST EN ISO 75-2:2013
Metoda A
Metoda B

Method A
Method B

temperatura upogiba pod
obremenitvijo
deflection temperature
under load

Poskus pod obremenitvijo
Experiment under load

Metoda A (1.8 MPa),
Metoda B (0.45 MPa)

Polimeri
plastics

5. ISO 306:2013
SIST EN ISO 306:2014

temperatura zmeh?i??a
Softening temperature

metoda po Vicatu (VST)
Vicat (VST) method

Metoda A50 (10N ?
50 K/h)
Metoda B50 (50N ?
50 K/h)
Metoda A120 (10N ?
120 K/h)
Metoda B120 (50N ?
120 K/h)

Polimeri
plastics

6. ISO 2039-1:2001
SIST EN ISO 2039-01:2003

trdota
Hardness

metoda z vtiskovanjem
kroglice
Ball indentation method

HB (8.5 ? 467.2) Polimeri
plastics

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-116

Datum izdaje / Issued on 16. december 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 21. marec 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

INTERSEROH Plastics Research & Development, raziskave in razvoj, d.o.o, Limbu?ka cesta 2 2341 Limbu?

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: fizikalno presku?anje / Testing fields with reference to the type of test: physical
testing
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: industrijski materiali in proizvodi (polimeri) / Testing fields with reference to the type
of test item: industrial materials and products (polymers)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

7. ISO 1133-1:2011
SIST EN ISO 1133-1:2012

Masni (MFR) in volumski
(MVR) pretok taline
Melt mass-flow rate (MFR)
and the melt volume-flow
(MVR) rate

Ekstrudiranje taline
materiala pri dani T in
obremenitvi (125-300 ?C).
Extruding melt materiall at a
given T and load (125-300
?C).

1 - 75 g / 10 min
1 ? 75 cm3 / 10 min

Polimerni
materiali
plastics

8. ISO 1183-1_2019
Metoda A
Method A

gostota
Density

Gravimetri?na metoda s
potapljanjem.
Gravimetric immersion
method

Nepenjeni
polimerni
materiali
non cellular
plastics

9. ASTM D6980-17 Vlaga
Moisture

Postopek s segrevanjem
materiala
The process by heating of
the material

Polimerni
materiali
plastics

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Obmo?je presku?anja" ni navedenih podatkov, veljajo dolo?ila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 16.12.2020 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


AVTOLINE d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0313/10-0003

Datum izdaje / Issued on: 28. april 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 27. januar 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-144

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

AVTOLINE d.o.o.

Bohori?eva ulica 10, 8270 Kr?ko

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola skladnosti vozil / Inspection of conformity of vehicles (1, 2)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-144

Datum izdaje / Issued on 28. april 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 27. januar 2020

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 PE ?adovinek, ?adovinek 37, 8273 Leskovec pri Kr?kem

Tabela / Table 1

?t.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Vozila kategorije M1, N1, L - identifikacija in ocena
tehni?nega stanja vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t.75/17), II. poglavje, ?etrti
oddelek, 22. ?len v povezavi s:

- navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke identifikacije in ocene
tehni?nega stanja vozila,
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

- internim navodilom AQ.KO-ND-
01

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

2. Vozila kategorije M1, N1, L - posami?na odobritev
predelanega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, tretji
oddelek, 18. ?len v povezavi s:

- navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke posami?ne odobritve
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

- internim navodilom AQ.KO-ND-
02

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

Predelave ? kat. M1, N1:
a) mehanske naprave za
spenjanje vozil,
b) zatemnitve stekel,
c) pnevmatike,
d) plati??a,

Predelave - kat. L:
a) izpu?ni sistem

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


Fabijan lab, laboratorijske storitve, Zvonko Fabijan, s.p.

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0017/17-0003

Velja od / Valid as of:: 14. december 2020

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 13. december 2019

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to Accreditation Certificate

LP-115

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

Fabijan lab, laboratorijske storitve, Zvonko Fabijan, s.p.

