Arhiv: Accreditations

AMTC d.o.o. Izola

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0011/18-0001

Datum izdaje / Issued on: 13. maj 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-140

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

AMTC d.o.o. Izola

Industrijska cesta 4/F, 6310 Izola

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola skladnosti vozil (1, 2) / Inspection of conformity of vehicles (1, 2)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-140

Datum izdaje / Issued on 13. maj 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Kontrolni organ, Industrijska cesta 4/F, 6310 Izola

Tabela / Table 1

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Vozila kategorije M1, N1, L

– identifikacija in ocena
tehni?nega stanja vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, ?etrti
oddelek, 22. ?len v povezavi s:

– Pravilnikom o ugotavljanju
skladnosti vozil (Ur. list RS, ?t.
105/09, 9/10), Poglavje V,

– navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke identifikacije in ocene
tehni?nega stanja vozila,
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

– internim navodilom:
NAVODILO O IZVAJANJU
POSTOPKA IDENTIFIKACIJE IN
OCENE TEHNI?NEGA STANJA
VOZILA KAT. M1, N1, L

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

2. Vozila kategorije M1, N1, L

– posami?na odobritev
predelanega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, tretji
oddelek, 18. ?len v povezavi s:

– Pravilnikom o ugotavljanju
skladnosti vozil (Ur. list RS, ?t.
105/09, 9/10), Poglavje IV,

– navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke posami?ne odobritve
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

– internim navodilom:
POSAMI?NA ODOBRITEV
SPREMEMB NA VOZILIH
KAT. M1, N1, L

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

Predelave kat. M1:
a) mehanske naprave za
spenjanje vozil,
b) izpu?ni sistem,
c) pnevmatike,
d) plati??a,
e) zatemnitve stekel,
f) vgradnja naprave za
pogon na uteko?injen
naftni plin
g) sprememba barve

Predelave kat. L:
a) izpu?ni sistem
b) sprememba barve
c) sprememba hitrosti
oz. mo?i pogonskega
agregata,

Predelave kat. N1:
a) zatemnitve stekel,
b) mehanske naprave za
spenjanje vozil,
c) sprememba barve

Direktor / Director

dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


EKO-TEH, Ekološki inženiring, d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0353/10-0008

Datum izdaje / Issued on: 25. oktober 2016

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 6. oktober 2015

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-117

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

EKO-TEH, Ekolo?ki in?eniring, d.o.o.

Polhov Gradec 46A, 1355 Polhov Gradec

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola ukrepov za prepre?evanje iztekanja nevarnih teko?in iz nepremi?nih rezervoarjev (1) /

Inspection of measures for the prevention of leakage of hazardous liquids from fixed tanks (1)

? Kontrola tesnosti nepremi?nih rezervoarjev (2) / Inspection of tightness of fixed tanks (2)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-117

Datum izdaje / Issued on 25. oktober 2016

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 6. oktober 2015

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 EKO-TEH, Ekolo?ki in?eniring, d.o.o., Polhov Gradec 046A, 1355 Polhov Gradec

Tabela / Table 1

?t.
No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti,

interni postopki)
Methods and procedures
(normative documents,

internal procedures)

Opombe
Notes

1. Ukrepi za prepre?evanje
iztekanja nevarnih teko?in
iz nepremi?nih
rezervoarjev izdelanih iz:

– jeklene plo?evine –
izdelani v delavnici
– jeklene plo?evine –
izdelani na mestu vgradnje
– armiranega poliestra

– kontrola pred prvo
polnitvijo

– kontrola med
obratovanjem

– kontrola izpraznjenega
rezervoarja

– kontrola po
rekonstrukciji ali pred
ponovnim polnjenjem

Uredba o skladi??enju
nevarnih teko?in v
nepremi?nih skladi??nih
posodah (Ur. list RS ?t.
104/09, 29/10, 105/10),
poglavje VI

v povezavi z internimi
navodili:
– NA Eko-teh/01/1
– NA Eko-teh/01/2
– NA Eko-teh/01/3

Kontrola se izvaja na
mestu vgradnje
rezervoarja.

2. Kontrola tesnosti
nepremi?nih rezervoarjev
izdelanih iz:
– jeklene plo?evine –

izdelani v delavnici
– jeklene plo?evine –

izdelani na mestu
vgradnje

– armiranega poliestra

/ Interno navodilo:
– NA Eko-teh/02/(1-4)

Izvajanje kontrole z
metodo zni?anja tlaka in
metodo dviga tlaka.

Kontrola na terenu.

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


AACI d.o.o.

OB05-2370 ? Izdaja 3 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0025/17-0001

Datum izdaje / Issued on: 9. april 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

CS-003

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

AACI d.o.o.