Vosek 6e, 2231 Pernica

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost

za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to

perform the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? kemija / chemistry

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test item:

? ?ivila (vino) / foodstuffs (wine)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-115

Datum izdaje / Issued on 14. december 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 13. december 2019

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

Fabijan lab, laboratorijske storitve, Zvonko Fabijan, s.p., Vosek 6e, 2231 Pernica

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Fabijan lab, laboratorijske storitve, Zvonko Fabijan, s.p., Vosek 6e, 2231 Pernica

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: ?ivila (vino) / Testing fields with reference to the type of test item: foodstuffs (wine)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

1. OIV-MA-AS312-01A:R2016 alkohol
alcohol

destilacija z elektronsko
denzimetrijo
destilation with electronic
densimetry

(8,50 ? 16,00) %vol vino
wine

2. OIV-MA-AS2-01A:R2012 relativna gostota pri 20?C
specific gravity at 20?C

elektronska denzimetrija
electronic densimetry

(0,9850 ? 1,0500) vino
wine

3. OIV-MA-AS313-01:R2015 skupne kisline
total acidity

avtomatska
potenciometri?na titracija do
kon?ne to?ke pH = 7,0
automatic potentiometric
titration with endpoint
pH = 7.0

(3,50 ? 8,50) g/l
izra?ene kot vinska
kislina
expressed as tartaric
acid

vino
wine

4. OIV-MA-AS313-15:R2011 pH
pH

potenciometrija
potentiometry

(3,00 ? 4,00) vino
wine

5. OIV-MA-AS323-04B:R2009
modificirana
modified

skupni in prosti ?veplov
dioksid
total and free sulphur
dioxide

avtomatska jodometri?na
titracija s potenciometri?no
dolo?itvijo konca titracije
automatic iodometric
titration with potentiometric
endpoint determination

skupni ?veplov
dioksid
total sulphur dioxide
(40 ? 400) mg/l

prosti ?veplov dioksid
free sulphur dioxide
(10 ? 80) mg/l

vino
wine

6. OIV-MA-AS311-02:R2009 reducirajo?i sladkorji
(glukoza in fruktoza)
reducing sugars
(glucose and fructose)

encimatska metoda na
principu spektrofotometri?ne
dolo?itve NADPH
enzymatic method, with
spectrophotometric
determination of NADPH

(1,0 ? 160) g/l vino
wine

7. OIV-MA-AS311-02:R2009
modificirana
modified

saharoza, reducirajo?i
sladkorji z invertazo
sucrose, reducing sugars
with invertase

hidroliza z invertazo ?
encimatska metoda na
principu spektrofotometri?ne
dolo?itve NADPH
hydrolysis by invertase ?
enzymatic method, with
spectrophotometric
determination of NADPH

saharoza
sucrose
(0,5 ? 40,0) g/l

reducirajo?i sladkorji z
invertazo
reducing sugars with
invertase
(1,0 ? 160) g/l

vino
wine

8. OIV-MA-AS2-03B:R2012

izra?un iz: / calculated from:

OIV-MA-AS312-01A:R2016,
OIV-MA-AS2-01A:R2012,
NL02, ver. 5

skupni suhi ekstrakt
total dry matter

ra?unsko
calculation

(15 ? 100) g/l vino
wine

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-115

Datum izdaje / Issued on 14. december 2020

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 13. december 2019

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

Fabijan lab, laboratorijske storitve, Zvonko Fabijan, s.p., Vosek 6e, 2231 Pernica

OB05-25 ? Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed
Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: ?ivila (vino) / Testing fields with reference to the type of test item: foodstuffs (wine)

?t.
No.

Oznaka dokumenta,
ki opisuje metodo

presku?anja
Identification of the

document, describing the
testing method

Presku?ana lastnost
oziroma parameter
Characteristic or
parameter tested

Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma

tehnika preskusa)
Description of test

(type of test, test principle or
technique)

Obmo?je
presku?anja

Range of testing

Presku?anci
(materiali,
proizvodi)

Items tested
(materials,
products)

9. OIV-MA-AS314-02:R2003 nadtlak
overpressure

meritev s pomo?jo
afrometra z mehansko
Bourdonovo cevjo
measurement using
aphrometer with mechanical
Bourdon tube

(2,0 ? 8,0) bar

pene?e in biser
vino
sparkling and
semi-sparkling
wine

10. NL02, ver 5
interna metoda
in-house method

parametri kakovosti vina:
relativna gostota pri 20?C,
alkohol,
hlapne kisline,
skupne kisline,
mle?na kislina,
reducirajo?i sladkorji
wine quality parameters:
specific gravity at 20?C,
alcohol,
volatile acidity,
total acidity,
lactic acid,
reducing sugars

FTIR spektroskopija
FTIR spectroscopy

relativna gostota
specific gravity
(0,9850 ? 1,0500)

alkohol
alcohol
(8,50 ? 16,00) %vol

hlapne kisline
volatile acidity
(0,10 ? 1,50) g/l
izra?ene kot ocetna
kislina
expressed as acetic
acid

skupne kisline
total acidity
(3,50 ? 8,50) g/l
izra?ene kot vinska
kislina
expressed as tartaric
acid

mle?na kislina
lactic acid
(0,50 ? 2,00) g/l

reducirajo?i sladkorji
reducing sugars
(1,50 ? 200,0) g/l

vino
wine

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Obmo?je presku?anja" ni navedenih podatkov, veljajo dolo?ila

posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or

other publicly available documents describing testing methods should apply.

Datum / Date: 14.12.2020 Direktor / Director

Dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


KSW TEHNIKA d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0012/18-0001

Datum izdaje / Issued on: 18. september 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-143

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

KSW TEHNIKA d.o.o.

Sermin 8B, 6000 Koper

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola merilnih sistemov za merjenje koli?in teko?in razen vode (1) / Inspection of measuring

systems for liquids other than water (1)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-143

Datum izdaje / Issued on 18. september 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 KSW TEHNIKA d.o.o., Sermin 8B, 6000 Koper

Tabela / Table 1

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole

Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe

Notes

1. Preto?na merila in merilni
sistemi za merjenje koli?in
teko?in razen vode:
- pri polnjenju rezervoarjev
motornih vozil s teko?imi
gorivi

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnika o merilnih
in?trumentih (Ur. list RS, ?t.
19/16), Priloga 7 - Merilni
sistemi za merjenje koli?in
teko?in razen vode (MI-005)

Kontrola na terenu.

Kontrola sistemov
brez temperaturne
kompenzacije.

Pretok (2-200) l/min

2. Merilniki tlaka v

pnevmatikah
- prva kontrola
- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za merilnike tlaka v
pnevmatikah (Ur. list RS, ?t.
15/02, 76/03)

Kontrola na terenu in
sede?u kontrolnega
organa, merilnikov z
mo?nostjo pred-
nastavitve tlaka.

Najve?ji tlak 10 bar

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad RS za meroslovje

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 1 od 12

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0018/17-0001

Datum izdaje / Issued on: 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

CP-014

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad RS za meroslovje

Tkalska ulica 15, 3000 Celje

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17065:2012

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

Certificiranje proizvodov:

? Certificiranje na osnovi pregleda tipa proizvoda: neavtomatske tehtnice, avtomatske tehtnice,

?tevci delovne elektri?ne energije, dol?inska merila, stroji za merjenje dol?ine ?ice in kabla,

taksimetri

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 2 od 12

? Certificiranje na osnovi neposredne overitve posami?nega merila: neavtomatske tehtnice,

avtomatske tehtnice, merilni sistemi za zvezno in dinami?no merjenje koli?in teko?in razen

vode,

? Certificiranje na osnovi overitve proizvodov: vodomeri

Certification of products:

? Certification based on a type examination of products: non-automatic weighing instruments,

automatic weighing instruments, active electrical energy meters, material measures of length,

length measuring instruments for wire and cables, taximeters

? Certification based on a unit verification of products: non-automatic weighing instruments,

automatic weighing instruments, measuring instruments for liquids other than water,

? Certification based on a verification of products: watermeters

Certificiranje procesov:

? Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje: neavtomatske
tehtnice, avtomatske tehtnice, ?tevci delovne elektri?ne energije, dol?inska merila, stroji za
merjenje dol?ine ?ice in kabla, taksimetri