Mestni trg 24, 1000 Ljubljana

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

Certificiranje sistemov vodenja / Certification of management systems

– ISO 9001

Priloga k akreditacijski listini ?t. /
Annex to the Accreditation Certificate No. CS-003

Datum izdaje / Issued on 9. april 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-2370 ? Izdaja 3 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Certificiranje sistemov vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2015,
upo?tevajo? ISO/IEC 17021-3:2017 na naslednjih podro?jih: / Certification of quality
management systems according to the standard SIST EN ISO 9001:2015, taking into account
ISO/IEC 17021-3:2017 within the following scope areas:

Tabela / Table 1

Klasifikacija

EAC

EAC
classification

Klasifikacija

NACE

NACE
classification

Podro?je / Scope area ISO 9001

38 86, 87

Zdravstvo in socialno varstvo:
Zdravstvo, Socialno varstvo z nastanitvijo
Human health and social work activities:
Human health activities, Residential care activities

?

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


Kemijski inštitut Ljubljana, Slovenija

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 1 od 4

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0029/10-0009

Datum izdaje / Issued on: 19. marec 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 21. december 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

LP-012

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

Kemijski in?titut Ljubljana, Slovenija

Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17025:2005

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? kemija / chemistry

Na podlagi odlo?itve ?t. 3151-0095/18-0042 so akreditiranemu organu za?asno odvzete pravice iz
akreditacije za obseg akreditacije, ki je v poglavju 3.2 osen?en in pre?rtan. / Based on Decision

no. 3151-0095/18-0042, SA has suspended the accreditation body’s rights deriving from
accreditation for the scope of accreditation that is shaded and crossed-out in Chapter 3.2.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-012

Datum izdaje / Issued on 19. marec 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 21. december 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 2 od 4

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test
item:

? okolje in vzorci iz okolja (vode, odpadki) / environment and samples from environment (waters)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-012

Datum izdaje / Issued on 19. marec 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 21. december 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 3 od 4

3.2 Podroben opis obsega akreditacija / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Center za validacijske tehnologije in analitiko, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry
Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: okolje in vzorci iz okolja (vode) / Testing fields with reference to the type of test

item: environment and saples from environment (waters)

?t.
No.

Oznaka standarda ali nestandardne

preskusne metode
Reference to standard or non-

standard testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne

metode in morebitne navezave na druge standarde ali
metode

Title of standard or non-standard testing method and
eventual relations to other standards or methods

Obmo?je presku?anja;

Negotovost rezultata

presku?anja (kjer je to
pomembno)

Range of testing; Uncertainty of
the result of testing (where

relevant)

Materiali;

proizvodi
Materials;
products

1. EN ISO 6878:2004
poglavje 4
chapter 4

Kakovost vode ? Dolo?evanje fosforja ?
Spektrometrijska metoda z amonijevim
molibdatom
Poglavje 4 ? Dolo?anje ortofosfata
Water quality ? Determination of phosphorus-
Ammonium molyddate spectrometric method
Chapter 4-Determination of ortophosphate

P: (0,04 ? 50) mg/l

odpadne
vode
waste
waters

2. ISO 10304-1:2007 Kakovost vode ? Dolo?anje raztopljenih
anionov z ionsko kromatografijo ? 1. del:
Dolo?anje bromida, klorida, fluorida, nitrata,
nitrita, fosfata in sulfata
Water quality ? Determination of dissolved
anions by liquid chromatography of ions ? Part
1: Determination of bromide, chloride, fluoride,
nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

v mg/l:
Cl?: (0,5 ? 1000)
NO2?: (0,5 ? 50)
NO3?: (0,5 ? 200)
SO42?: (0,5 ? 1000)

Merilna negotovost v
obmo?ju 0,5-1,5 mg/l
(podana kot absolutna
vrednost, k=2):

Cl?: 0,06 mg/l
NO2?: 0,07 mg/l
NO3?: 0,08 mg/l
SO42? : 0,07 mg/l

Merilna negotovost v
obmo?ju nad 1,5 mg/l
(podana kot relativna
vrednost, k=2):

Cl?: 4,2 % (1,5-1000 mg/l)
NO2?: 4,4 % (1,5-50 mg/l)
NO3?: 5,2 % (1,5-200 mg/l)
SO42? : 4,6 % (1,5-1000
mg/l)

odpadne
vode
waste
waters

3. ISO 10523:2008 Kakovost vode – Dolo?anje pH
Water quality ? Determination of pH

4 ? 9 odpadne
vode
waste
waters

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-012

Datum izdaje / Issued on 19. marec 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 21. december 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 4 od 4

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki “Obmo?je presku?anja; Negotovost rezultata presku?anja” ni

navedenih podatkov, veljajo dolo?ila posameznih standardov oziroma nestandardnih preskusnih metod, ki se na to nana?ajo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under “Range of measurement, testing; Uncertainty of the result of testing”

are empty, the provisions of the relevant standards or non-standard testing methods should apply.

? V to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih sta v rubriki “Oznaka standarda” navedeni dve ali ve? oznak standardov, se sklic

nana?a na v celoti identi?ne standarde.

In those columns of the scope of accreditation where the cells under ?Reference? specify two or more codes of standards, the complete

citation to identical standards should apply.

Direktor / Director

dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


AVTO CENTER ANDREJEK D.O.O.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0015/18-0003

Datum izdaje / Issued on: 8. marec 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-139

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

AVTO CENTER ANDREJEK D.O.O.

Trdkova 24, 9263 Kuzma

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola skladnosti vozil (1, 2) / Inspection of conformity of vehicles (1, 2)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-139

Datum izdaje / Issued on 8. marec 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 TEHNI?NI PREGLEDI AVTO CENTER ANDREJEK D.O.O., VE??ICA 4E, 9000 Murska
Sobota

Tabela / Table 1

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, proces, storitev)

Vrsta (tip) kontrole
Metode in postopki,

(pravilniki, standardi, interna
navodila?)

Opombe

1.

Vozila kategorij:
M1, M2, N1, L, O1, O2, T, R

– identifikacija in ocena
tehni?nega stanja

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, ?etrti
oddelek, 22. ?len v povezavi s:

– Pravilnikom o ugotavljanju
skladnosti vozil (Ur. list RS, ?t.
105/09, 9/10), Poglavje V,

– navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke identifikacije in ocene
tehni?nega stanja vozila,
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

2.

Vozila kategorij:
M1, N1, L, O1, O2,

– posami?na odobritev
predelanega ali
popravljenega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, tretji
oddelek, 18. ?len v povezavi s:

– Pravilnikom o ugotavljanju
skladnosti vozil (Ur. list RS, ?t.
105/09, 9/10), Poglavje IV,

– navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke posami?ne odobritve
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

Kategorija M1
– sprememba pnevmatik
– sprememba plati??
– sprememba izpu?nega
sistema
– dodatna vgradnja
mehanske naprave za
spenjanje vozil
– dodatna vgradnja
usmernikov zraka –
spojlerjev
– sprememba vzmetenja
– dodatna zatemnitev
stekel
– zamenjava svetlobnih
teles
– sprememba ?tevila
sede?ev
– vgradnja naprave za
pogon na uteko?injeni
plin -LPG
– sprememba kategorije
vozila iz M1 v N1
– sprememba oblike
nadgradnje – bivalno
vozilo
– sprememba barve
vozila

Kategorija N1
– sprememba pnevmatik
– sprememba plati??
– sprememba izpu?nega
sistema
– dodatna vgradnja
mehanske naprave za
spenjanje vozil
– dodatna vgradnja
usmernikov zraka –

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-139

Datum izdaje / Issued on 8. marec 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 3 od 3

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, proces, storitev)

Vrsta (tip) kontrole
Metode in postopki,

(pravilniki, standardi, interna
navodila?)

Opombe

spojlerjev
– sprememba vzmetenja
– dodatna zatemnitev
stekel
– zamenjava svetlobnih
teles
– sprememba ?tevila
sede?ev
– vgradnja naprave za
pogon na uteko?injeni
plin – LPG
– sprememba kategorije
vozila iz N1 v M1
– sprememba oblike
nadgradnje – bivalno
vozilo
– sprememba barve
vozila

Kategorija L
– zmanj?anje mo?i
motorja
– sprememba vgradnje
svetlobne opreme
– sprememba izpu?nega
sistema
– sprememba hitrosti
– sprememba barve
vozila

Kategorija O1 in O2
– sprememba nosilnosti
– vtis identifikacijske
?tevilke vozila
– sprememba barve
vozila

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0030/15-0001

Datum izdaje / Issued on: 5. februar 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

LP-114

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17025:2005

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? kemija / chemistry

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test
item:

? goriva in maziva (premog) / fuels and lubricants (coal)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-114

Datum izdaje / Issued on 5. februar 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: goriva in maziva (premog) / Testing fields with reference to the type of test item:

fuels and lubricants (coal)

?t.
No.

Oznaka standarda

ali nestandardne preskusne metode
Reference to standard or non-

standard testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in

morebitne navezave na druge standarde ali metode
Title of standard or non-standard testing method and

eventual relations to other standards or methods

Obmo?je presku?anja;

Negotovost rezultata

presku?anja (kjer je to
pomembno)

Range of testing;
Uncertainty of the result of

testing (where relevant)

Materiali;

proizvodi

Materials;
products

1. ASTM D3302/D3302M?17 Standardna preskusna metoda za dolo?evanje
skupne vlage v premogu
Standard Test Method for total Moisture in Coal

skupna vlaga:
(30,0 ? 45,0) %

premog
coal

2. ASTM D3173/D3173M?17 Standardna preskusna metoda za dolo?evanje
vsebnosti vlage v analiznem vzorcu premoga in
koks
Standard Test Method for moisture in the Analysis
sample of Coal and Coke

analitska vlaga:
(5,0 ? 20,0) %

premog
coal

3. ASTM D3174?12 Standardna preskusna metoda za dolo?evanje
vsebnosti pepela v analiznem vzorcu premoga in
koksa iz premoga
Standard Test Method for ash in the analysis
sample of Coal and Coke from Coal

pepel:
(10,0 ? 35,0) %
– brezvodno stanje

premog
coal

Pri vseh preskusnih metodah se za pripravo vzorca premoga za analizo uporablja standard ASTM D2013:2012.
Preparation of coal sample for analysis according to ASTM D2013:2012.