? Certificiranje na osnovi zagotavljanja kakovosti proizvodnje: neavtomatske tehtnice, dol?inska

merila, stroji za merjenje dol?ine ?ice in kabla, gostinska posoda

? Certificiranje na osnovi zagotavljanja kakovosti kon?ne kontrole in presku?anja merila:
gostinska posoda

Certification of processes:

? Certification of conformity to type based on quality assurance of the production process: non-
automatic weighing instruments, automatic weighing instruments, active electrical energy
meters, material measures of length, length measuring instruments for wire and cables,
taximeters

? Certification based on quality assurance of the production process: non-automatic weighing
instruments, material measures of length, length measuring instruments for wire and cables,
capacity serving measures

? Certification based on quality assurance of final product inspection and testing: capacity
serving measures

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 3 od 12

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Certificiranje proizvodov / Products Certification

3.2.1.1 Certificiranje proizvodov na osnovi EU-pregleda tipa, skladno s shemo DN-CE 4.4-02 v01 /

Product certification on the basis of EU-type examination, in accordance with a scheme DN-

CE 4.4-02 v01

Tabela 1 / Table 1 ? Merilni instrumenti / Measuring instruments
Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

1. neavtomatske tehtnice
non-automatic weighing
instruments

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Ur. list RS, ?t. 25/16):
- Priloga 1 Bistvene zahteve
- Priloga 2, poglavje 1: Modul B: EU-pregled tipa

Rules on metrological requirements for non-
automatic weighing instruments (Official Gazette of
RS No. 25/16):
- Annex 1: Essential requirements.
- Annex 2: Chapter 1: Module B: EU-type
examination

v povezavi s / in connection to:
SIST EN 45501:2015

Meroslovni vidiki neavtomatskih tehtnic
Metrological aspects of non-automatic
weighing instruments

2. avtomatske tehtnice
automatic weighing
instruments

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1 Bistvene zahteve
- Priloga 2, Modul B: EU-pregled tipa
- Priloga 8: Avtomatske tehtnice (MI-006)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module B: EU-type examination
- Annex 8: Automatic weighing instruments (MI-006)

v povezavi z / in connection to:
- OIML R51-1:2006

- OIML R61-1:2004

- OIML R107-1:2007

- OIML R50-1:2014

- OIML R106-1:2011

Avtomatske tehtnice za posami?no tehtanje
Automatic catchweighing instruments

Avtomatske gravimetri?ne polnilne tehtnice
Automatic gravimetric filling instruments

Tehtnice s se?tevanjem nezveznih rezultatov
tehtanja
Discontinuous totalizing automatic weighing
instruments

Tehtnice s se?tevanjem zveznih rezultatov
tehtanja
Continuous totalizing automatic weighing
instruments (belt weighers)

Avtomatske tehtnice za tehtanje premikajo?ih
se tirnih vozil
Automatic rail-weighbridges

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 4 od 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

3. ?tevci delovne elektri?ne
energije
active electrical energy
meters

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1 Bistvene zahteve
- Priloga 2, Modul B: EU-pregled tipa
- Priloga 5: ?tevci delovne elektri?ne energije (MI-
003)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module B: EU-type examination
- Annex 5: Active electrical energy meters (MI-003)

v povezavi s / in connection to:
- SIST EN 50470-1:2007

- SIST EN 50470-2:2007

- SIST EN 50470-3:2007

- SIST EN 62059-32-1:2012

Oprema za merjenje elektri?ne energije (a.c.)
- 1. del: Splo?ne zahteve, presku?anje in
preskusni pogoji - Merilna oprema (razredni
indeksi A, B in C)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1:
General requirements, tests and test
conditions - Metering equipment (classes
indexes A, B and C)

Oprema za merjenje elektri?ne energije (a.c.) -
2. del: Posebne zahteve - Elektromehanski
?tevci za delovno energijo (razredna indeksa A
in B)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2:
Particular requirements - Electromechanical
meters for active energy (class indexes A and
B)

Oprema za merjenje elektri?ne energije (a.c.) -
3. del: Posebne zahteve - Stati?ni ?tevci za
delovno energijo (razredni indeksi A, B in C)
Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 3:
Particular requirements - Static meters for
active energy (class indexes A, B and C)