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki “Obmo?je presku?anja; Negotovost rezultata presku?anja” ni

navedenih podatkov, veljajo dolo?ila posameznih standardov oziroma nestandardnih preskusnih metod, ki se na to nana?ajo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under “Range of measurement, testing; Uncertainty of the result of testing”

are empty, the provisions of the relevant standards or non-standard testing methods should apply.

? V to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih sta v rubriki “Oznaka standarda” navedeni dve ali ve? oznak standardov, se sklic

nana?a na v celoti identi?ne standarde.

In those columns of the scope of accreditation where the cells under ?Reference? specify two or more codes of standards, the complete

citation to identical standards should apply.

Direktor / Director

dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o.

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 1 od 5

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0013/17-0003

Datum izdaje / Issued on: 15. maj 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 24. januar 2019

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

LP-113

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o.

Tr?a?ka cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17025:2005

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja / Testing fields with reference to the type of test:

? fizikalno presku?anje / physical testing

? vzor?enje / sampling

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca / Testing fields with reference to the type of test
item:

? okolje in vzorci iz okolja (zrak) / environment and samples from the environment (air)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-113

Datum izdaje / Issued on 15. maj 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 24. januar 2019

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 2 od 5

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 KOMPLAST d.o.o., Tr?a?ka cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Mesto izvajanja: na terenu / Site: on site

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: fizikalno presku?anje; vzor?enje / Testing fields with reference to the type of test:

physical testing; sampling

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: okolje in vzorci iz okolja (zrak) / Testing fields with reference to the type of test

item: environment and samples from the environment (air)

?t.
No.

Oznaka standarda ali nestandardne

preskusne metode
Reference to standard or non-standard

testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne

metode in morebitne navezave na druge
standarde ali metode

Title of standard or non-standard testing method
and eventual relations to other standards or me-

thods

Obmo?je presku?anja;

Negotovost rezultata presku?anja

(kjer je to pomembno)
Range of testing; Uncertainty of

the result of testing (where
relevant)

Materiali;

proizvodi

Materials;
products

1. IFA 7732:XI/11,
poglavje / chapter 2

brez kemijske analize
without chemical analysis

Ogljikovodiki, alifatski – vzor?enje alifatskih
ogljikovodikov na delovnih mestih s
pre?rpavanjem zraka skozi adsorpcijske
cevke, prera?unavanje koncentracij
Hydrocarbons, aliphatic – sampling of
aliphatic hydrocarbons on workplaces with
pumping air through adsorption tubes,
calculation of concentrations

v mg/m3:

n-heksan: (0,05 ?130)
cikloheksan: (0,1 ? 820)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

2. NIOSH 1500, izdaja / issue 3

brez kemijske analize
without chemical analysis

Ogljikovodiki – vzor?enje alifatskih
ogljikovodikov na delovnih mestih s
pre?rpavanjem zraka skozi adsorpcijske
cevke, prera?unavanje koncentracij
Hydrocarbons – sampling of aliphatic
hydrocarbons on workplaces with pumping
air through adsorption tubes, calculation of
concentrations

v mg/m3:

n-heksan: (0,05 ?130)
cikloheksan: (0,1 ? 820)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

3. IFA 7733: IV/05
poglavje / chapter 2

brez kemijske analize
without chemical analysis

Ogljikovodiki, aromatski – vzor?enje
aromatskih ogljikovodikov na delovnih
mestih s pre?rpavanjem zraka skozi
adsorpcijske cevke, prera?unavanje
koncentracij
Hydrocarbons, aromatic – sampling of
aromatic hydrocarbons on workplaces with
pumping air through adsorption tubes,
calculation of concentrations

v mg/m3:

ksilen: (0,9 ? 470)
toluen: (0,03 ? 310)
stiren: (4 ? 1000)
1,2,4-trimetilbenzen: (2,4 ? 80)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

4. NIOSH 1501, izdaja / issue 3

brez kemijske analize
without chemical analysis

Ogljikovodiki, aromatski – vzor?enje
aromatskih ogljikovodikov na delovnih
mestih s pre?rpavanjem zraka skozi
adsorpcijske cevke, prera?unavanje
koncentracij
Hydrocarbons, aromatic – sampling of
aromatic hydrocarbons on workplaces with
pumping air through adsorption tubes,
calculation of concentrations

v mg/m3:

ksilen: (0,9 ? 470)
toluen: (0,03 ? 310)
stiren: (4 ? 1000)
1,2,4-trimetilbenzen: (2,4 ? 80)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

5. IFA 7708:IV/05
poglavje / chapter 2

brez kemijske analize
without chemical analysis

Ketoni – vzor?enje ketonov na delovnih
mestih s pre?rpavanjem zraka skozi
adsorpcijske cevke, prera?unavanje
koncentracij
Ketones – sampling of ketones on
worklplaces with pumping air through
adsorption tubes, calculation of
concentrations

v mg/m3:

aceton (2 ? 2500)
2-butanon (0,4 ? 720)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-113

Datum izdaje / Issued on 15. maj 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 24. januar 2019

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 3 od 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Mesto izvajanja: na terenu / Site: on site

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: fizikalno presku?anje; vzor?enje / Testing fields with reference to the type of test:

physical testing; sampling

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: okolje in vzorci iz okolja (zrak) / Testing fields with reference to the type of test

item: environment and samples from the environment (air)

?t.
No.

Oznaka standarda ali nestandardne

preskusne metode
Reference to standard or non-standard

testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne

metode in morebitne navezave na druge
standarde ali metode

Title of standard or non-standard testing method
and eventual relations to other standards or me-

thods

Obmo?je presku?anja;

Negotovost rezultata presku?anja

(kjer je to pomembno)
Range of testing; Uncertainty of

the result of testing (where
relevant)

Materiali;

proizvodi

Materials;
products

6. NIOSH 1300, izdaja / issue 2

brez kemijske analize
without chemical analysis

Ketoni – vzor?enje ketonov na delovnih
mestih s pre?rpavanjem zraka skozi
adsorpcijske cevke, prera?unavanje
koncentracij
Ketones – sampling of ketones on
worklplaces with pumping air through
adsorption tubes, calculation of
concentrations

v mg/m3:

aceton (2 ? 2500)
2-butanon (0,4 ? 720)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

7. IFA 7322:V/09
poglavje / chapter 2

brez kemijske analize
without chemical analysis

Estri ocetne kisline – vzor?enje estrov
ocetne kisline na delovnih mestih s
pre?rpavanjem zraka skozi adsorpcijske
cevke, prera?unavanje koncentracij
Ester acetic acid – Sampling of acetic acid
esters on workplaces with pumping air
through adsorption tubes, calculation of
concentrations

v mg/m3:

eilacetat (1,5 ? 2200)
metilacetat (17 ? 1200)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

8. IFA 6385:IV/97

brez kemijske analize
without chemical analysis

1-butanol – vzor?enje alkoholov na
delovnih mestih s pre?rpavanjem zraka
skozi adsorpcijske cevke, prera?unavanje
koncentracij
1-butanol – sampling of alcohols on
workplaces with pumping air through
adsorption tubes, calculation of
concentrations

v mg/m3:

etanol (1,6 ? 4900)
2-propanol (1,5 ? 2300)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

9. NIOSH 1400, izdaja / issue 2,
NIOSH 1401, izdaja / issue 2,
NIOSH 1403, izdaja / issue 3

brez kemijske analize
without chemical analysis

Alkoholi – vzor?enje alkoholov na delovnih
mestih s pre?rpavanjem zraka skozi
adsorpcijske cevke, prera?unavanje
koncentracij
Alcoholes – sampling of alcohols on
workplaces with pumping air through
adsorption tubes, calculation of
concentrations

v mg/m3:

etanol (1,6 ? 4900)
2-propanol (1,5 ? 2300)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

10. NIOSH 7300 izdaja / issue 3

brez kemijske analize
without chemical analysis

Elementi ICP-ja – vzor?enje kovin na
delovnih mestih s pre?rpavanje zraka
skozi filter, prera?unavanje koncentracij
Elements by ICP – sampling of metals on
workplaces with pumping air through
filters, calculation of concentrations

v mg/m3:

Cr: (0,02 ? 0,25)
Sb kot Sb2O3: (0,12 ? 2,8)
Co kot Co3O4: (0,02 ? 1,3)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

11. IFA 6172:IV/07

brez kemijske analize
without chemical analysis

Anorganske kisline, hlapne (vodikov
bromid, klorovodik, du?ikova kislina) –
vzor?enje hlapov anorganskih kislin na
delovnih mestih s pre?rpavanje zraka
skozi filter, prera?unavanje koncentracij
Inorganic acids, volatile (hydrogen
bromide, hydrochloric acid, nitric acid) –
sampling of inorganic acids vapours on
workplaces with pumping air through
filters, calculation of concentrations

v mg/m3:

HNO3: (0,02 ? 120)
HCl: (0,04 ? 17)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-113

Datum izdaje / Issued on 15. maj 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 24. januar 2019

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 4 od 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Mesto izvajanja: na terenu / Site: on site

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: fizikalno presku?anje; vzor?enje / Testing fields with reference to the type of test:

physical testing; sampling

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: okolje in vzorci iz okolja (zrak) / Testing fields with reference to the type of test

item: environment and samples from the environment (air)

?t.
No.