Oprema za merjenje elektri?ne energije -
Zagotovljivost - 32-1. del: Trajnost -
Presku?anje stabilnosti meteorolo?kih
karakteristik s povi?ano temperaturo (IEC
62059-32-1:2011)
Electricity metering equipment - Dependability
- Part 32-1: Durability - Testing of the stability
of metrological characteristics by applying
elevated temperature

4. dol?inska merila
material measures of
length

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1 Bistvene zahteve
- Priloga 2, Modul B: EU-pregled tipa,
- Priloga 10: Opredmetene mere (MI-008)
- Poglavje 1 ? Dol?inska merila

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module B: EU-type examination

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 5 od 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

- Annex 10: Material Measures (MI-008)
- Chapter 1: Material measures of length

v povezavi z / in connection to:
- OIML R 35-1:2007

Dol?inska merila za splo?no uporabo, Del 1:
Metrolo?ke in tehni?ne zahteve
Material measures of length for general use
Part 1: Metrological and technical
requirements

5. stroji za merjenje dol?ine
?ice in kabla
length measuring
instruments for wire and
cables

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1 Bistvene zahteve
- Priloga 2, Modul B: EU-pregled tipa
- Priloga 11: Dimenzijska merila, 1. Poglavje ? Stroji
za merjenje dol?ine ?ic in kabla (MI-009)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module B: EU-type examination
- Annex 11: Dimensional Measuring Instruments
(MI-009), Chapter 1: Requirements common to all
dimensional measuring instruments and Chapter 2
Length measuring instruments

v povezavi z / in connection to:
- OIML R66:1985

Instrumenti za merjenje dol?ine
Length measuring instruments

6. taksimetri
taximeters

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1 Bistvene zahteve
- Priloga 2, Modul B: EU-pregled tipa
- Priloga 9: Taksimetri (MI-007)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module B: EU-type examination
- Annex 9:Taximeters (MI-007)

v povezavi z / in connection to:
- OIML R21:2007

Taksimetri, Metrolo?ke in tehni?ne zahteve,
preskusne metode in oblika preskusnega
poor?ila
Taximeters Metrological and technical
requirements, test procedures and test report
format

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 6 od 12

3.2.1.2 Certificiranje proizvodov na osnovi neposredne overitve posami?nega merila, skladno s

shemo DN-CE 4.4-07 v01 / Product certification on the basis of unit verification, in

accordance with a scheme DN-CE 4.4-07 v01

Tabela 2 / Table 2 ? Merilni instrumenti / Measuring instruments

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

7. neavtomatske tehtnice
non-automatic weighing
instruments

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Ur. list RS, ?t. 25/16):
- Priloga 2, poglavje 6: Modul G: Neposredna
overitve posami?nega merila

Rules on metrological requirements for non-
automatic weighing instruments (Official Gazette of
RS No. 25/16):
- Annex 2: Chapter 6: Module G: Unit verification

v povezavi s / in connection to:
SIST EN 45501:2015

Meroslovni vidiki neavtomatskih tehtnic
Metrological aspects of non-automatic
weighing instruments

8. avtomatske tehtnice
automatic weighing
instruments

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul G: Neposredna overitve
posami?nega merila
- Priloga 8: Avtomatske tehtnice (MI-006)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module G: Unit verification
- Annex 8: Automatic weighing instruments (MI-006)

V povezavi z / in connection to:
- OIML R51-1:2006

- OIML R61-1:2004

- OIML R107-1:2007

- OIML R50-1:2014

- OIML R106-1:2011

Avtomatske tehtnice za posami?no tehtanje
Automatic catchweighing instruments

Avtomatske gravimetri?ne polnilne tehtnice
Automatic gravimetric filling instruments

Tehtnice z se?tevanjem nezveznih rezultatov
tehtanja
Discontinuous totalizing automatic weighing
instruments

Tehtnice z se?tevanjem zveznih rezultatov
tehtanja
Continuous totalizing automatic weighing
instruments (belt weighers.