Oznaka standarda ali nestandardne

preskusne metode
Reference to standard or non-standard

testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne

metode in morebitne navezave na druge
standarde ali metode

Title of standard or non-standard testing method
and eventual relations to other standards or me-

thods

Obmo?je presku?anja;

Negotovost rezultata presku?anja

(kjer je to pomembno)
Range of testing; Uncertainty of

the result of testing (where
relevant)

Materiali;

proizvodi

Materials;
products

12. IFA 6173:V/16

brez kemijske analize
without chemical analysis

Anorganske kisline, delci (fosforjeva
kislina, ?veplova kislina) ? vzor?enje
delcev anorganskih kislin na delovnih
mestih s pre?rpavanje zraka skozi filter,
prera?unavanje koncentracij
Inorganic acids, particles (phosphoric acid,
sulfuric acid) – sampling of inorganic acids
particles on workplaces with pumping air
through filters, calculation of
concentrations

v mg/m3:

H2SO4: (0,008 ? 0,1)
zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

13. IFA 7512:V/06

brez kemijske analize
without chemical analysis

Fluoridi in vodikov fluorid – vzor?enje
anorganskih kislin na delovnih mestih s
pre?rpavanje zraka skozi filter,
prera?unavanje koncentracij
Fluorides and hydrogen fluoride –
sampling of inorganic acids on workplaces
with pumping air through filters, calculation
of concentrations

v mg/m3:

HF: (0,03 ? 3)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

14. IFA 7284:X/03

brez kemijske analize
without chemical analysis

Inhalabilna frakcija ? vzor?enje inhalabilne
frakcije prahu na delovnih mestih s
pre?rpavanjem zraka skozi filter, izra?un
koncentracij.
Inhalable fraction – sampling of inhalable
dust fractions at workplaces with pumping
air through filter, calculation of the
concentration.

v mg/m3:

Inhalabilni prah:
(0,09 ? 50)
Inhalable dust:
(0,09 ? 50)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

15. NIOSH 0600, izdaja / issue 3

brez kemijske analize
without chemical analysis

Neopredeljeni alveolarni delci – vzor?enje
alveolarne frakcije prahu na delovnih
mestih s pre?rpavanjem zraka skozi filter,
izra?un koncentracij.
Undefined alveolar particles – sampling of
alveolar dust fraction at workplaces with
pumping air through filter, calculation of
the concentration.

v mg/m3:

Alveolarni prah:
(0,09 ? 12)
Alveolar dust:
(0,09 ? 12)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

16. IFA 9070:XII/14 Dolo?evanje CO, NO na delovnih mestih
z avtomatsko metodo.
Determination CO, NO, concentration on
workplace with automatic method

v mg/m3:

CO: (1,0 ? 390)
NO: (1,4 ? 250)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

17. IFA 8000:XI/97

brez kemijske analize
without chemical analysis

Mineralna olja, pare in aerosoli – vzor?enje
mineralnih olj (pare in aerosli) na delovnih
mestih s pre?rpavanje zraka skozi filter,
prera?unavanje koncentracij
Mineral oils, vapors and aerosols –
sampling of mineral oils (vapor and
aerosols) on workplaces with pumping air
through filters, calculation of
concentrations

v mg/m3:

(1 ? 60)
zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate LP-113

Datum izdaje / Issued on 15. maj 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 24. januar 2019

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-25 ? Izdaja 6 Stran 5 od 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed

Mesto izvajanja: na terenu / Site: on site

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anja: fizikalno presku?anje; vzor?enje / Testing fields with reference to the type of test:

physical testing; sampling

Podro?ja presku?anja glede na vrsto presku?anca: okolje in vzorci iz okolja (zrak) / Testing fields with reference to the type of test

item: environment and samples from the environment (air)

?t.
No.

Oznaka standarda ali nestandardne

preskusne metode
Reference to standard or non-standard

testing method

Naslov standarda ali nestandardne preskusne

metode in morebitne navezave na druge
standarde ali metode

Title of standard or non-standard testing method
and eventual relations to other standards or me-

thods

Obmo?je presku?anja;

Negotovost rezultata presku?anja

(kjer je to pomembno)
Range of testing; Uncertainty of

the result of testing (where
relevant)

Materiali;

proizvodi

Materials;
products

18. IFA 7750:XI/97

brez kemijske analize
without chemical analysis

Hladilna maziva – vzor?enje hladilnih
maziv na delovnih mestih s pre?rpavanje
zraka skozi filter, prera?unavanje
koncentracij
Cooling lubricants – sampling of cooling
lubricants on workplaces with pumping air
through filters, calculation of
concentrations

v mg/m3:

(1 ? 60)
zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

19. IFA 7120:XI/10
poglavje / chapter 2

brez kemijske analize
without chemical analysis

Diizocianati, monomer – vzor?enje
izocianatov na delovnih mestih s
pre?rpavanje zraka skozi filter,
prera?unavanje koncentracij
Diisocyanates, monomer – sampling of
isocyanates on workplaces with pumping
air through filters, calculation of
concentrations

v mg/m3:

4,4??metilendifenil diizocianat:
(0,004 ? 0,12)

zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

20. IFA 7485:V/09

brez kemijske analize
without chemical analysis

Vlakna, splo?na, vdihljiva – vzor?enje
vlaken na delovnih mestih s pre?rpavanje
zraka skozi filter, prera?unavanje
koncentracij
Fibers, general, respiratory – sampling of
fibers on workplaces with pumping air
through filters, calculation of
concentrations

v vl/m3:

(25000 ? 1 100 000)
zrak na
delovnem
mestu
air on the
worklpace

Opombe / Notes:

? V vseh to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki “Obmo?je presku?anja; Negotovost rezultata presku?anja” ni

navedenih podatkov, veljajo dolo?ila posameznih standardov oziroma nestandardnih preskusnih metod, ki se na to nana?ajo.

In all columns of the scope of accreditation where the cells under “Range of measurement, testing; Uncertainty of the result of testing”

are empty, the provisions of the relevant standards or non-standard testing methods should apply.

? V to?kah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih sta v rubriki “Oznaka standarda” navedeni dve ali ve? oznak standardov, se sklic

nana?a na v celoti identi?ne standarde.

In those columns of the scope of accreditation where the cells under ?Reference? specify two or more codes of standards, the complete

citation to identical standards should apply.

Direktor / Director

dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


TSC LABA d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0001/15-0001

Datum izdaje / Issued on: 20. december 2018

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-138

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

TSC LABA d.o.o.

Ponovi?ka cesta 11b, 1270 Litija

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola skladnosti vozil (1, 2) / Inspection of conformity of vehicles (1, 2)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-138

Datum izdaje / Issued on 20. december 2018

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 TSC LABA d.o.o., Ponovi?ka cesta 11b 1270, Litija

Tabela / Table 1

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole

Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe

Notes

1. Vozila kategorij M1, N1, L in
O1

– identifikacija in ocena
tehni?nega stanja

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, ?etrti
oddelek, 22. ?len v povezavi s:
– Pravilnikom o ugotavljanju
skladnosti vozil (Ur. list RS, ?t.
105/09, 9/10), Poglavje V,
– navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke identifikacije in ocene
tehni?nega stanja vozila,
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/
– internim navodilom NV IOTSV

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

2. Vozil kategorij M1, N1 in L – posami?na odobritev
predelanega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, tretji
oddelek, 18. ?len v povezavi s:
– Pravilnikom o ugotavljanju
skladnosti vozil (Ur. list RS, ?t.
105/09, 9/10), Poglavje IV,
– navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke posami?ne odobritve
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/
– internimi navodili NV 1-9

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

Kontrola predelav na
vozilih kategorije M1:
– mehanske naprave za

spenjanje vozil,
– pnevmatike in

plati??a,
– zatemnitev stekel,
– vgradnja svetlobne

opreme,
– vgradnja spojlerjev,
– spremembe

vzmetenja,
– spremembe na

izpu?nem sistemu

Kontrola predelav na
vozilih kategorije N1:
– mehanske naprave za

spenjanje vozil,
– pnevmatike in

plati??a,
– zatemnitev stekel.

Kontrola predelav na
vozilih kategorije L:
– spremembe na

izpu?nem sistemu,
– vgradnja svetlobne

opreme,
– spremembe mo?i

motorja.

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec


MERLAB d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 2

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0005/18-0001

Datum izdaje / Issued on: 20. september 2018

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-137

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

MERLAB d.o.o.

Bukovica pri Vodicah 4B 1217, Vodice

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola ?tevcev elektri?ne energije (1, 2, 3, 4, 5) / Inspection of electric energy meters (1, 2, 3, 4,

5)

? Kontrola merilnih transformatorjev (6) / Inspection of measuring transformers (6)

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-137

Datum izdaje / Issued on 20. september 2018

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated /

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 2

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 MERLAB, Merilni laboratorij, d.o.o., Bukovica pri Vodicah 4B 1217, Vodice

Tabela / Table 1

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole

Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe

Notes

1. Indukcijski ?tevci:
– delovne elektri?ne energije
to?nostnih razredov 1, 2, A, B

– redna kontrola
– izredna kontrola
– kontrola med uporabo

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije (Ur. list RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu

2. Indukcijski ?tevci:
– jalove elektri?ne energije
to?nostnih razredov 3

– prva kontrola
– redna kontrola
– izredna kontrola
– kontrola med uporabo

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije (Ur. list RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu

3. Stati?ni ?tevci:
– delovne elektri?ne energije
to?nostnih razredov 0,5S, 1, 2

– redna kontrola
– izredna kontrola
– kontrola med uporabo

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije (Ur. list RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu

4. Stati?ni ?tevci:
– jalove elektri?ne energije
to?nostnih razredov 2 in 3

– prva kontrola
– redna kontrola
(statisti?no vzor?enje)
– izredna kontrola
– kontrola med uporabo

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije (Ur. list RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu

5. Stati?ni ?tevci:
– delovne elektri?ne energije
to?nostnih razredov A, B, C

– redna kontrola
(statisti?no vzor?enje)
– redna kontrola
– izredna kontrola
– kontrola med uporabo

Pravilnik o overitvah ?tevcev
elektri?ne energije (Ur. list RS, ?t.
18/13, 40/13, 66/16)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu

Redna kontrola
(statisti?no vzor?enje)
se izvaja le ?tevce
to?nostnih razredov A in
B

6. Napetostni in tokovni merilni
transformatorji za ?tevce el.
energije razredov 0,2 in 0,5

– prva kontrola
– izredna kontrola

Pravilnik o meroslovnih zahtevah
za merilne transformatorje za
elektri?ne ?tevce (Ur. list RS, ?t.
30/02 in 28/06)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.


AVTOPLUS TPS d.o.o.

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 1 od 3

Reg. ?t. / Ref. No.: 3150-0015/17-0003

Datum izdaje / Issued on: 24. april 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: / 30. julij 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate

K-136

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

AVTOPLUS TPS d.o.o.

Partizanska cesta 75D, 6210 Se?ana

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu

usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body

as being competent for performing the following activities:

3.1 Skraj?an opis obsega akreditacije / A short description of the scope

? Kontrola zapisovalne opreme v cestnem prometu (tahografi) (1,2) / Inspection of recording

equipment in road transport (tachographs) (1,2)

? Kontrola skladnosti vozil (3) / Inspection of conformity of vehicles

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-136

Datum izdaje / Issued on 24. april 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 30.julij 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 2 od 3

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 PE Diva?a, PC Risnik 4, 6215 Diva?a

Tabela / Table 1

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

1. Zapisovalna opreme v cestnem
prometu ? analogni tahografi

– pred vgradnjo
– ob vgradnji, redna
kontrola
– med uporabo

Uredba (EU) ?t. 165/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 4. februarja 2014 o tahografih v
cestnem prometu, Priloga I,
poglavje III(f) in VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, ?t.
46/06, 79/09, 45/12, 53/15), ?l. 5 do
15

Kontrola z metodo na
gnanih valjih.

Kontrola mehanskih
analognih tahografov se
ne izvaja.

2. Zapisovalna opreme v cestnem
prometu ? digitalni tahografi

– pred vgradnjo
– ob vgradnji, redna
kontrola
– med uporabo

Uredba Sveta (EGS) 3821/85 o
tahografu (nadzorni napravi) v
cestnem prometu, Priloga IB,
poglavje III, to?ke 2.1, 2.2 in 3 in
poglavje VI

Pravilnik o odobritvi in nalogah
delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti (Ur. list RS, ?t.
46/06, 79/09, 45/12, 53/15), ?l. 5 do
15

Kontrola z metodo na
gnanih valjih.

Priloga k akreditacijski listini
Annex to the Accreditation Certificate K-136

Datum izdaje / Issued on 24. april 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated 30.julij 2018

Veljavnost akreditacije je mogo?e preveriti na
Information on current accreditation status is available at

www.slo-akreditacija.si

OB05-31 ? Izdaja 6 Stran 3 od 3

?t.

No.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)

Item of inspection
(product, service, process)

Vrsta kontrole
Inspection type

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni

postopki)
Methods and procedures

(normative documents, internal
procedures)

Opombe
Notes

3. Vozila kategorij: M1, L,
N1

– posami?na odobritev
predelanega vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, ?t. 75/17), II. poglavje, tretji
oddelek, 18. ?len v povezavi s:

– Pravilnikom o ugotavljanju
skladnosti vozil (Ur. list RS, ?t.
105/09, 9/10), Poglavje IV,

– navodili in usmeritvami
homologacijskega organa za
postopke posami?ne odobritve
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/

Kontrola v prostorih
kontrolnega organa in na
terenu.

Kontrola predelav na
vozilu kategorije M1, N1:
– naprave za spenjanje,
– izpu?ni sistemi,
– pnevmatike,
– plati??a,
– ?portni sede?i,
– odbija?i,
– zatemnjena stekla,
– spojlerji,
– vzmeti
– vgradnja naprave za
pogon na uteko?injen plin,
– svetlobna telesa,
– cevna za??ita,
– prekategorizacija M1,
N1,
– sprememba barve

Kontrola predelav na
vozilu kategorije L:
– svetlobna telesa,
– sprememba mo?i
agregata,
– izpu?ni sistem,
– sprememba hitrosti,
– nosilec reg. tablice,
– sprememba barve

Direktor / Director
dr. Bo?tjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sede?u SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.