Avtomatske tehtnice za tehtanje premikajo?ih
se tirnih vozil
Automatic rail-weighbridges

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 7 od 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

9. merilni sistemi za
zvezno in dinami?no
merjenje koli?in teko?in
razen vode
measuring instruments
for liquids other than
water

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: poglavje 6: Modul G: Neposredna
overitve posami?nega merila
- Priloga 7: Merilni sistemi za zvezno in dinami?no
merjenje koli?in teko?in razen vode (MI-005)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Chapter 6: Module G: Unit verification
- Annex 7: Measuring Instruments for Liquids Other
than Water (MI-005)

v povezavi z / in connection to:
- OIML R117-1:2007

Dinami?ni merilni sistemi za merjenje koli?in
teko?in razen vode, Del 1: Metrolo?ke in
tehni?ne zahteve
Dynamic measuring systems for liquids
other than water
Part 1: Metrological and technical
requirements

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 8 od 12

3.2.1.3 Certificiranje skladnost proizvoda s tipom na podlagi overitve proizvodov, skladno s shemo

DN-CE 4.4-06 v01 / Certification based on conformity to type based on product verification,

in accordance with a scheme DN-CE 4.4-06 v01

Tabela 3 / Table 3 ? Merilni instrumenti / Measuring instruments

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

10. vodomeri
watermeters

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve,
- Priloga 2: Modul F: Skladnost s tipom na podlagi
overitve proizvodov,
- Priloga 3: Vodomeri (MI-001)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module F: Conformity to type based on
product verification
- Annex 3: Watermeters (MI-001)

v povezavi z / in connection to:
EN 14154-3:2005+A2:2011

Vodomeri
Water meters

Vodomeri ? Del 3: Preskusni postopki in
oprema
Water meters ? Part 3: Test methods and
equipment

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 9 od 12

3.2.2 Certificiranje procesov / Process Certification

3.2.2.1 Certificiranje skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje, skladno s

shemo DN-CE 4.4-03 v01 / Certification based on conformity to type based on quality

assurance of the production process, in accordance with a scheme DN-CE 4.4-03 v01

Tabela 4 / Table 4 ? Merilni instrumenti / Measuring instruments

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

11. neavtomatske tehtnice
non-automatic weighing
instruments

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Ur. list RS, ?t. 25/16):
- Priloga 1: Bistvene zahteve,
- Priloga 2: poglavje 2: Modul D: skladnost s tipom
na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje

Regulation concerning metrological requirements for
non-automatic weighing instruments (Official
Gazette of RS No. 25/16):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Chapter 2: Module D: Conformity to type
based on Quality assurance of the production
process

12. avtomatske tehtnice
automatic weighing
instruments

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul D: skladnost s tipom na podlagi
zagotavljanja kakovosti proizvodnje
- Priloga 8: Avtomatske tehtnice (MI-006)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module D: Conformity to type based on
Quality assurance of the production process
- Annex 8: Automatic weighing instruments
(MI-006)

13. ?tevci delovne elektri?ne
energije
active electrical energy
meters

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul D: skladnost s tipom na podlagi
zagotavljanja kakovosti proizvodnje
- Priloga 5: ?tevci delovne elektri?ne energije (MI-
003)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements.
- Annex 2: Module D: Conformity to type based on
Quality assurance of the production process
- Annex 5: Active electrical energy meters (MI-003)

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 10 od 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

14. dol?inska merila
material measures of
length

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul D: skladnost s tipom na podlagi
zagotavljanja kakovosti proizvodnje
- Priloga 10: Opredmetene mere (MI-008) 1.
Poglavje ? Dol?inska merila

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module D: Conformity to type based on
Quality assurance of the production process
- Annex 10: Material Measures (MI-008)

15. stroji za merjenje dol?ine
?ice in kabla
length measuring
instruments for wire and
cables

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul D: skladnost s tipom na podlagi
zagotavljanja kakovosti proizvodnje,
- Priloga 11: Dimenzijska merila (MI-009), 1.
poglavje: stroji za merjenje dol?ine ?ice in kabla

Rules on measuring instruments, Official Journal of
RS, no. 19/2016:
- Annex 1: Essential requirements.
- Annex 2: Module D: Conformity to type based on
Quality assurance of the production process,
- Annex 11: dimensional measuring instruments (MI-
009), Chapter 1: Length measuring instruments for
wire and cables

16. taksimetri
taximeters

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve,
- Priloga 2: Modul D: skladnost s tipom na podlagi
zagotavljanja kakovosti proizvodnje
- Priloga 9: Taksimetri (MI-007)

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements.
- Annex 2: Module D: Conformity to type based on
Quality assurance of the production process
- Annex 9: Taximeters (MI-007)

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 11 od 12

3.2.2.2 Certificiranje na osnovi zagotavljanja kakovosti proizvodnje, skladno s shemo DN-CE 4.4-04

v01 / Certification based on quality assurance of the production process, in accordance with

a scheme DN-CE 4.4-04 v01

Tabela 5 / Table 5 ? Merilni instrumenti / Measuring instruments
Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

17. neavtomatske tehtnice
non-automatic weighing
instruments

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Ur. list RS, ?t. 25/16):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: poglavje 3: Modul D1: zagotavljanja
kakovosti proizvodnje

Regulation concerning metrological requirements for
non-automatic weighing instruments (Official
Gazette of RS No. 25/16):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Chapter 3: Module D1: Quality assurance
of the production process

18. dol?inska merila
material measures of
length

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve,
- Priloga 2: Modul D1: zagotavljanja kakovosti
proizvodnje,
- Priloga 10: Opredmetene mere (MI-008), 1.
poglavje ? Dol?inska merila

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements.
- Annex 2: Module D1: Quality assurance of the
production process
- Annex 10: Material measures (MI-008),
Chapter 1: Material measures of length

19. stroji za merjenje dol?ine
?ice in kabla
length measuring
instruments for wire and
cables

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul D1: zagotavljanja kakovosti
proizvodnje
- Priloga 11: Dimenzijska merila (MI-009), 1.
poglavje: stroji za merjenje dol?ine ?ice in kabla

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements,
- Annex 2: Module D1: Quality assurance of the
production process
- Annex 11: dimensional measuring instruments (MI-
009), Chapter 1: Length measuring instrument for
wire and cables

Priloga k akreditacijski listini ?t.
Annex to the Accreditation Certificate No. CP-014

Datum izdaje / Issued on 15. julij 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na:
Information on current accreditation status is available at:

www.slo-akreditacija.si

OB05-36 ? Izdaja 10 Stran 12 od 12

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.

No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

20. gostinska posoda
capacity serving
measures

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul D1: zagotavljanja kakovosti
proizvodnje
- Priloga 10: Opredmetene mere (MI-008), 2.
poglavje: Gostinska posoda

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements
- Annex 2: Module D1: Quality assurance of the
production process
- Annex 10: Material Measures (MI-008),
Chapter 2: Capacity serving measures

3.2.2.3 Certificiranje na osnovi zagotavljanja kakovosti kon?ne kontrole in presku?anja merila,

skladno s shemo DN-CE 4.4-05 v01 / Certification based on quality assurance of final

product inspection and testing, in accordance with a scheme DN-CE 4.4-05 v01

Tabela 6 / Table 6 ? Merilni instrumenti/ / Measuring instruments
Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

?t.
No.

Materiali oz. proizvodi

Materials / Products

Oznaka standarda ali normativnega dokumenta
(v celoti ali delno)

Reference to standard or normative document
(entirely or partly)

Naslov standarda ali normativnega
dokumenta v celoti oz. delno (npr. poglavje,

del, to?ka)
Title of standard or normative document

entirely or partly (e.g. part, chapter, article)

21. gostinska posoda
capacity serving
measures

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, ?t.
19/2016):
- Priloga 1: Bistvene zahteve
- Priloga 2: Modul E1 Zagotavljanje kakovosti
kon?ne kontrole in presku?anja merila,
- Priloga 10: Opredmetene mere (MI-008), 2.
poglavje: Gostinska posoda

Rules on measuring instruments (Official Journal of
RS, no. 19/2016):
- Annex 1: Essential requirements,
- Annex 2: Module E1: Quality assurance of final
product inspection and testing
- Annex 10: Material Measures (MI-008),
Chapter 2: Capacity serving measures

Direktor / Director

dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.